Textversion

Stäng
Till träffstycke | Öppna originaldokumentet

Marknadsoversikt_2011_low_m...
Svedala kommun - 2012-09-21
Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT 1 2 Marknadsöversikten ­ en hjälp till dig med enskilt avlopp . 4 Så läser du marknadsöversikten . 5 Att tänka på när du anlägger enskilt avlopp . 8 Vilka lagar och regler gäller?
8 Att tänka på vid teknikval . 8 Olika sätt att lösa avloppshanteringen . 10 Det finns många olika sorters toaletter . 10 Läs mer . 11 Jämförelse toaletter . 12 Jämförelse avloppsanläggningar . 13 Produktblad toaletter . 15 Produktblad avloppsanläggningar . 31 Bilaga A: Bedömningen av tillförlitligheten hos angivna reningsgrader . 86
3 I denna skrift listas produkter för enskilt avlopp och du får även veta en del om vad du bör tänka på när du anlägger avlopp. Information om vanliga infiltrationsanläggningar och markbäddar hittar du inte här
För mer information kring dessa lösningar, kontakta t.ex. en entreprenör eller avloppskonsult. För mer information om vilken teknik som passar på just din tomt, se broschyren Enskilt avlopp ­ Vilken teknik passar dina förutsättningar? som kan laddas ner via www.avloppsguiden.se.
Om marknadsöversikten Kraven för att vara med i marknadsöversikten är att produkten säljs i Sverige och att den fungerar för mellan 5­25 pe (personekvivalenter, dvs. vuxna personer). Att produkten är med i marknadsöversikten är ingen garanti för att den håller den reningskapacitet leverantören lovar och författarna tar inget ansvar för produkternas kvalitet
Alla uppgifter, utom de i rutan "opartisk utvärdering av produkten", bygger på upplysningar från tillverkarna själva. Leverantörer av följande typer av produkter har fått erbjudande om att medverka i översikten: torrtoaletter, (inkl
biologiska toaletter, multrum, förbränningstoaletter etc.) extremt snålspolande toaletter/vakuumtoaletter, urinsorterande toaletter, kompaktfilter/biomoduler, filterboxar och minireningsverk. Marknadsöversikten gör inte anspråk på att vara heltäckande
Författarna har inte gjort något urval bland de produkter som motsvarar tidigare nämnda krav, utan det är tillverkarnas val att delta eller ej i sammanställningen. Dessutom kan produkter ha tillkommit på marknaden efter marknadsöversiktens färdigställande
Under rubriken Så läser du marknadsöversikten ges en kort översikt av vilken information du kan hitta på produktbladen och vad som ligger till grund för uppgifterna.
Hur vet jag att produkten är bra? Det är viktigt att avloppsanläggningen är driftsäker. Därför är det bra att minimera saker som kan gå sönder, såsom känslig mekanik och elektronik. Att produkten är CEmärkt betyder att den testats enligt EU:s standard, av en neutral testorganisation
Man bör titta på testresultatet för att avgöra produktens reningsförmåga. Vägledning i denna skrift. Längst ner på produktbladen för avloppsanläggningarna finns en bedömning av produktens kapacitet, i rutan "opartisk utvärdering av produkten"
Bedömningen gäller miljöskydd, smittskydd och möjligheten till kretslopp. I rutan "kommentar" finns en oberoende utvärdering av produkten, gjord av Kunskapscentrum Små Avlopp. Uppgifter om produkternas reningskapacitet har samlats in och utifrån hur testerna är utförda bedöms resultaten som "väl underbyggda", "underbyggda" eller "osäkra"
I Bilaga A beskrivs hur utvärderingen har gått till. Där det finns krav på kvävereduktion är det viktigt att notera vad som anges om "Vattentemperatur vid provning". Om anläggningen ska installeras i mark kan vattentemperaturen förväntas ligga mellan ca 5­15°C beroende på årstid, eller som medelvärde 10­12ºC
Temperaturen vid provning bör då ha varit likvärdig eller lägre. Om anläggningen däremot ska installeras i en källare eller annat uppvärmt utrymme behöver man inte ta lika stor hänsyn till vattentemperaturen vid provning.
4 Toaletter På produktbladen med gröna ramar presenteras toalettlösningar anpassade för enskilda avlopp. Nedan ges en kort översikt av var någonstans och vilken information du kan få om de olika toalettlösningarna på de ensidiga produktbladen.
Toalettens produktnamn Här illustreras toaletten eller delar av toaletten med hjälp av utvalda bilder och tillhörande bildtexter som leverantören/ tillverkaren själv valt ut. Här beskrivs aktuell toalett, vilken typ av process den är baserad på samt vilka olika tekniska steg som ingår, t.ex
spolning, uppsamling, förbränning, kompostering etc. En kortfattad beskrivning av tekniken och en instruktion över hur toaletten används ges också. Här beskrivs vidare om anläggningen består av en eller flera delar och av vilket/vilka material
Toalettens lämplighet för användning för permanentboende respektive fritidsboende anges samt vilken kapacitet den har. I förekommande fall anges också alternativa modeller. I de fall toaletten har speciell märkning och/eller certifiering anges det här
Antal exemplar av produkten som sålts i Sverige och i Norden/globalt anges samt vilket år just den här specifika modellen introducerades i Sverige.
Generalagent: Här anges kontaktuppgifter till svensk generalagent eller svensk tillverkare. Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris
På in trodukti ons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikte u se vad s n" ligge om r till uppg grund för iftern ai tabell erna. Toalettens pris inkl. moms. Alla delar som uppges är inkluderade. Installationskostnad tillkommer (ingår ej i priset). Anger alla delar som ingår i det rekommenderade priset. Anger delar som ej ingår.
Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov Installation Ventilation Material Anger för toaletten specifik teknik och funktion. Anger montering av toaletten, t.ex
stående på hårt plant underlag, montering på vägg etc. och om installationen kan göras själv eller ej. Anger toalettens yttre mått så som djup, bredd, totalhöjd och sitthöjd. Här anges utrymmesbehov för t.ex
urintank, vakuumenhet, komposterinsgtank etc. Anger krav på tillgång till el, vatten, ventilation på plats och om det krävs anslutning till 230 volt eller endast 12 volt och krav på säkring. Anger ventilationskrav och ev. ventilationsdimensioner. Anger vilket/vilka huvudsakliga material toaletten är tillverkad av.
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Anger åtgång av spolvatten i liter per spolning och om alternativ spolning finns
Anger årlig elförbrukning i kWh/år för ett hushåll. Anger åtgång av förbrukningsmaterial såsom påsar, strömaterial, filter, behållare etc. Anger vilka reservdelar som behövs och om de finns tillgängliga i lager
Här anges generella och särskilda rengörings- och skötselbehov. Anger vilken typ och mängd av restprodukt toaletten ger och hur/hur ofta denna skall hanteras och tas om hand. Recirkuleringsmöjligheter anges.
5 Produktöversikt prefabricerade toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. Återförsäljare: Här anges kontaktuppgifter till återförsäljare eller hemsida.
På produktbladen med blå ramar presenteras prefabricerade avloppsanläggningar anpassade för enskilda avlopp. Dessa produktblad avslutas med en opartisk utvärdering av produkten som presenteras i en orangefärgad tabell. Nedan ges en kort översikt av var någonstans och vilken information du kan få om de olika produkterna på de dubbelsidiga produktbladen:
1(2) Anläggningens produktnamn Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio l isk re og Texten som står att läsa här beskriver vilken typ av process anläggningen baserar på och vilka reningssteg som ingår i det pris som anges, det vill säga; mekanisk rening/biologisk rening/kemisk rening/ efterbehandling, samt vilka delar som inte ingår i anläggningen
Här beskrivs också om anläggningen består av en eller flera delar och hur mycket som syns ovan mark, t.ex. "ovan mark syns tre gröna lock". Huruvida avloppsvattnet leds till och genom anläggningen med självfall eller om avloppsvattnet pumpas anges
En kortfattad beskrivning av behandlingsprocessen presenteras. I sista stycket anges hur många exemplar av produkten som sålts i Sverige och i Norden/globalt samt vilket år just den här specifika modellen introducerades i Sverige. Om det finns modeller för flerhushåll anges också.
ng ni ni ng ka nisk re m isk reni er behand Ingår Möjligt tillägg Ingår ej Här illustreras anläggningen eller delar av anläggningen med hjälp av utvalda bilder, ritningar och tillhörande bildtexter som leverantören/tillverkaren själv valt ut.
Återförsäljare: Här anges kontaktuppgifter till återförsäljare eller hemsida. Generalagent: Här anges kontaktuppgifter till svensk generalagent eller svensk tillverkare.
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Anläggningens pris inkl. moms. Alla delar som uppges ingå i anläggningen är inkluderade. Kostnad för installation tillkommer (ingår ej i priset). Årlig driftkostnad inkl
moms utöver eventuellt serviceavtal för: El Kemikalier Slamtömning Förbrukningsvaror Anger om serviceavtal kan eller måste slutas med leverantör/återförsäljare alt. att det ej är möjligt att sluta serviceavtal. Kan tecknas Måste tecknas Finns ej Anger vilket åtagande som ingår i serviceavtalet.
Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Här anges yttre mått för de anläggningsdelar som ingår i produkten
Här anges det totala utrymmesbehov som krävs för installering på plats. Här anges vilka anläggningsdelar som inte ingår i priset. Anger om anläggningen ska placeras i mark, källare el. dyl. Här anges om anläggningen kräver tillgång till el, vatten, ventilation på plats samt krav på anslutning till 230 volt eller endast 12 volt och vilken säkring som krävs
Här anges anläggningens huvudsakliga material. För de anläggningar som innehåller exempelvis bärarmaterial, ska även beskrivas vad detta består av.
Material Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. lin g ng me eft ke 6 Anläggningens produktnamn
På in trodukti ons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikte u se vad s n" ligge om r till uppg grund för iftern ai tabell erna. Drift och underhåll
Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Maximal belastning (1 hushåll) angivet som m3/dygn
Anger var i anläggningen provtagning kan utföras på inkommande och färdigbehandlat vatten. Anger också om det inte går att provta. Anger om fastighetsägaren kan utföra provtagningen eller om fackman krävs och kortfattad beskrivning av hur det går till
Anger typ av larm, hur det larmar och var det är placerat. Anger årlig elförbrukning i kWh/år för ett hushåll. Anger årlig kemikalieförbrukning och normalt antal byten per år i ett hushåll och om kemisk fällning ingår anläggningen
Anges med ja eller nej. Anger om det finns någon annan förbrukningsvara, t.ex. fosforbindande material och hur ofta detta behöver bytas. Här anges vilka förslitningsdelar som behöver bytas ut och med vilken frekvens
Här anges de skötselbehov som åligger fastighetsägaren beroende på om denna tecknat serviceavtal eller ej. Anger vilken restprodukt som bildas i anläggningen och hur denna bör tas omhand, t.ex. slamtömning genom kommunens försorg.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 BOD P Hög skyddsnivå(1 BOD P N Smittskydd Skriftlig bedömning:
Kretslopp Goda möjligheter Medelgoda möjligheter Begränsade möjligheter Här redovisas en bedömning av produktens kapacitet avseende miljöskydd, smittskydd och möjligheten till kretslopp.
OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som: väl underbyggda underbyggda osäkra
Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%
Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
7 Tillstånd från kommunen. Du behöver tillstånd från kommunens miljönämnd för att anlägga ett enskilt avlopp (för vissa anläggningar räcker en anmälan). Kontakta därför alltid miljökontoret innan du väljer avloppsanläggning
Sakkunnig anläggare. Avloppet måste utformas och anläggas av en sakkunnig person. Som sakkunnig räknas den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper att anlägga avlopp
Lämplig placering. Avloppsanläggningen ska placeras på ett lämpligt ställe. Hänsyn ska tas till bl.a. vattendrag och grundvatten, närliggande dricksvattenbrunnar, bergvärmeanlägg ningar och andra enskilda avlopp, närliggande badplatser och andra känsliga miljöer.
Vilka lagar och regler gäller? Kraven kan bli olika på olika fastigheter, eftersom förutsättningarna är olika. Kommunens miljönämnd avgör vilka krav som ställs på just ditt avlopp. Det ställs krav på vilken rening som avloppsanläggningen ska uppnå
Kraven finns i två nivåer: normal nivå, som är en grundnivå, och hög nivå, som gäller i känsliga områden. Det finns även tekniska grundkrav som alla anläggningar ska uppfylla. Det är du som äger avloppet som är ansvarig för att det fungerar
Du kan anlita någon som hjälper dig, men det är du som har ansvar inför myndigheten. Om du vill veta mer om vilka lagar och regler som gäller för enskilda avlopp kan du ladda ner broschyren Lagar och regler för dig med enskilt avlopp från www.avloppsguiden.se.
Att tänka på vid teknikval Hur känslig är omgivningen? Ta reda på vilka reningskrav som kommunen ställer på just ditt avlopp. Hur ser det ut på tomten? För att kunna välja en lämplig avloppslösning behöver du veta en del detaljer om hur det ser ut på din tomt
Är marken bergig, lerig eller sandig? Hur långt ned i marken ligger grundvattenytan? Detta är bra att ta reda på eftersom infiltration av avloppsvatten inte fungerar om marken till exempel är lerig eller alltför bergig, eller om grundvattenytan ligger för högt
Var ligger din egen och grannarnas dricksvattenbrunnar? Finns det hav, sjö eller vattendrag i närheten? Anläggningen ska placeras så att den inte riskerar att förorena dricksvatten eller ytvatten. Har du en liten tomt eller gott om yta? En vanlig infiltrationsanläggning eller markbädd tar större plats än en anläggning med t.ex
kompaktfilter. Om du vill sprida urin och fekalier på tomten behöver du minst 30 m 2 bevuxen mark per permanentboende
8 Avlopp till fritidshus ­ tänk även på följande: Vilken standard vill du ha? Väljer du en torrtoalett krävs endast en enklare rening av resten av vattnet. Klarar du dig utan indraget vatten och istället bär in vatten i hinkar behövs ingen avloppsanläggning överhuvudtaget
Hur mycket använder du fritidshuset? Alla anläggningar måste byggas för en belastning som motsvarar minst en familj (fem personer) vid permanentboende. Vissa anläggningar mår dock inte bra av att de används sällan, t.ex
en del minireningsverk. Vad har du för standard i övrigt? Om du har oregelbunden elförsörjning bör du välja en anläggning som klarar detta. Vilka möjligheter finns till underhåll, service och slamtömning? Mer om hur du väljer teknik finns i broschyren Enskilt avlopp ­ Vilken teknik passar dina förutsättningar? som du kan ladda ner på www.avloppsguiden.se.
9 Kort avloppsvatten-teori Avloppsvatten innehåller olika föroreningar, bl.a. kväve, fosfor, organiskt material (kallas även syreförbrukande ämnen och förkortas BOD) och smittämnen (t.ex. virus). Kemikalier och annat miljöfarligt ska naturligtvis inte hällas i avloppet
I avloppsanläggningar kombineras ofta dessa fyra sätt att rena avloppsvatten. · Samla upp toalettavfallet separat Om du har en toalett där avfallet samlas separat har du tagit bort mycket av föroreningarna och övrigt avloppsvatten från bad, disk och tvätt (BDT-vattnet) kan renas i en något enklare anläggning
· Biologisk rening Den biologiska reningen består av att bakterier äter upp organiskt material och smittämnen och kväve försvinner till luften. · Rening i mark Fosfor kan fastna i marken om avloppsvattnet får sippra genom jorden. · Kemisk rening Man kan även fånga fosfor med speciella filtermaterial eller kemikalier. I tabellen på sidan 13 jämförs olika avloppslösningar med varandra.
Det finns många olika sorters toaletter I den här marknadsöversikten ingår olika typer av toaletter som skiljer sig från en vanlig vattentoalett: torrtoaletter utan urinsortering, torrtoaletter med urinsortering, förbränningstoaletter, urinsorterande vattentoaletter och vakuumtoaletter för uppsamling av toalettvattnet i sluten tank.
Fördelar och nackdelar med annan toalett än vanlig WC Vattenbesparing. I vissa områden är det inte tillåtet att använda vattentoalett på grund av vattenbrist eller risk för saltvatteninträngning i brunnar
En vanlig vattentoalett använder ca en femtedel av den totala vattenförbrukningen i ett hushåll. Mest vatten sparar man förstås genom att installera en torrtoalett. Minskad föroreningsrisk. Om din avloppsanläggning ligger nära din egen eller någon annans brunn finns det risk för förorening av dricksvattnet
Genom att använda en torr toalettlösning eller en sluten tank för toalettavloppet undviker du att släppa ut en stor del av de smittämnen och andra föroreningar som annars skulle ha hamnat i avloppet. Enkelt att uppnå hög skyddsnivå
I känsliga områden t.ex. nära kusten, en sjö eller i tättbebyggt område ställer kommunen ofta höga krav på avloppsreningen. Ett enkelt sätt att uppfylla dessa krav är att undvika att släppa ut toalettavfallet i avloppsanläggningen.
10 Läs mer Webbplatser www.avloppsguiden.se Här finns information om det mesta som rör enskilda avlopp, bl.a. avloppsteknik, hur du planerar ditt avlopp samt förteckningar över entreprenörer, konsulter och avloppsprodukter
Kunskapscentrum Små Avlopps hemsida med information främst riktad till yrkesverksamma inom området. På Naturvårdsverkets hemsida finns information om bl.a. lagar och regler för enskilda avlopp. Mer information om konsumentlagstiftning hittar du på Konsumentverkets hemsida. På Lantmäteriets hemsida finns information om vilka regler som gäller för gemensamhetsanlägg ningar.
www.smaavlopp.se www.naturvardsverket.se www.konsumentverket.se www.lantmateriet.se Rapporter Nedanstående rapporter finns att ladda ner på www.avloppsguiden.se: Enskilt avlopp ­ Vilken teknik passar dina förutsättningar? Kunskapscentrum Små Avlopp, 2011. Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Länsstyrelsen Västra Götaland/Avloppsguiden, 2009. Gemensamt avlopp ­ så kan det gå till JTI, 2006.
11 Urinsorterande torrtoa Förbränningstoalett Urin och fekalier för bränns vid hög temp eratur. Restprodukten är aska, några dl per person och månad. Drivs med elektricitet eller med gasol. I vakuumtoaletter sker spolning via undertryck i ledningarna, vatten används bara för att skölja toalettskålen
Elektricitet Separat ledning för urin. Separat ledning för klosettvatten. Tank för uppsamling av klosettvatten. Reningsanläggning för bdtvatten. Vakuumspolning, ca 5­6 dl/spolning. En urinsorterande vattentoalett har två fack. I det främre facket spolas urinen ned med en liten mängd vatten och leds till en tank på fastigheten.
Multrum (stor biologisk-/torrtoalett) Vakuumtoalett Har ett utlopp för urin i den främre delen av toaletten. Fekalier och papper faller från den bakre delen av toaletten och samlas upp i en behållare i eller under toaletten
El till fläkt. Ledning för urin. Tank för uppsamling av urin. Reningsanläggning för bdtvatten. Ingen spolning av fekalier. Ingen eller liten spolning av urinskålen. Ingen spolning. Spolning av fekalieskålen (stor spolning) ca 3­4 liter, spolning av urinskål (liten spolning) 2­7 dl
Tömning av urintanken (av boende el. entre prenör). Reningsanläggning för bdtvatten. Tank för uppsamling av urin. Reningsanläggning för resten av avloppet.
Mulltoa (liten biologisk-/torrtoalett) Urinsorterande vattentoalett Konventionell vattentoalett En vanlig vattentoalett spolar med ganska stora mängder vatten varför den inte är lämplig att leda till sluten tank.
Kort beskrivning I multrummet samlas avfallet i en stor be hållare under toaletten där det bryts ner biologiskt. Systemet kan även ta hand om det komposterbara hushållsavfallet.
Mulltoaletten har en mindre behållare för toaavfallet i anslutning till toalettstolen. Vad krävs inne i huset? Källare för placering av multrummet, el till fläkt.
El till fläkt. Avloppsledningar (oftast gemensamma med övrigt vatten). En godkänd avlopps anläggning för blandat avloppsvatten. Vanligt är 2+4 l/per spolning eller 6 l/ spolning.
Vad krävs utanför huset? Reningsanläggning för bdtvatten. Reningsanläggning för bdtvatten. Spolmängd Ingen spolning. Ingen spolning. Drift och skötsel Regelbunden tömning av fekaliebehållaren. Efterkompostering av fekalier i latrinkompost
Tömning av urintanken (själv el. av entreprenör). Ja, urin kan användas på tomten eller i stort system. Fekalier kan, efter kompostering, användas på tomten. + Urinsorterande torr toalett tillsammans med en bra bdtrening uppnår hög skyddsnivå
+ Möjlighet till kretslopp. + Urin är bra gödselmedel i trädgården. Liten möjlighet. Den näring som finns i askan men är bunden i en form som inte kan tas upp av växterna. + Förbränningstoalett tillsammans med en bra bdtrening kan uppnå hög skyddsnivå. + Inga transporter krävs. Regelbunden tömning av aska i förbränningskärlet.
12 Måste skötas. Elförbrukning vid varje toalettbesök. Liten möjlighet till kretslopp. Ev. omrörning. Tömning efter ett antal år. Efterkompostering t.ex. i latrinkompost.
Regelbunden tömning av kompostbehållaren. Efterkompostering t.ex. i latrinkompost. Tömning av den slutna tanken (utförs av entreprenör). Skötsel av avloppsanläggningen.
Möjlighet till kretslopp Ja, kan användas på tomten. Ja, kan användas på tomten efter efterkompostering. Ja, urin kan användas på tomten eller i stort system.
Ja, toalettvattnet kan användas i stort system efter hygienisering. Eventuellt, beroende på vilken avlopps anläggning man väljer. Fördelar + Multrum tillsammans med en bra bdtrening kan uppnå hög skydds nivå. + Tömning behövs ganska sällan. + Möjlighet till kretslopp. + Inga transporter krävs.
+ Mulltoalett tillsammans med en bra bdtrening kan uppnå hög skydds nivå. + Möjlighet till kretslopp. + Inga transporter krävs. + Kan placeras nästan var som helst.
+ Uppnår normal skydds nivå tillsammans med t.ex. en markbädd. + Möjlighet till kretslopp. + Urin är ett utmärkt gödselmedel i träd gården. + Uppnår hög skydds nivå tillsammans med en bra bdtrening. + Vattentoalett utan utsläpp lokalt
+ Få transporter jämfört med vanlig WC till tank. + Frihet att placera tanken på tomten, ej beroende av självfall. Näringen i fekalierna samlas inte upp. Transporter krävs.
+ Många olika toaletter att välja mellan. Nackdelar Måste skötas annars risk för lukt och flugor. Tar stor plats i källaren. Risk att en stor del av kvävet förloras.
Måste skötas annars risk för lukt och flugor. Risk att en stor del av kvävet förloras. Kräver mer skötsel än ett multrum, oftare tömning. Krävs ofta en kostsam avloppsanläggning för att uppnå hög skyddsnivå. Liten möjlighet till kretslopp av näring.
Kemisk fällning och markbädd/ infiltration/kompaktfilter Markbädd och litet fosforfilter Avloppsvattnet leds till en slamavskiljare, vidare till en markbädd som följs av en fosforfälla med fosforbindande material
För att vattnet från markbädden ska gå till fosforfiltret bör markbädden vara tät i botten. Det fosforbindande materialet måste bytas ut efter ca 2­3 år (tidsintervallet kan variera mellan olika fabrikat och beroende på mängden filtermaterial)
Kemikalier doseras till ledningssystemet, till exempel i tvättstugan eller under diskbänken, i toaletten eller vid slamavskiljaren. Kemisk fällning sker sedan i slamavskiljaren innan vattnet leds till en markbädd, infiltration eller kompaktfilter
Att komplettera med kemfällning är ett bra sätt att uppgradera en befintlig, fungerande, anläggning. Viktigt att tänka på att man måste ha en större slamavskiljare än vanligt. Kemdoseringsenhet (för vissa fabrikat)
Vanlig WC. Slamavskiljare. Markbädd, infiltration eller kompaktfilter. Minireningsverk. Efterbehandling i form av resorptionsdike, mindre markbädd/infiltration el. dyl. Vanlig WC. Vanlig WC. Slamavskiljare
Markbädd med tät duk. Fosforfilter som placeras så att den är åtkomlig för kranbil eller slamsugbil. Slamtömning 1 ggr/år. Byte av filterkassett/filtermassa, en gång vartannat ­ vart tredje år. Avloppsvattnet leds till ett minireningsverk och vidare till efterbehandling
Efter behandling behövs för att smittskyddet ska bli tillräckligt bra. Minireningsverket bör ha mekanisk, biologisk och kemisk behandling. Reningsgraden skiljer sig åt mellan olika fabrikat, titta därför efter anläggningar som genomgått någon form av oberoende utvärdering.
Infiltration Minireningsverk och efterbehandling Kort beskrivning Avloppsvattnet leds från huset till en slamavskiljare och därefter till en infiltration. Reningen sker i marken och det renade avloppsvattnet går ut i grundvattnet.
Vad krävs inne i huset? Vanlig WC. Vad krävs utanför huset? Slamavskiljare. Infiltration. OBS! Markförhållandena måste vara lämpliga för infiltration. Påfyllnad kemikalier. Slamtömning 1­2 gånger/år. Service på fällningsenhet 1 gång/år.
13 + Billigt sätt att uppgradera en befintlig markbädd eller infiltration (om slamavskiljaren är tillräckligt stor). + Om kemfällningen tillfälligt slutar fungera, fungerar markbädden eller infiltrationen som en buffert
Inte så stora möjligheter till kretslopp. Om du glömmer att fylla på kemikalier fungerar inte fosforreningen. Slamavskiljaren ska helst vara minst 4 m3, eftersom det blir mer slam. Det är viktigt att komma ihåg att fylla på kemikalier, annars fungerar inte fosforreningen.
Drift och skötsel Slamtömning 1 gång/år. Påfyllnad kemikalier. Slamtömning 1­2 ggr/år. Service av sakkunnig ca 1­4 ggr/år. Egen kontroll av verket, ca varje ­ varannan vecka. + Kompakt, tar liten plats. + Lätt att kontrollera funktionen.
Fördelar + Billig att installera (kan dock bli dyrt med förundersökning). + Driftssäker. + Driftssäker. + Bra smittskydd. + Bra fosforrening. Nackdelar
Risk för förorening av grundvattnet. Kräver noggrann förundersökning för att säkert fungera. Svårt att kontrollera att anläggningen fungerar. Inget kretslopp.
Känslig teknik, kräver regelbunden service och underhåll av sakkunnig. Relativt dyr drift. Inte så stora möjligheter till kretslopp, om man inte kan kompostera slammet själv och använda det på tomten. Viktigt att reningsverket du köper har utvärderats i en oberoende utvärdering. Utan efterbehandling är inte smittskyddet tillräckligt.
Hämtning av filtermaterial fungerar inte i alla kommuner. Vissa filtermaterial är energikrävande att tillverka. Tänk på Viktigt med bra förundersökning för att veta att marken verkligen passar för infiltration.
En dåligt anlagd infiltration kan förorena din eller grannarnas brunn. Filtermassan måste bytas vartannat år, annars fungerar inte fosforreningen och det finns risk för att filtret sätter igen. Om markbädden inte är tät infiltreras det mesta av vattnet istället för att gå igenom fosforfiltret.
15 Cinderella är en förbränningstoalett som förbränner toalettavfallet vid hög temperatur utan spolvatten. Toalettens ytterskal består av kompositmaterial. Invändiga delar består av rostfritt stål. Cinderella kan användas i både permanentboende och fritidshus
Toaletten har kapacitet för upp till 12 personer i ett hushåll. Toalettens fläkt startar när locket öppnas. Vid varje toalettbesök placeras en vattentät påse i toaletten. Locket fälls ned efter besöket och förbränningen aktiveras genom ett tryck på startknappen
Cinderella kan användas även när förbränning pågår. Den helt bakteriefria askmängden i förbränningskärlet blir ungefär en kaffekopp per person och månad som kan användas som gödning i trädgården. Produkten är CE- och S-märkt (Intertek) samt certifierad av DBI
Sedan modellen introducerades på svenska marknaden år 2006 har den sålts i ca 4500 exemplar. Utanför Sverige har ca 25 000 exemplar sålts. Återförsäljare: www.fritidstoa.se
Cinderella Classic med askskålen utdragen. Generalagent: Fritidstoa AB 08-615 25 25 Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris Cinderella Classic 35 000 kr, Cinderella Gas 46 000 kr
På in duktio trons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Toalett, anslutningsrör, regnhatt, en kartong påsar, samt 2 års garanti vid fabrikationsfel. Vertikala delen av frånluftsrör, friskluftsventil.
Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Förbränningstoalett med förbränning i ca 600°C i 30­180 min. Platinabelagd katalysator för rening av rökgaser och avlägsnande av dofter
Enkel. Stående på hårt plant underlag. Luftflödet viktigt. Djup: 590 mm; Bredd: 390 mm; Totalhöjd: 600 mm; Sitthöjd: 540 mm Behöver ej stå i uppvärmt utrymme. Frånluftsröret dras in- eller utvändigt. Anslutning för vatten och avlopp görs ej
230V / 10A krävs för Cinderella Classic. Cinderella Gas drivs med gasol, 12V krävs. Elektrisk fläkt. Ventilens dimension, minst 160 mm. Ytterskal av brandhämmande kompositmaterial. Invändigt rostfritt stål.
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Forbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Inget vatten krävs. 0,8­1,5 kWh/besök vid normalt bruk. Förbrukar el enbart då den förbränner
Påsar, 1 st/besök. Finns som lagervara. Inget skötselbehov utöver vanlig rengöring. Ca en kaffekopp ren, bakterie- och medicinfri aska per person och månad. Uppsamling sker i askskål i toaletten. Enkel tömning. 16
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. EcoDry är en torrtoalett av porslin för fritidshus. Används för högre komfort och känslan av en vanlig toalett
Möjlighet till vattenspolning i urinskålen. Urinen leds via ett rör ut från toaletten till en uppsamlingsbehållare medan fekalier och papper samlas upp i en behållare under toaletten. Det måste därför finnas ett utrymme under toalettstolen för en behållare
Det fasta materialet samlas upp för kompostering på tomten. EcoDry är den miljövänligaste typen av toalett, och håller sig fräsch länge tack vare porslinet. Toaletten säljs både som separat toalettstol och i kompletta paket med uppsamlingsenheter. För mer info titta på hemsidan. Modellen har sålts i ca 5 400 exemplar sedan den introducerades 1993. Nuvarande design på toalettstolen är sedan 2006.
EcoDry ger hög komfort och känsla av en vanlig toalett. Återförsäljare: www.wostman.se Generalagent: www.wostman.se Urinskålen och fekaliehålet, där nedfallsröret sätts fast.
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris 4 325 kr Stol, sits, vattenanslutning, 50 mm övergångsnippel, batteri. Uppsamlingsenhet.
Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Urinsorterande torrtoalett. Urin samlas i tank och fekalier i tunna där de torkas ut, ev
med hjälp av en fläkt alt. komposteras. Står stadigt på golv. Kan limmas fast med sanitetssilicon. Kan användas tillsammans med olika uppsamlingsenheter. Höjd 490 mm; sitthöjd 450 mm; bredd 395 mm; djup 580 mm
Utrymme under toalettstolen för urintank och fekaliebehållare. För en familj räcker en 80-liters tunna i ca 6 månader. Behövs ej. Vattenspolning i urinskålen är möjlig. Fläkt rekommenderas för god ventilation. Toalettstolen är tillverkad i porslin, sits i plast.
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Ca 0,1 l per spolning. 9V batteri (medföljer) alt. batterieliminator till vattenspolning. Extra tillbehör och reservdelar finns i lager. Allmän rengöring, tömning av latrintunna 1­2 ggr/år. Fekalier komposteras i kompostbehållare på tomten. 17
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge om r till uppg grund för iftern ai tabell erna.
EcoFlush är en urinsorterande vattentoalett i porslin avsedd för permanentboende. Toaletten har dubbel spolfunktion och urinsortering. Endast ca 0,3 liter vatten används till urinspolningen en vilket gör att man sparar upp till 90% vatten mot en vanlig toalett
EcoFlush används till septiktankar, slamavskiljare och BDT-avlopp för att spara på vattnet eller för att minska sina tömningskostnader. Urinen kan också samlas upp i separat tank för användning som gödningsämne vid bevattning. Det fasta avfallet leds oavsett till slamavskiljaren eller septiktanken. Modellen har sålts i ca 4 000 exemplar sedan den introducerades 1995.
EcoFlush framifrån. Urinslangen går att dölja med vattenlås. Urinskålen. Återförsäljare: www.wostman.se Generalagent: www.wostman.se Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris 5 800 kr Standardsits. -
Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Urinsorterande vattentoalett med liten vattenförbrukning. Limmas fast mot golv. Ansluts till 110 mm resp 50 mm avloppsrör. Höjd 490 mm, sitthöjd 450 mm; bredd 395 mm; djup 580 mm. Vatten Toaletten är tillverkad i porslin.
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Fekaliespolning 2,5 l per spolning; Urinspolning 0,3 l per spolning Urinen kan tas om hand och användas som växtnäring. 18
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. På in duktio trons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna.
EcoVac är ett toalettsystem med vakuum som har extra låg förbrukning av vatten och energi. Toaletten används som en vanlig toalett men förbrukar endast ca 0,6 liter vatten. Skillnaden mot en vanlig toalett är att den använder vakuum för att spola bort avfallet, istället för att ledas bort med självfall
Tekniken gör att spolmängden kan minskas betydligt. Vakuum uppstår endast vid spolning vilket betyder minimalt med energianvändning. Systemet finns som två olika vakuumenheter, BASIC och FAMILY. Vakuumenheten FAMILY är helt unik och är den mest sålda. Toalettstolen finns också som urinsorterande.
Toalettstolen Eco Vac. Systemet används för både fritidshus och permanenthus. EcoVac har sålts i ca 780 exemplar sedan 1995 då den först introducerades. Nuvarande modell har funnits sedan 2006.
Återförsäljare: Se www.wostman.se för information. Generalagent: www.wostman.se Vakuumenheten FAMILY. På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna.
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris BASIC 21 725 kr, FAMILY 24 530 kr Spoltoalett, elektronikbox/styrenhet, vakuumsluss Uppsamlingsenhet samt div. installationsmaterial (polyetenslang, elledning, värmekabel m.m).
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Vattentoalett med vakuumteknik (STANDARD)
Finns även i urinsorterande modell (SORTERANDE). Avfallet förs till separat uppsamlingsenhet. Limmas stående mot golv. Vissa installationsarbeten kan göras själv. Fackman bör anlitas för fullgod garanti
Djup 580 mm; bredd 395 mm; totalhöjd 490 mm; sitthöjd 450mm. Vikt 28 kg. Vakuumenhet BASIC: (lxbxh) 300x300x250 mm. Vikt 4 kg. Vakuumenhet FAMILY: (lxbxh) 480x330x550 mm.Vikt 8 kg. 230V/10A samt 12V. Kan användas med batteri. Porslin
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Ca 0,6 l vatten/spolning. Urinseparerande modell, 0,1 l /spolning för sköljning av urinskålen. 3 kWh/år Tömning 1 gång/år vid användning av 3 000-literstank. Urinen kan användas som växtnäring då urinseparerande modell används. 19
Gudrun Allmän är ett komplett paket som består av en toalettbyggnad i trä utrustad med toalettstol samt en komposteringstank. Toaletten är anpassad för rörelsehindrade enligt de riktlinjer som handikapporganisationer rekommenderar
Gudrun är avsedd för fritidshus och platser som inte kan anslutas med el och vatten. Komposteringstanken är urinseparerande, där fekalierna genomgår en komposteringsprocess och restvätskan samlas i separat behållare där den späds med regnvatten för att vätskan ska kunna vidareledas till en infiltrationsanläggning
När omgivningen inte är lämplig för en infiltrationsanläggning kan vätskan istället tömmas för vidaretransport till en urinuppsamlingsbrunn. Typgodkännande av produkten pågår (Sitac). Sedan modellen introducerades på svenska marknaden år 2008 har den sålts i 40 exemplar. En anläggning har sålts utanför Sverige. Det finns en liknande modell, Gudrun Miljö, som inte är anpassad till rörelsehindrade.
Återförsäljare: www.alotra.se Toalettbyggnaden Gudrun Allmän med komposteringstanken. Generalagent: Älöträ AB Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris
81 500 kr Byggnad, toalettstol inkl. toapappershållare och armstöd, komposteringstank. Ramp och trappor Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Torrtoalett med urinseparerande komposteringstank
Levereras monterad. Toalettstolens sitthöjd 480 mm, byggnadens innermått 2100x2100 mm Nedgrävningsdjup för komposteringstanken under byggnaden: ca 1300 mm. Inget krav på el eller vatten. Självventilation. Byggnad i trä, toalettstol och komposteringtank i glasfiberarmerad plast.
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Ca 100 liter torvströ per år. Tillhandahålls av Älö Trä AB. Komposteringstanken behöver tillsyn en gång per år. Avfallet färdigkomposterat efter 2­3 år, vätskan leds till infiltrationsbädd eller transporteras till jordbruksanläggning. 20
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. Ekonomi På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna.
Jets vakuumtoalett är ett toalettsystem som bygger på vakuumteknik. Toalettstolen är utförd i porslin. Den stora skillnaden mot en vanlig vattentoalett är att toalettavfallet sugs ut med vakuum och pumpas till uppsamling istället för att ledas bort med självfall
Tekniken gör att spolvattenmängden kan minskas väsentligt. Till vakuumtoaletten finns olika möjligheter för hantering/uppsamling av toalettavfallet. Den kan kopplas till en förbränningsenhet CTS 2000-E, till sluten tank eller till en BioTank för egen kompostering på fastigheten
Toaletten kan användas i både permanentboende och fritidshus. Systemet kan installeras både för indraget vatten eller utan indraget vatten, i det senare fallet tas spolvatten från en separat behållare (25 liters dunk)
Med Jets VOD-system skapas vakuum endast vid spolning. Detta system har viss begränsning vad gäller rörlängd. Vid konstantvakuum (CVS) kan mycket långa ledningar och komplexa system sättas ihop. Sedan modellen introducerades i Sverige år 1995 har ca 1000 toaletter sålts. Utanför Sverige har över 250 000 toaletter sålts i både små och storskaliga system.
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Komplett Jets vakuumtoalettsystem för indraget vatten och en toalett.
Återförsäljare: www.combutech.se Generalagent: CombuTech AB Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris 36 730­75 000 kr beroende av uppsamlingssystem.
Leverans komplett för installation och bruk. Vad som ingår varierar med val av uppsamlingssystem. 12 månaders garanti. Rörmaterial mellan Vacuumaratorpump och uppsamling.
Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Vakuumtoalettsystem som pumpar avfallet vidare till olika alternativa uppsamlingsmöjligheter
Komplett installationsmanual finns. Placeras i frostfritt utrymme om toaletten skall användas vintertid. Jets 50: 382x535x465 mm / Jets 59: 365x535x425 mm (basxlängdxhöjd) Vikt: Jets 50: 22,3 kg / Jets 59: 20,2 kg Jets Vacuumarator (4 olika modeller) utvändiga mått: Bas 163­214 mm; längd 361­564 mm; höjd 263­294 mm
Vikt: 18­34 kg. 230 V alt. 12 V. Både för indraget vatten eller utan indraget vatten, i det senare fallet tas spolvatten från en separat behållare (25 l dunk). Ingen särskild ventilation för toaletten krävs. Toalett i porslin. Vacuumarator i brons och rostfritt stål.
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Ca 0,5 l per spolning. Ca 4 kWh per person och år vid permanentboende. Inget behov av förbrukningsmaterial
Reservdelar och tillbehör/extrautrustning finns som lagervara. Inget särskilt skötselbehov. Uppsamling i sluten tank som töms med slamtömningsbil/ Uppsamling i Biotank för kompostering/ Uppsamling för förbränning till bakteriefri aska. 21
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. INCINOLET TR 3500 W och INCINOLET 1800 W är förbränningstoaletter som förbränner toalettavfallet vid hög temperatur utan spolvatten
Toaletten kan användas i både permanentboende och fritidshus. INCINOLET TR 3500 W har kapacitet för 6­8 personer och INCINOLET TR 1800 W har kapacitet för 4­5 personer. Båda är utförda i rostfritt stål
Toaletten betjänas med endast två grepp. Efter användning släpps avfallet ned i förbränningskammaren med en pedal. Därefter startas förbränningsprocessen med en startknapp. Sedan kan toaletten lämnas till nästa brukare
Ibland kan det vara nödvändigt att fylla lite vatten i påsen för att öka vikten så att den faller helt ned. Toaletten kan användas av flera personer efter varandra medan förbränningen pågår och den kan också lämnas medan förbränningen pågår
När startknappen trycks in startar förbränningen, som är tidsinställd från producenten på en förbränningsperiod på ca 70 minuter. Förbränningen föregår i intervaller med inlagda pauser. Ström förbrukas enbart under de intervaller där förbränningen pågår. Askan från förbränningen samlas i en asklåda som är tillgänglig från framsidan av toaletten.
På in duktio trons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Återförsäljare: www.incino.se Generalagent: Incino Sverige AB Glanshammarsgatan 16 124 70 Bandhagen
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris Från 31 495 kr Toalett, gummimuff med 2 slangklämmor, 200 st toalettpåsar, bruksanvisning, garantibevis. T-koppling och 110 mm rör samt rörhatt.
Teknik och installation Teknik Förbränner vid 540­650 °C i 70 minuter. Varmluften passerar en platinakatalysator (perforerad låda med pellets) som sörjer för att endast en svag förbränd lukt avges. Avstånd till bakre vägg minst 11­23 cm beroende på röranslutning
Bredd 39 cm; djup 61 cm; höjd 54 cm; sitthöjd 51 cm; rörmuff Ø 10 cm. Vikt, båda modellerna, 42 kg. Kontakta återförsäljaren för information. 220/230 V. Jordat uttag. 1800 W/10A och 3500 W/16 A vid förbränning. Luftning krävs. Minimum ventilationsöppning Ø 110 mm. Rostfritt stål.
Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov 0,5­1 kWh/besök Toalettpåsar Brukaren kan själv byta ut reservdelar
Regelbunden rengöring av asklådan med varmt vatten. Rengöring av fläkthjulet, med diskmedel, 1­2 gång/år. Utvändig och invändig rengöring av toaletten. Tömning av asklådan ca 1 gång/vecka. 22
Restprodukter Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. MUGGE Återförsäljare: www.mugge.se Generalagent: ECOLOGIC Sanne 611 830 23 Hackås
Mugge permanent är en urinsorterande torrtoalett för fritidshus. Toalettstolen är utrustad med ventilationsrör för väggenomgång och med en fläkt som klarar 12 V eller 230 V. Den använder inte vatten för spolning men regelbunden manuell ursköljning rekommenderas.
Ny,lättsam och miljöriktig toalett för fritidshuset Den naturliga och miljöriktiga lösningen för framtiden · Enkel och stabil · Lätt att tömma På Stommen är tillverkad i fukttrög laminerad Svanmärkt spånskiva. Den stabila och enkla konstruktionen kombinerad med spånskivans tyngd gör att den står stadigt på sin plats när den skall användas
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) · Lätt att hålla in i Fekalierna (den fasta avföringen) samlasktupptrodu io ns "Så lä bladet behållaren av plast där den blir till en torr substans. s mark nads er du Vid tömning lyfts behållaren enkelt ut kgenomöden ik vers an du te se va ligge framåtgående dörren
Med behållaren följer ett lock somn" d r till uppg ut und som används dels som skydd när den bärs iftgrför för ern tabe under tömning eller fortsatt torkning/kompostering llernaa i . tider när MUGGE inte används.
Ingår ejlätt kunna rengöras med vatten. Detta mm sågspånspelletsDin lokala miljö- och hälsoskyddsnämnd i rekommenderat pris Strö, 8 kan även OBS! rekommenderas. göras med överstycket på plats. ger besked om vilka regler som gäller i din kommun.
Urinseparerande toalett som samlar urin i tank och fekalier i komposterbar Samlar man urinen i en tank är den utspädd av plast. Mugge kan anslutas till avlopp, typ infiltration. behållare med vatten ett utmärkt gödselmedel för gräsmatta eller Installation Mugge skruvas fast på avsedd plats
Hål för ventilationsrör tas upp med trädgårdsland. såg eller dosfräs och ytterväggsgallret monteras. Tömningen av fekalier görs i behållare för Toalettens mått Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren
kompostering och efter minst ett halvår (som är Övriga anläggningsdelars har du ett näringsrikt Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. myndigheternas krav) utrymmesbehov jordförbättringsmedel för trädgårdsland eller rabatter El och vatten 220 V anslutning. 12V ledning till Mugge. Ventilation 12V/220V fläkt med ventilationsrör för väggenomgång. Kan också monteras med självdragsventilation.
Teknik och installation · Med urinseparation Teknik Luktfri Material · Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Systemet med urinseparation och behållare för fekalierna (avföringen) ger i sig ett nästan luktfritt resultat eftersom det är blandningen av dessa Drift och underhåll avger lukt
Ventilationen ämnen som när den jäser som sker med fläkt (220 eller Spolvattenmängd (liter/spolning) 12 volt), eller självdrag, · Neutral design gör att ett undertryck bildas i toaletten och all lukt Elförbrukning genom ventilationsröret Uppgift saknas
Kontakta återförsäljaren. leds ut Formgivningen är enkel och ren, lite av en Förbrukningsmaterial Plastsäckar för fekalier. gammeldags kommod, vilket gör att den smälter väl in i de Reservdelar Uppgift saknas
Kontakta återförsäljaren.flesta rum och miljöer. Längd 580 mm, Bredd 505mm, Höjd 530mm Skötselbehov Urinavskiljarens överstycke kan enkelt lyftas ur och sköljas av liksom toalettens insida. För mer information kontakta Ecologic Sanne 611 83023 HACKÅS
Restprodukter Tel: 063-374 60 Fekalier email:info@mugge.se i säcken alt. tillsammans med hushålls-/ komposteras direkt www.mugge.se trädgårdsavfall. 23
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. Urinen leds automatiskt ut genom den i avskiljaren fastsatta slangen som endera kan kopplas till Ingår i rekommenderat pris Fläkt (3W), anslutningspaket för tillsammans med bad- och diskvatten infiltration ventilation, ytterväggsgaller, komposterÖverstycket i vakumformad plast har ett extra starkt bara fekaliesäckar polyeten
slitskikt. Det ligger löst monterat för att vid behov av eller till tank.
ren 3995 kr MullToa 65 är en mulltoalett som ersätter den tidigare modellen MullToa 60 och är en toalett utan avlopp och vatten. Toaletten kan användas både i permanentboende och fritidshus. Den har kapacitet för 4­6 personer i fritidsbruk
Sedan modellen introducerades år 1974 i Sverige har den sålts i mer än 100 000 exemplar. Utanför Sverige har ca 25 000 exemplar sålts. Leverantören saluför också modellen EcoFlush 100 som presenteras i den här produktöversikten.
MullToa 65. Återförsäljare: www.mulltoa.com Generalagent: Mulltoa Swedish Ecology AB Klippan 1J S-414 51 Göteborg På in duktio trons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg for iftern ai tabell erna.
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris 16 500 kr Toalettstol, 1 säck Specialmull, mullraka. Ventilationsrör
Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Mulltoa försedd med signallampor för tömning och vätskekontroll samt insynsskydd med dubbla funktioner
Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Höjd 66 cm; bredd 65 cm; djup 81 cm. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Vatten krävs ej. Elanslutning till jordat uttag, max effekt 355W. Ventilationsrör över nock. Polystyren
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Inget spolvatten krävs. Beroende på belastning. Specialmull Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Kompost 24
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. Mulltoa Bioflush 100 är en mulltoalett. Toalettstolen är i porslin och ansluts till en komposteringskammare som placeras i annat utrymme
Toaletten kan användas både i permanentboende och i fritidshus med 3­6 personers kapacitet. Leverantören saluför också modellen MullToa 65 som också presenteras i den här produktöversikten.
Vakuumtoalett till BioFlush. ) sådan som är efter spolning till Kompostkammare BioFlush. M U L LT O A Rekommenderat pris (2010) Återförsäljare: www.mulltoa.com Generalagent: Mulltoa Swedish Ecology AB Klippan 1J S-414 51 Göteborg
terasEkonomi och vattnet a v l opp i!rekommenderatkan Ingår ! Man pris NYHET! 35 000 kr Toalettstol, komposteringskammare ngsanläggningen vanligt på kryssningsfartyg, transporteras avfallet efter spolning till
en komposteringsanläggning där avfallet komposteras och vattnet Teknik och installation Teknik avdunstar och evakueras. Vakuumtoalett tillsammans med förmultningskammare. D e t behövs inget avlopp!! Man kan
Med eni rekommenderat pris vattentoalett (0,5 l/spolning) sådan som är snålspolande Ingår ej Ventilationsrör installeramått Toalettens toaletten upp till 2 m 46 cm; Bredd 37 cm; Djup 46 cm. Höjd under komposteringsanläggningen
Övriga anläggningsdelars eller upp till 10 m vid sidan Höjd 69 cm; Bredd 97 cm; Djup 80 cm. av utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Max effekt 325 W. Övriga upppgifter saknas. Kontakta återförsäljaren. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Plast
Installation Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter ca 0,5 l/spolning Beroende på belastning Specialmull Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Kompost 25
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge om r till uppg grund för iftern ai tabell erna.
Separett Torp-Isak är en urinsorterande torrtoalett för fritidshus för användning inomhus eller i andra ej uppvärmda utrymmen. Toaletten är utrustad med elektrisk fläkt. Den använder inte spolvatten men urinskålen sköljs manuellt av brukaren med lite vatten då och då t.ex
med en sprayflaska. Urinen leds via en slang ut från toaletten till en uppsamlingsbehållare medan fekalierna samlas upp i toalettstolen. Påsar används för uppsamling av fekalier. Dessa töms regelbundet och innehållet komposteras på tomten i Separetts "Roslagskomposten" eller i den fyllda behållaren som lyfts ur toaletten och placeras utomhus med lock på
Den färdiga komposten kan användas på tomten
Torp-Isak Återförsäljare: www.separett.se Generalagent: Separett AB Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris 3295 kr
Finns för samma pris i vitt eller granitgrå. 3 års garanti vid fabrikationsfel. Dropplist, urinskål, tratt, slang, fekaliebehållare och fläkt. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren.
Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Urinsorterande torrtoalett. Placering helst intill yttervägg. Ventilationsanslutning placeras rakt bakåt
Höjd 520 mm; bredd 450 mm; djup 540 mm. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Batterieliminatorn/230V respektive fläkt/12V/0,19A/2,3W. Elektrisk fläkt som med fördel kan drivas med 12V batteri eller solceller. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren.
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Vattensprayflaska för manuell rengöring då och då. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren
Komposterbara påsar Finns som lagervara. Skölj urinskålen med vatten. Töm fekaliebehållaren och koppla ur fläkten vid längre uppehåll i användandet. Fekalier kan komposteras i egen regi t.ex. med hjälp av "Roslagskomposten" lämplig för samkompostering av hushållsavfall och latrin vid fritidsboende. Kompostjorden kan användas i trädgården. 26
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. På in duktio trons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för ifte tabell rna i erna.
Separett Torrdass 500 med värmesits är en insats som kan användas för att göra om ett vanligt utedass till urinseparerande. Förpackningen som Torrdasset ligger i består av en mall som kan användas för att enkelt passa in insatsen i ditt befintliga utedass
Sitsen är tillverkad av isolerande plast för att isolera mot kyla. Urinen leds bort genom en slang till en urintank eller ejektortank. Urinskålen sköljs med lite vatten då och då t.ex. med en sprayflaska
Fekalierna faller rakt ned i en behållare under sitsen eller i en påse som placerats i denna. Fekaliebehållaren töms regelbundet och innehållet komposteras på tomten i Separetts "Roslagskomposten" eller i den fyllda behållaren som lyfts ur toaletten och placeras utomhus med lock på
Den färdiga komposten kan användas på tomten. Separett Torrdass 501 är samma insatsmodell fast med vit sits och lock. Återförsäljare: www.separett.se Generalagent: Separett AB
På in duktio trons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Torrdass 500 Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris
Torrdass 500: 495 kr, torrdass 501: 855 kr Urinseparerande insats, värmesits 300, 2,5 m slang för urinavlopp. Behållare och säckar för uppsamling av fekalier och papper.
Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Urinseparerande insats. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Insatsens djup: 450 mm; bredd: 375 mm
Urinskålens djup är 171 mm. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Krävs ej. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Insats av återvinningsbar polypropen, värmesits av återvinningsbar cellplast.
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Inget vatten krävs. Behållare och påsar för insamling av fekalier. Förbrukningsmaterial och reservdelar finns som lagervara
Manuell spolning av urinskålen med jämna mellanrum. Byte/tömning av urintank och fekaliebehållare. Fekalier kan komposteras i egen regi t.ex. med hjälp av "Roslagskomposten" som lämpar sig för samkompostering av hushållsavfall och latrin vid fritidsboende. Kompostjorden kan användas i trädgården. 27
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. Ekonomi Separett Villa 9000 är en urinsorterande torrtoalett, dvs. den använder inget spolvatten. Toaletten rekommenderas för fritidshus och kan användas av obegränsat antal användare
Med Separett Villa 9000 har standarden för miljötoaletter stigit högre än någonsin tidigare. Ventilationskanalen kan dras rakt ut genom ytterväggen. Separett Villa 9000 har inget krav på rumstemperatur utan fungerar både i kallt och varmt utrymme
Den kan placeras efter eget önskemål och fästas i vägg eller golv. Anslut Villa 9000 till Separett Ejektortank, om du vill ta vara på urinen och använda det som växtnäring. Den inbyggda 2-hastighetsfläkten tar tyst och effektivt bort både lukt och fukt från toalett och badrum. En liknande modell är separett Villa 9010, med batteri- eller solcellsdrift, som endast kräver 12 V anslutning.
Återförsäljare: www.separett.se Generalagent: Separett AB Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ca 6980 kr Levereras komplett med barnsits, 40 cm Ø75 mm ventilationsrör, ventilgaller, täckbricka, 90° skarvrör, vindhuv, latrinbehållare, lock, komposterbara säckar, 2 m Ø32 mm urinavloppsslang, tätningssilikon, skruv och garanti
garanti. fem års Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren.
Ingår ej i rekommenderat pris Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Urinsorterande torrtoalett Fästes i vägg eller golv i kallt eller varmt utrymme
Höjd 541 mm; bredd 456 mm; djup 672 mm. Innerbehållare 23 liter. 230V, jordad stickpropp. Total effekt 16,5/11W. Vatten behövs ej. Inbyggd 2-hastighetsfläkt. Ventilationskanal dras rakt ut genom yttervägg. Återvinningsbar polypropen (högglans).
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Inget vatten krävs. 0,396/0,276 kWh/dygn Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Finns som lagervara. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. 28
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. På in duktio trons "Så lä bladet ser d mark u nad kan d söversik t u se vad s en" ligge om r till uppg grund för ifte tabell rna i erna.
Sjögrens dass är ett robust "komposteringsdass", helt utan tekniska installationer eller kemikalier och bygger på naturliga komposteringsprinciper. Latrinen komposteras i dasset utan att man behöver flytta materialet till något annat kärl
Inget spolvatten används och heller ingen el. Systemet rekommenderas för fritidshus och har kapacitet för ca 6 personer, normalt sommarboende. Systemet är enkelt för vem som helst att använda. Eftersom systemet inte är beroende av några tekniska installationer fungerar det
Det som krävs är ca 200 liter strömaterial/år. Strömaterialet skall vara kolrikt och kapillärsugande, t.ex. torvströ, såg- kutterspån el. dylikt.
Ett av komposteringsrummen med ströfylld botteninsats. Sedan modellen introducerades år 1994 i Sverige har ca 300 exemplar sålts. Utanför Sverige har ca 10 exemplar sålts.
Återförsäljare: Sjögrens Hus AB www.sjogrenshus.com Generalagent: Sjögrens Hus AB www.sjogrenshus.com Sjögrens Dass i Sibbo i Finland. Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris 4000 kr
Ritningar, kapnota, 2 st botteninsatser samt stänkskyddsats. Virke, takpapp m.m. Frakt med lastbil på svensk allmän väg, 500 kr tillkommer. Teknik och installation
Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Absorberande ströbädd. Fuktig aerob (syrerik) komposteringsteknik. Två skilda komposteringsrum som används växelvis i cykel om 2 år
Dasset byggs på plats enligt medföljande ritningar. Utvändigt mått 1,65x1,65 m. Höjd ca 2,5 m. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Kräver varken el eller vatten. Komposteringsrum ventileras genom insektsnätförsedda springor. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren.
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Inget vatten krävs. Ingen elförbrukning. Ca 200 liter strömaterial/år. T.ex. naturtorv. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Tömning sker ca 1ggr/år. Vändning av kompost några ggr/sommar. Näringsrik kompostmylla. 29
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. På in duktio trons "Så lä bladet ser d mark u nad kan d söversik t u se vad s en" ligge om r till uppg grund för ifte tabell rna i erna.
Toalettsystem Roslagen är ett system som bygger på vakuumteknik i kombination med liten och stor spolning för urin respektive fekalier. Toalettstolen är utförd i porslin. Den stora skillnaden mot en vanlig vattentoalett är att toalettavfallet sugs ut med vakuum istället för att ledas bort med självfall
Tekniken gör att spolvattenmängden kan minskas väsentligt. Toalettsystemet kan användas i både permanentboende och fritidshus. Avfallet från toalettstolen transporteras till en sluten tank genom att luft från toalettrummet sugs ned till en sluten tank
Undertrycket (vakuumet) bildas av ett vakuumaggregat som är placerat i en specialanpassad förhöjningsstos på tankens översida. Vakuumsystemet består av en standardvåtdammsugare som alstrar den volymström och det undertryck som behövs för transport av avfallet
Dammsugaren är ansluten med stickpropp och försedd med start- och stoppknapp på motorhuset. Det behövs inga verktyg för att demontera dammsugaren ur stosen. Vid tömning av tanken drar man ut stickproppen och lyfter ur dammsugaren. Den slutna tanken är typgodkänd (typgodkännandebevis nr 0472 SWEDCERT 1355 för sluten tank).
På in duktio trons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Toalettsystem Roslagen består av en toalett i porslin och en sluten tank dit avloppsvattnet leds. Vakuumaggregatet sitter i tankens stos.
Återförsäljare: www.fann.se Generalagent: FANN VA-teknik AB Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Ingår i rekommenderat pris Ingår ej i rekommenderat pris Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Levereras komplett för installation och bruk.
PEM 50 slang och elkabel (mellan hus och tank, max 50 m). Teknik och installation Teknik Installation Toalettens mått Övriga anläggningsdelars utrymmesbehov El och vatten Ventilation Material Vakuumtoalett med vakuumpump som suger ut klosettvattnet till sluten tank
Kompatibel med andra reningspaket. Stående på golv. Sitthöjd 400 mm; djup 540 mm; bredd 370 mm. Tank med längd 3,5 m; bredd 1,2 m; höjd 1,0 m. El, elsäkring motsvarande 10A och vatten behövs. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Toaletten är tilverkad av porslin.
Drift och underhåll Spolvattenmängd (liter/spolning) Elförbrukning Förbrukningsmaterial Reservdelar Skötselbehov Restprodukter Ca 0,5 l per spolning Elförbrukning för 5000 spolningar är ca 50 kWh. Filter till våtdammsugaren, behöver bytas efter 1000 spolningar alt
en gång/år. Finns som lagervara. Tömning efter 2500 l vattenförbrukning. Om frysningsrisk råder vintertid måste systemet tömmas på vatten. Kretsloppsanpassat slam som lämpar sig för återvinning efter hygienisering t.ex. i våtkompost eller biogasanläggning. 30
Produktöversikt toalettlösningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. 31 Aquatron Aquatron är en slamavskiljare som gör det möjligt att ha vatten toalett utan att behöva ha slamtömning med bil
Aquatronsystemet kopplas till vanliga vattentoaletter eller till en urinsorterande vattentoalett. Rening av BDT-vattnet (Bad- disk- och tvättvattnet) ingår inte i anläggningen. Efter spolning i toaletten separeras det fasta avfallet från vatten och urin
Det fasta avfallet leds vidare till en biokammare för kompostering. Spolvatten och urin (samt lakvatten från biokammaren) leds ut vid behov till en UV-enhet eller fosforfälla (beroende på lokala miljökrav)
Spolvattnet går vidare till en BDT-anläggningen för ytterligare behandling. Systemet kan placeras på valfri plats bara det är självfall från wc till systemet. Systemet är robust och har inga rörliga delar
Sedan anläggningen introducerades i Sverige i början av 1980-talet har den installerats i ca 7000 exemplar i Sverige. Globalt har den sålts i ca 8500 exemplar. Den största installation av anläggningen som gjorts i Sverige finns i en skola med 800 elever.
Urinavskiljande WC Aquatron separator Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Från 17 100 kr Ev. efterbehandling ingår ej. 400 kr/år (om UV-enhet och fosforfälla används). Detta ingår i beräkningen: X Förbrukningsvaror Slamtömning X El X Kemikalier Kan tecknas 32 Måste tecknas
X Finns ej Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej Biokammare Urintank ng ef g k Återförsäljare: www.aquatron.se Generalagent: Aquatron International AB Kontor: Norrängsgatan 10, 725 91 Västerås. Lager/butik: Slakterigatan 6, 721 32 Västerås www.aquatron.se
forts. Aquatron Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Biokammare 50­1200 liter Yta från ca 1­4 m2, höjd från 95 cm.
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Ev. UV-rening eller fosforfälla som kopplas till godkänd BDT anläggning
Systemet kan placeras på valfri plats så länge det är självfall från WC, ute som inne. El: 230 V (om UV-rening används). Vatten: Krävs (går att använda salt eller regn-vatten). Ventilation: Använder husets befintliga avloppsventilation. PE och glasfiber.
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Det går att koppla 3­8 WC till varje Aquatron beroende på modell
Ja, på fosforfällan. Med pH stickor som medföljer. Larm om lysrör UV-enheten går sönder. Larmet är placerat i UV-enheten. 250 kWh om UV-enheten används. 50kg Polonite vid användning av fosforfälla. Trådkrans byts vid behov, vanligen vid 5­10 års frekvens
Finns som lagervara. Fastighetsägaren kontrollerar komposten. Kretsloppslösning som gör att användaren inte behöver slamsugningsbil. Tömning av jord 10­20 liter/år, De minsta modellerna kräver efterkompostering i latrinkompost.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Bedömning av recipientskydd har ej gjorts eftersom produkten finns i varierande utförande beroende på om reningen ska uppnå normal eller hög skyddsnivå. Goda möjligheter till kretslopp och smittskydd finns. Smittskydd Kretslopp
Kommentar (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
33 BAGA Easy BAGA Easy är ett minireningsverk som består av slamavskiljare med integrerad reningsutrustning, färdigmonterad vid leverans. Efterföljande biosteg med hygienisering, antigen bestående av en bioTank, markbädd eller infiltrationsbädd med bioModuler
BAGA Easy finns för upp till 40 hushåll och har marknadsförts på den svenska marknaden sedan 2002 och cirka 4000 anläggningar har sålts. BAGA Easy marknadsförs och säljs även i norden och övriga Europa.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha BAGA Easy med tre alternativ av biosteg med hygienisering: 1. Markbädd med bioModuler 2. Infiltration med bioModuler 3. BioTank, ersätter markbädd
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) 60 000 kr Slamavskiljare, 4m3, komplett reningsutr., automatskåp med F-SMS övervakning, bioModuler för efterföljande bädd.
Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k Återförsäljare: Säljs via lokala entreprenörer www.baga.se Tillverkare: BAGA Water Technology AB
Ca 2 400 kr/år for 5 pe. Detta ingår i beräkningen: X El X Kemikalier X Förbrukningsvaror X Slamtömning 1 500 kr/år Kan tecknas X Måste tecknas Finns ej
Övervakning via GSM-larm med SMS funktion. 34 forts. BAGA Easy Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation 2 m x 1,9 m, totalvolym 4,0 m3
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. 4 m2 för reningsverket, 15 m2 för en markbädd. Markbädden kan ersättas med en BioTank som tar 4 m2 yta
Tillkommande biosteg för hygienisering med markbädd/infiltration med biomoduler eller BioTank. Frostfritt nedgrävd i mark alt. isolerad ovan mark. El: 230 V Vatten: Nej Ventilation: Ventilation via självdrag. BAGA Easy kan beställas i glasfiber eller betong.
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt 1 m3/dygn I inkommande obehandlat avloppsvatten och i utgående behandlat avloppsvatten
Genom provtagningsknapp på automatikskåpet, i provtagningsbrunn efter markbädd alt. i biotankens utloppskammare. Larm i automatikskåpet larmar med ljus, ljud och GSM-larm med sms-meddelande till kunden
Larmar vid funktionsfel. 40 kWh/år 2 dl flockningsmedel per m3 renat avloppsvatten. Flödesproportionell tillsättning. Slang till doserpumpen, finns som lagervara. Ett egenkontrollprogram skickas till BAGA 2 gånger/år
Ca 400 liter slam/pe och år samlas i ett slammagasin. Normalt behövs 1 tömning/år. Slamavvattningsutrustning kan köpas och levereras separat och möjliggör då egen kompostering/hygienisering.
Opartisk utvärdering av produkten OBS! Bedömningen gäller med bioTank när det gäller N, och med markbädd alternativt bioTank när det gäller BOD och P. Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N Vattentemperatur vid provning: 5-11ºC (ut)
OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Oberoende test gav goda resultat gällande smittskydd.
Begränsade möjligheter Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar:
Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: ­ Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
35 Bio Cleaner och Bio Cleaner ++ Bio Cleaner är ett minireningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Bio Cleaner består av en tank som ersätter allt annat. Inkommande papper och fekalier slås sönder av kraftiga luftbubblor och ett grovfilter ser till att fånga eventuella orenheter så som plastpåsar, textilier m.m
Bio Cleaner kan placeras både ovan och under mark. Känsligare utrustning så som kontrollenhet, luftpump, doseringspump och dunk/ tank med flockningsmedel för kemisk fällning placeras utanför själva reningsverket förslagsvis i enklare bod, garage eller liknande
Nere i tanken återfinns inte en enda rörlig del, inga mekanisk pumpar eller el. Sedan modellen introducerades, för över 20 år sedan, har mer än 12 000 anläggningar sålts. Bio Cleaner finns i storlekar upp till 4000 p.e. eller större. Bio Cleaner ++ är en modell av Bio Cleaner med integrerad hygieniseringsenhet och är ett alternativ till efterpolering vid installationer vid känsliga recipienter.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Bio Cleaner består av endast en tank som tar mycket liten yta i anspråk.
Bio Cleaner kan även placeras ovan mark. Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Kontakta återförsäljare. Komplett anläggning.
Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni
Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k Återförsäljare: www.egreen.se Generalagent: www.egreen.se Ca 2500­3000 kr. Detta ingår i beräkningen: Slamtömning X El X Kemikalier X Besiktning Kostnad för serviceavtal beror på reningsverkets storlek. Kan tecknas Finns ej X Måste tecknas
Förbr. varor Funktions-/slamkontroll, besiktning, lev. av flockningsmedel m.m. 36 forts. Bio Cleaner och Bio Cleaner ++ Teknik och installation Anläggningens mått
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Längd: 1,6 m Bredd: 1,6 m Höjd: 1,6 alt. 2 m All rening sker i reningsverket
In- och utlopp behöver anslutas. Längd: ca 2 m Bredd: ca 2 m Höjd: ca 2 m Vid känslig miljö, eventuellt efterpolering alt. Bio Cleaner ++. Frostfritt ovan alt. under mark. El: Krävs ej nere i tanken (dock till kontrollenhet utanför) Vatten: Krävs ej Ventilation: Krävs ej Anläggningen består av PP.
Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt 150% överbelastning (testat enligt EN12566-3) Ja
Normalt vid utloppsröret men varierar beroende på installation. Utförs normalt vid besiktningstillfällen. Ett visuellt alt. ljudande larm är placerat på kontrollenhet eller efter önskemål. Larmar vid driftstörning
SMS-larm möjligt. Ca 1 kWh/dygn för ett permanenthushåll. 40­50 liter/år PAX 21. Påfyllning en gång per år. Reservdelar finns som lagervara. Okulär besiktning. Möjlighet till egen slamtömning alt. med slambil 1­2 ggr/år. Restprodukter kan efterkomposteras i slamavvattnaren och kompost.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå X BOD X P (1 Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter
X Medelgoda möjligheter Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N Vattentemperatur vid provning: 4,5­17,5°C (in) OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören.
Anläggningen finns i två varianter. Bio Cleaner ++ har inbyggd hygieniseringsenhet/ fosforfälla. Oberoende tester har visat att ett gott smittskydd kan uppnås med denna fosforfälla.
Begränsade möjligheter Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar:
Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: ­ Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
37 BioKem 6 BioKem 6 är ett minireningsverk med SBR-teknik (satsvis rening) för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Anläggningen utgörs av en enda avlång tank som placeras nedgrävd på tomten utanför huset
Ovan markytan synd endast ett plastlock. Provtagningsbrunn och efterpoleringssteg som bygger på markbaserad rening kan fås som tillval. Anläggningen introducerades år 2008 i Sverige och har sedan dess sålts i ca 200 exemplar. I Finland, där den introducerades år 2001, har 2000­3000 anläggningar sålts. Denna modell finns även i storlekar för upp till 1000 pe.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha BioKem 6 med efterpolering i en markbäddslösning med dagvattenkassetter.
BioKem 6 med efterpolering i en infiltrationsbäddslösning med dagvattenkassetter. Återförsäljare: www.dahl.se Generalagent: AB Svenska Wavin, Kjulamon 6, 635 06 Eskilstuna, Sverige Tel +46 16 5410000 www.wavin.se
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Kontakta återförsäljaren. Ev. efterbehandling ingår ej. Förbrukningsvaror Ca 4975 kr/år. Detta ingår i beräkningen: X El X Kemikalier X Slamtömning 3300 kr/år Kan tecknas
X Måste tecknas Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren
Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k BioKem 6, består av processtank och utrustningsskåp som syns ovan markytan. Provtagningsbrunn rekommenderas alltid men ingår inte i priset för en BioKem 6.
Finns ej Kontroll och service enligt checklista, byte av slitagedelar. 38 forts. BioKem 6 Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Se ovan.
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge om r till uppg grund för iftern ai tabell erna. Längd: 2,12 m, Bredd: 1,59 m, Höjd: 2,28 m (inkl. stos) Läggs efterpolering till krävs ytterligare utrymme, beroende på hur den utformas
Anläggningen läggs i mark. El: Krävs Vatten: Krävs ej Ventilation: Krävs ej, sker genom utrustningsskåpet, inga ytterligare synliga delar. Anläggningen består huvudsakligen av PE.
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt 0,9 m3/dygn I utgående behandlat avloppsvatten
Provtagning sker i provtagningsbrunn efter BioKem, provtagningsbrunn rekommenderas alltid. Anläggningen är utrustat med larm som är placerat i centralenheten i bostadshuset. 340 kWh/år för ett permanenthushåll
Påfyllning 2 gånger/år. Kemikalien utgörs av PAX. Ej flödesstyrd. Samma mängd oavsett flöde, ställs in beroende på förväntad belastning. Membran i kompressor efter 20 000 timmars drift. Reservdelar finns som lagervara. Sköts av servicefirma. Slamtömning ca 1 gång/år (2 m3). Hämtning för storskalig behandling i reningsverk.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå X BOD X P (1 Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter
X Medelgoda möjligheter Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N Vattentemperatur vid provning: ca 11­20ºC (ut) OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören.
Leverantören erbjuder förslag på efterbehandling för förbättrat smittskydd. Efterbehandlingens funktion har dock inte dokumenterats. Begränsade möjligheter
Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar:
- underbyggda osäkra Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
39 BioKube Pluto 5 pe BioKube Pluto är ett minireningsverk för 1 hushåll. Tillverkaren BioKube finns i Danmark, och IFO vattenrening i Bromma är svensk generalagent. BioKuben ska kompletteras med separat slamavskiljare (mekanisk rening)
Den biologiska och kemiska reningsprocessen är kontinuerlig och baseras på dränkta, luftade biobäddar. Reningen sker i båda tankar, BioKuben och slamavskiljaren, genom returflöde av renat vatten och slam från BioKuben
Alla flöden till, mellan och från anläggningen görs normalt med självfall. BioKuben placeras vanligtvis nedgrävd i mark, efter en separat slamavskiljare, ny eller befintlig. Anläggningen har normalt 1­2 lock för slamavskiljaren samt 1 lock för BioKuben, samtliga några dm ovan marknivå
BioKube 5 pe, modeller Pluto och Venus, har sålts i omkring 150 exemplar i Sverige sedan de introducerades år 2007. Totalt har omkring 3000 anläggningar sålts globalt sedan 2003, varav mer än två tredjedelar i Norden (2010). BioKube minireningsverk finns i storlekar upp till flera hundra hushåll.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha BioKube Pluto består av inbyggd pumpbrunn, teknikfack samt en reningskammare och sedimentationszon. Biologisk rening i biobädd av plastmaterial och kemisk rening genom dosering av kemikalie.
Återförsäljare: Se www.ifovattenrening.se Generalagent: IFO vattenrening Johannesfredsv. 9C 168 69 Bromma Tfn 08-445 95 40 Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Pluto 5 pe: ca 37 000 kr Slamavskiljare och ev. efterbehandling ingår ej. Förbrukningsvaror
Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni
Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k BioKube Pluto i drift: Minireningsverket har en kontinuerlig reningsprocess och det innebär bland annat att tanken alltid är vattenfylld som på bilden. I mitten biologisk reningskammare med biobädd, längst upp teknikfack, till vänster sedimentationszon med utlopp och returledning till slamavskiljaren.
Exempel på en kompakt installation av BioKube minireningsverk, med Pluto (i förgrunden) och slamavskiljare (ingår ej i pris nedan). Ca 1700 kr/år. Detta ingår i beräkningen: Slamtömning X El X Kemikalier 1410 kr/år X Kan tecknas Måste tecknas Finns ej
Ett ordinarie servicebesök per år samt ev. larmutryckning. 40 forts. BioKube Pluto 5 pe Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov BioKube Pluto 5 pe: diameter 1 m, höjd 1,65 m
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Längd: max 2 m Bredd: max 2 m Höjd: Normalt max 2 dm ovan marknivå, djup ca 1,8­2 m under mark Utrymme för slamavskiljare och eventuell efterbehandling tillkommer
Normal installation i mark med erforderlig markisolering. Installation på marken möjlig i frostfritt utrymme eller delvis nedgrävd med jordmassor och markisolering runt om. Tillgång till el krävs, 230 V enfas, 10 A säkring. Anläggningen består huvudsakligen av plast (polypropen).
Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt 0,9 m3/dygn I inkommande obehandlat avloppsvatten (med fördel i separat slamavskiljare) samt i utgående behandlat avloppsvatten
Prov på behandlat avloppsvatten kan enkelt tas från utloppskammaren i BioKuben. Standardlarm, ljus- och ljudsignal vid hög nivå och vid pumpfel. Placering av larm rekommenderas centralt på fastigheten/huset
Max 500 kWh/år för ett permanenthushåll. Max. 50 liter/år. Påfyllning normalt 1 gång/år. Kemikalien utgörs av aluminiumklorid (flytande). Tidsstyrd med fast dos. Automatisk avstängning av dosering då minireningsverket ej brukas
Även anpassning av fasta dosen utifrån antal pe. Pumpar, ventiler och elektronisk styrenhet m.m. behöver repareras eller bytas med frekvens 5­10 år. Finns som lagervara. Uppsikt över larmenhet. Ansvar för att slamtömning utförs (separat slamavskiljare), av renhållningsentreprenör, normalt 1 gång/år
Hämtning av slam för storskalig behandling i kommunens regi. Egen slamhantering på fastigheten möjlig med extrautrustning.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P N Smittskydd
Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Mätningar har inte kunnat visa att badvattenkvalité uppnås. Begränsade möjligheter
Vattentemperatur vid provtagning: >7°C OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra
Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: ­ Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
41 BioKube Venus 5 pe BioKube Venus 5 pe är ett minireningsverk för 1 hushåll. BioKuben ska kompletteras med separat slamavskiljare (mekanisk rening). Den biologiska och kemiska reningsprocessen är kontinuerlig och baseras på dränkta, luftade biobäddar
Reningen sker i båda tankar, BioKuben och slamavskiljaren, genom returflöde av renat vatten och slam från BioKuben. Alla flöden till, mellan och från anläggningen är normalt med självfall. BioKuben placeras vanligtvis nedgrävd i mark, efter en separat slamavskiljare, ny eller befintlig
Anläggningen har normalt 1­2 lock för slamavskiljaren samt 1 lock för BioKuben, samtliga några dm ovan marknivå. BioKube 5 pe, modeller Venus och Pluto, har sålts i omkring 150 exemplar i Sverige sedan de introducerades år 2007
Totalt har omkring 3000 anläggningar sålts globalt sedan 2003, varav mer än två tredjedelar i Norden (2010). BioKube minireningsverk finns i storlekar upp till flera hundra hushåll.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha BioKube Venus består av inbyggd pumpbrunn (i botten), teknikfack samt två reningskamrar och två sedimentationszoner. Biologisk rening i biobäddar av plastmaterial och kemisk rening genom dosering av kemikalie.
Återförsäljare: Se www.ifovattenrening.se Generalagent: IFO Vattenrening Johannesfredsv. 9C 168 69 Bromma Tfn 08-445 95 40 Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Ca 50 000 kr Slamavskiljare och ev. efterbehandling ingår ej. Förbrukningsvaror
Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni
Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k BioKube Venus i drift: Minireningsverket har en kontinuerlig reningsprocess och det innebär bland annat att tanken alltid är vattenfylld som på bilden. I mitten två upprepande biologiska reningskamrar med biobäddar, längst upp teknikfack, längst ned två sedimentationszoner med utlopp och returledning till slamavskiljaren.
Exempel på en installation av BioKube minireningsverk med befintlig slamavskiljare, i detta fall slamavskiljare i betong (bakom BioKube Venus). Ca 1700 kr/år. Detta ingår i beräkningen: Slamtömning X El X Kemikalier 1410 kr/år X Kan tecknas Måste tecknas Finns ej
Ett ordinarie servicebesök samt ev. extra service/support vid larm. 42 forts. BioKube Venus 5 pe Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Diameter 1,15 m, Höjd 1,83 m
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Längd: max 2 m Bredd: max 2 m Höjd: Normalt max 2 dm ovan marknivå, djup ca 1,8­2 m Utrymme för slamavskiljare och eventuell efterbehandling tillkommer
Normal installation i mark med erforderlig markisolering. Installation på marken möjlig i frostfritt utrymme eller delvis nedgrävd med jordmassor och markisolering runt om. El: 230 V, 10 A säkring. Vatten: Krävs ej Ventilation: Krävs ej Anläggningen består huvudsakligen av plast (polypropen).
Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov 0,9 m3/dygn I inkommande obehandlat avloppsvatten (med fördel i separat slamavskiljare) samt i utgående behandlat avloppsvatten
Prov på behandlat avloppsvatten kan enkelt tas från utloppskammaren i BioKuben. Standardlarm, ljus- och ljudsignal vid hög nivå och vid pumpfel. Placering av larm rekommenderas centralt på fastigheten/huset
Max 500 kWh/år för ett permanenthushåll. Max. 50 liter/år. Påfyllning normalt 1 gång/år. Kemikalien utgörs av aluminiumklorid (flytande). Ej flödesstyrd. Tidsstyrd med fast dos (går att anpassa utifrån antal pe)
Automatisk avstängning när minireningsverket ej brukas. Pumpar, ventiler och elektronisk styrenhet m.m. behöver repareras eller bytas med frekvens 5­10 år. Finns som lagervara. Fastighetsägaren ska ha återkommande uppsikt över larmenhet
Ansvara för att slamtömning utförs (separat slamavskiljare), vanligen av renhållningsentreprenör normalt 1 gång/år. Hämtning av slam för storskalig behandling i kommunens regi. Egen slamhantering på fastigheten möjlig med extrautrustning.
Övrigt Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N Vattentemperatur vid provning: >7°C
OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Tillverkaren lämnar garanti för en reduktion av E. coli som uppnår badvattenkvalité.
Begränsade möjligheter Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar:
Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: ­ Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
43 BIOROCK - "markbädd på burk" BIOROCK består av mekanisk, kemisk och biologisk rening. BIOROCK är en kompaktfilterlösning som ersätter markbädd eller infiltration. traditionell slamavskiljning sker i slamavskiljare, därefter placeras BIOROCK som ersätter den normalt ca 30-40 m2 stora markbädden
BIOROCK kan kompletteras med en efterföljande fosforfälla innehållande ett kalkrikt material, Polonite. Genom att använda detta material möjliggörs kretslopp samtidigt som en hygienisering av det renade avloppsvattnet sker
Sedan anläggningen introducerades för över 20 år sedan har den sålts i över 15 000 exemplar. Modellen finns för upp till 3 hushåll, men kan parallellkopplas till större enheter upp till 12 hushåll.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng Ingår Möjligt tillägg Ingår ej ng BIOROCK för ett hushåll upptar minimal yta, endast 1,15 m X 1,15 m X 2,04 m.
Återförsäljare: www.biorock.se Generalagent: www.biorock.se BIOROCK "markbädd på burk" fungerar helt utan el. Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Kontakta återförsäljare. Komplett anläggning. Förbrukningsvaror 0 kr/år. Detta ingår i beräkningen: Slamtömning X El X Kemikalier
X Kan tecknas Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren
em n isk reni te rbe ndli ha ef g k BIOROCK kan kopplas på befintlig slambrunn eller levereras med ny slambrunn. Måste tecknas Finns ej Enligt överenskommelse med kunden. 44
forts. BIOROCK - "markbädd på burk" Teknik och installation Anläggningens mått Längd: 1,15 m Bredd: 1,15 m Höjd: 2,04 m Längd: ca 2,0 m Bredd: ca 2,0 m Höjd: ca 2,0 m Vid behov slamavskiljare och fosforfälla.
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Anläggningens totala utrymmesbehov
Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Frostfri eller isolerad placering ovan alt. under mark. El: Krävs ej Vatten: Krävs ej Ventilation: Krävs Anläggningen består huvudsakligen av HDPE.
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Både 150% och 200% överbelastning är oberoende testat
I utgående behandlat avloppsvatten. Prov tas från utgående behandlat vatten. Visuellt larm kan installeras vid anläggningen. 0 kWh/år Ingen kemikalie används. Utloppsfilter á 300 kr. Byts med frekvensen 3­7 år
Om fosforfälla används, byts materialet i fällan vart annat år. Reservdelar finns som lagervara. Allmän tillsyn i form av okulär inspektion och spolning av spridarrör 1 gång per år. Renspolning av utloppsfilter. Slamtömning av slamavskiljaren sker med slambil med intervallet 2­3 ggr/år då BIOROCK-avskiljare används. Annan avskiljare ­ enligt tillstånd.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 P X BOD Hög skyddsnivå(1 P X BOD X N Komplettering kan göras gällande P.
Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Anläggningen kan kompletteras med fosforfälla. Oberoende tester har visat att ett gott smittskydd kan uppnås med denna fosforfälla.
Begränsade möjligheter Vattentemperatur vid provning: 8,8­19,5°C (in) OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra
Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: ­ Slam från slamavskiljaren kan återföras, men har lågt innehåll av växtnäring. Om anläggingen kompletteras med fosforfälla blir möjligheterna till kretslopp bättre.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
45 Biovacuum/Watercare SBR 5 pe Biovacuum/Watercare är ett minireningsverk med SBR-teknik (satsvis rening). Anläggningen omfattas av utjämningstank, biologisk- och kemisk rening och slamlager. Avloppsvattnet leds till en utjämningstank utanför huset
Därifrån pumpas det till en behandlingstank. I anläggningen ingår slambehandling, vilket gör att traditionell slamtömning inte behövs. Däremot ska slamsäcken bytas var fjärde månad. Detta görs av fastighetsägaren själv eller av serviceperson genom avtal med leverantören
Utjämningstanken placeras nedgrävd på tomten (utjämningstank för placering ovan mark finns). Behandlingstanken och slamtorkningsenheten placeras i en separat byggnad/anläggningsrum. Ev. kan befintliga brunnar/tankar användas, detta under förutsättning att volymen är tillräcklig och inget inläckage förekommer. Anläggningen finns även för fler än ett hushåll.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha UTLOPPSLEDNINGEN Återförsäljare: ENLIGT DENNA ILLUSTRATION. 7 www.miljoochbioteknik.se
OBS! VIKTIGT ATT MOTTAGNINGSTANKENS BRÄDDAVLOPP ANSLUTS MED FALL PÅ 5 Generalagent: Biovacuum SBR-Teknik & Service AB, Detta för att det renade vattnet vid Vänersborgsvägen 19, urtappning, inte 662 ska kunna gå bakåt till mottagningstanken. 32 Åmål Tel +46 53243040 5. Utlopp Ø75 mm www.biovacuum.se 7. Bräddavlopp mottagningstank Ø110mm, ansluts på utlopp (5) Anger flödesriktningen
2100 Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet 87 250 kr Varav processdel: 75 000 kr Mott-/utjämningstank: 12 250 kr
X Förbrukningsvaror Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren
Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k MIN. 600 MM TORKTUNNOR 5 2 6 MOTTAGNINGS- / UTJÄMNINGSTANK 8 7 1 Ca 2200 kr/år. Detta ingår i beräkningen: X El X Kemikalier Slamtömning 3575 kr/år X Kan tecknas Måste tecknas
Finns ej Tillsyn och kontroll av anläggningen samt kemikalier och filterpåsar. 46 forts. Biovacuum/Watercare SBR 5 pe Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Längd: 3 m Bredd: 2,1 m Höjd: 2,1 m Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Installation i frostfritt utrymme. El: 230 V Vatten: Krävs Ventilation: Krävs ej
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge om r till uppg grund för iftern ai tabell erna. Behandlingstank: Längd 1,4 m, Höjd 1,4 m, Bredd 0,72 m
Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Material Anläggningen består huvudsakligen av PE och glasfiber. Drift och underhåll
Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt ca 1,1 m3/dygn I inkommande obehandlat avloppsvatten och i utgående behandlat avloppsvatten
Det finns kammare för inkommande och utgående vatten i vilka prov på ett enkelt sätt kan tas även av fastighetsägaren. Larm finns som summer (standard) och som larmlampa (tillägg). max 1 000 kWh/år för ett permanenthushåll
Ca 50 liter, påfyllning 2­3 gånger/år. Kemikalien utgörs av PAX eller Ekoflock. Flödesstyrd. Filterpåsar, 3 st/år. Finns som lagervara. Fastighetsägaren genomför allmän tillsyn var 14:e dag. Slamtorkar ingår och dessa ska tömmas var 4:e månad
Detta görs av fastighetsägaren eller av serviceman om serviceavtal tecknats. Det skapas ca tre gånger 50 kg torkat slam/år. Det sker ingen hygienisering i anläggningen. Det torkade slammet kan komposteras.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Smittskydd Kretslopp Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Kommentar
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
47 Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i Integrerad fosforfälla Hög bakterierening (99-100% e-coli) ECOBOX SMALL S1 är ett minireningsverk med mekanisk, biologisk Pris 49,900:- inkl. moms och kemisk rening. Slamavskiljare, biofilter, fosforfälla och bakterie-
PRODUKTFAKTA SMALL S1 1 hushåll, 1-5 personer Hög Reningsgrad 1(2) reduktion sker i samma tank. S1 består av kamrar i vilket avloppsvattnet skiljs ifrån tyngre partiklar. Det avslammade vattnet leds sedan till en biofilterkammare där biologisk rening sker
Därefter leds det behandlade vattnet till en fosforfälla där fosfor binds. Anläggningen introducerades 2010. Modellen finns idag för ett hushåll.
ng te rbe ndli ha Bildtext: Ecobox Small S1 Ecobox Small S1 Slamtömning vid full belastning skall göras ca en gång per år. Detta ombesörjs normalt av din kommun.
Ecobox Small S1 e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni ng ef g av fastighetsägare. Lyftanordning krävs. k Möjligt tillägg Ingår ej Inbyggd fosforfälla, slamavskiljare
Bilaga 3 Tabell som ej fyllts i Bilaga 3 Tabell som ej fyllts i Ecobox S reningsv biologisk samma e naturen. Fokus på funktion. D kräver un I Ecobox avloppsva teknologi. med en fo Reningsv koloforma Utgående recipiente skadliga b i fosforfäll släpper til sprids ut
Återförsäljare: www.ecot.se Generalagent: SEAB Skandinavisk Ecotech AB Finlandsvägen 1 957 31 Övertorneå Ecobox ger hela skärgårde obox Small S1 Ekonomi
Rekommenderat pris (2010) 59 900 kr Komplett reningsverk med inbyggd slamavskiljare, biologisk rening samt fosforfälla. Driftkostnad 1700 kr/år. (inkl. byte av fosforfälla vart 3:e år) Detta ingår i beräkningen: X El X Slamtömning Kemikalier
X Kan tecknas Förbrukningsvaror Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Måste tecknas Finns ej Byte av fosforfälla. 48 Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
forts. ECOBOX SMALL S1 Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Höjd: 1,2 m Diameter: 2,3 m
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Intilliggande nedgrävt serviceutrymme 0,4 m i diameter. Förhöjningshalsar för brunnar vid behov. På eller under mark. El: 230 V Vatten: Krävs ej. Ventilation: Ingen särskild ventilation krävs. Anläggningen består av Polyeten (PE).
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Ca 1,5 m3/dygn (1 hushåll)
Inkommande via brunn, utgående lämpligen via extern servicebrunn. Fastighetsägaren kan själv utföra provtagning. Fosfor- och bakterierening går att provta med enkelt pH-test. Lampa indikerar att reningen i anläggningen är funktionell
219 kWh/år. Fosforfälla skall bytas vid mättnad. För 1 hushåll (5 personer permanentboende) sker detta efter ca 3 år. pH-värdet på på utgående vatten avgör om byte krävs. Membran till luftpumpen bör bytas ca vart 5:e år
Fastighetsägaren kan själv göra detta (extra membran följer med vid leverans). Byte av fosforfälla ingår i serviceavtal. Om serviceavtal ej tecknats kan fosforfällan bytas av fastighetsägaren. Slamtömning vid full belastning skall göras ca 1gång/år. Detta sköts normalt av kommunen.
Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N Vattentemperatur vid provning: 3,5­11°C
OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Enligt tillverkarens egna tester uppnås gott smittskydd, genom högt pH efter fosforfällan.
Begränsade möjligheter Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar:
Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: ­ Materialet i fosforfällan kan användas för fosforgödsling och jordförbättring. (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%
Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
49 EkoTreat Fosforfällningsenhet EkoTreat fosforfällningsenhet består av kemisk fällning. Den måste kompletteras med mekanisk avskiljning och biologisk rening samt eventuellt efterbehandling vid behov
Doseringsutrustningen kopplas på utgående samlingsledning för avloppsvatten inne i bostadshuset. Doseringsutrustningen är 30x15x10 cm stor och till den hör också en 15 liters kemikaliedunk. EkoTreats fosforfällningsenhet finns för upp till 10 hushåll. Samma leverantör har IN-DRÄN.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Återförsäljare: www.fann.se Generalagent: FANN VA-teknik AB Dackevägen 33 177 34 Järfälla Tel +46 87610221 www.fann.se
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet 13 500 kr Ca 600 kr/år och person. Detta ingår i beräkningen: Slamtömning X El X Kemikalier X Förbrukningsvaror 500 kr/år X Kan tecknas Måste tecknas Finns ej
Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni
Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k Prognos av förbrukning av flockningsmedel. Rapport till kommunen. 50 forts. EkoTreat Fosforfällningsenhet Teknik och installation
Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Längd: 300 mm, Bredd: 100 mm, Höjd: 150 mm
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge om r till uppg grund för iftern ai tabell erna. Dunk för flockningsmedel placeras inom 1 m av anläggningen. Bredd: 250 mm Djup: 300 mm Höjd: 330 mm Utomhus krävs godkänd slamavskiljare och biologisk rening t.ex
kompaktfilterbädd, markbädd eller infiltration. EkoTreat Fällningsenhet placeras på valfri plats i huset där avlopp, vatten och el finns. El: 230 V (drivs med 24 V). Vatten: Krävs Ventilation: Krävs ej Rostfritt stål.
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Uppgift saknas
Kontakta återförsäljaren. Ljudlarm för påfyllning av flockningsmedel. Larmet sitter i fosforfällningsenheten. Ca 4 kWh/år för ett permanenthushåll. Ca 15 liter/person och år. Kemikalien utgörs av polyaluminiumklorid
Ej flödesstyrd. Programmering sker statistiskt efter förutsättningarna i huset. Ingen frekvent service behövs. Byte av dunk med flockningsmedel med frekvens ett dunkbyte/ person och år. Slamtömning av slamavskiljaren 1­2 gånger/år. Fosforn binds i slammet. En något ökad slammängd sker eftersom en ökad mängd små partiklar fälls.
Opartisk utvärdering av produkten OBS! Bedömningen gäller fällningsenheten i kombination med markbädd. Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N
ca. 50% Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Badvattenkvalité uppnås enligt oberoende tester. Begränsade möjligheter
Vattentemperatur vid provning: 3­15°C (in), 7­10°C (ut) OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra
Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: ­ Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
51 GPA Euronord Kessel InnoClean GPA Euronord Kessel InnoClean är ett minireningsverk med SBR-teknik (satsvis rening) med kemisk och biologisk rening. Anläggningen måste kompletteras med slamavskiljare för mekanisk rening samt eventuellt efterbehandling vid behov
Anläggningen består av en enda avlång tank med två synliga lock där slamavskiljning sker i första delen och biologisk och kemisk rening i den andra delen. Anläggningen finns även för upp till 6 hushåll.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Återförsäljare: www.euronord.se Generalagent: GPA Euronord AB, Brovägen 5, 266 97 Hjärnarp, Sverige Tel +46 26 546550 www.euronord.se, www.kessel.de
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Kontakta återförsäljaren. Ca 167 kr/år. Detta ingår i beräkningen: Kemikalier Slamtömning X El kr/år X Kan tecknas Måste tecknas Finns ej Förbrukningsvaror
Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni
Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k Tömning, underhåll, service och översyn. 52 forts. GPA Euronord Kessel InnoClean Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Anläggningen är kompakt, se mått ovan
Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Nedgrävd El: 230 V Vatten: Krävs ej Ventilation: Krävs PE
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Längd: 2,3 m, Bredd: 1,76 m, Höjd: Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren.
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Beroende på storlek
I inkommande obehandlat avloppsvatten eller i utgående behandlat avloppsvatten. Prov kan enkelt tas av fastighetsägaren. Ljud- och ljuslarm vid hög slamnivå. Larmet sitter vid kontrollenheten. 166 kWh/år för ett permanenthushåll
50 liter/år. Kemikalien utgörs av PAX21. Ej flödesstyrd. Byte av membran i pump med frekvens 12­18 månader. Finns som lagervara. Fastighetsägaren genomför okulär kontroll med frekvens 6 månader. Slamtömning av slamkammare 1­2 gånger/år.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P (1 Smittskydd
Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Mätdata saknas. N Begränsade möjligheter Vattentemperatur vid provning: ca 12°C
OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som väl underbyggda underbyggda X osäkra
Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: Konventionellt minireningsverk med kemsteg och biologisk rening. Reduktionen av smittämnen ofta låg i denna typ av anläggningar.
Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet. (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%
Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
53 Green Rock IISI Green rock IISI är ett minireningsverk med kemisk och biologisk rening. Green Rock IISI installeras ovanpå den sista delen av en nybyggd brunn eller i en existerande slambrunn som är i gott skick
T.ex. i en fem personers familj ska slamavskiljaren ha en minimivolym på 2 m3. Slamavskiljaren ska också ha effektiv ventilation. Dosering av kemikalier sker inomhus i fastigheten, men det kemfällda slammet samlas upp utomhus i slamavskiljaren
Doseringsenheten Ekotekobox kopplas in på den avloppsledning som leder allt avloppsvatten ut från huset. Avloppsvattnet leds sedan ut på tomten till den befintliga slamavskiljaren och sedan vidare till en tank med biologisk rening
Tanken har ett speciellt utseende genom att en konstgjord sten placerats ovanpå locket. Samma tillverkare har även tagit fram modellen Green rock IISI 6, som presenteras i den här marknadsöversikten. I denna ingår slamavskiljning. Sedan reningsverket introducerades i Sverige år 2006 har det sålts ungefär 6000 anläggningar. Antalet gäller samtliga modeller och storlekar av IISI reningsverk.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha GREEN ROCK IISI. GREEN ROCK IISI kan även installeras vintertid.
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet 29 900 kr Slamavskiljare och ev. efterbehandling ingår ej. Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k GREEN ROCK IISI monteras ovanpå befintligt trekammarbrunn. Återförsäljare: www.greenrock.se Generalagent: Green Rock Sverige AB, Box 55, 953 22 Haparanda, Sverige Tel +46 73 184 10 97 www.greenrock.se
Ca 2800-4560 kr/år. (2­5 pers). Detta ingår i beräkningen: Förbrukningsvaror X El X Kemikalier X Slamtömning Uppgift på pris saknas. Kontakta återförsäljaren. Måste tecknas Finns ej X Kan tecknas Ett serviceavtal per år. Kemikalier fylls på. 54
forts. Green Rock IISI Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Längd: 1,2 m, Bredd: 0,8 m, Höjd: 1,2 m Längd: 1,2 m, Bredd: 0,8 m, Höjd: 1,2 m 1 st 10 liters kemikaliedunk Monteras ovanpå befintlig trekammarbrunn. El: 230 V Vatten: Krävs ej Ventilation: Krävs PE
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge om r till uppg grund för iftern ai tabell erna. Material Drift och underhåll
Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm 1 m3/dygn I inkommande obehandlat avloppsvatten eller i utgående behandlat avloppsvatten. Provtagningsbrunn kan installeras vilket gör det enkelt att ta prover
Larm i form av blinkande ljus vid jordfel och pumpfel. Larmet sitter i elboxen vid reningsverket. Kemikaliedoseringspumpen har larm, när 10% av kemikalien är kvar i dunken, larmar pumpen automatiskt 1134 kWh/år för ett permanenthushåll
Påfyllning sker med 2­6 månaders intervall. Kemikalien utgörs av polyaluminiumklorid. 13 kg/person och år. Dränkpump behöver bytas med 3 års frekvens. Reservdelar finns som lagervara. Fastighetsägaren bör kontrollera dränkpump vid slamtömning och fylla på kemikalier 2­5 gånger/år. Slamtömning av slamavskiljare sker 2 gånger/år. Efterfilter kan monteras.
Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Opartisk utvärdering av produkten
Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören.
Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Mätdata saknas. Begränsade möjligheter Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som väl underbyggda underbyggda
X osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: Konventionellt minireningsverk med kemsteg och biologisk rening. Reduktionen av smittämnen ofta låg i denna typ av anläggningar.
Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet. (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%
Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
55 Green Rock IISI SAKO 6 Green Rock IISI 6 är ett minireningsverk med kemisk och biologisk rening. Anläggningen är kompletterad med slamavskiljare för mekanisk rening och eventuellt efterbehandling kan monteras vid behov
Dosering av kemikalier sker inomhus i fastigheten, men det kemfällda slammet samlas upp utomhus i slamavskiljaren. Doseringsenheten Ekotekobox för kemikalier kopplas in via en slang genom att borra ett hål på den avloppsledning som leder allt avloppsvatten ut från huset
Avloppsvattnet leds sedan ut på tomten till en nedgrävd tank som består av slamavskiljning och biologisk behandling. Den biologiska behandlingen sker genom att avloppsvattnet passerar genom ett plastmaterial
Kemikalier levereras i dunk med 10 eller 30 liter. Sedan reningsverket introducerades i Sverige år 2006 har det sålts ungefär 6000 anläggningar. Antalet gäller samtliga modeller och storlekar av IISI reningsverk
Reningsverket finns även för upp till 10 personer och heter då IISI SAKO 10. Samma tillverkare har även tagit fram modellen Green Rock IISI, som presenteras i den här marknadsöversikten. Den saknar slamavskiljning.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha GREEN ROCK IISI SAKO 6 öppnad GREEN ROCK IISI SAKO 6 lock Ekonomi
Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet 49 900 kr Ca 2800-4880 kr/år (2-6 pers). Detta ingår i beräkningen: Förbrukningsvaror X El X Kemikalier X Slamtömning 3000 kr/år X Kan tecknas Måste tecknas Finns ej
Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni
Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k GREEN ROCK IISI SAKO 10 innehåller en extra slamtank Återförsäljare: www.greenrock.se Generalagent: Green Rock Sverige AB, Box 55, 953 22 Haparanda, Sweden Tel +46 73 184 10 97 www.greenrock.se
Ett servicebesök per år. Kemikalier fylls på. 56 forts. Green Rock IISI 6 Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Längd: ca 2 m, Bredd: ca 2 m, Höjd: ca 2,3 m 1 st 10 liters kemikaliedunk Placeras i mark. Grönt lock syns ovan mark. El: 230 V Vatten: Krävs ej Ventilation: Krävs PE
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Längd: ca 1,6 m, Bredd: ca 1,6 m, Höjd: ca 2,3 m
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm 1 m3/dygn I inkommande obehandlat avloppsvatten eller i utgående behandlat avloppsvatten. Provtagningsbrunn kan installeras vilket gör det enkelt att ta prover
Larm i form av blinkande ljus vid jordfel och pumpfel. Larmet sitter i elboxen vid reningsverket. Kemikaliedoseringspumpen har larm, när 10% av kemikalien är kvar i dunken, larmar pumpen automatiskt 1134 kWh/år för ett permanenthushåll
Påfyllning sker med 2­6 månaders intervall. Kemikalien utgörs av polyaluminiumklorid. 13 kg/person och år. Doseringen sker efter personantal, den är inte flödesstyrd. Dränkpump byts med 3-års intervall
Reservdelar finns som lagervara. Fastighetsägaren bör kontrollera dränkpump vid slamtömning och fylla på kemikalier 2­5 gånger/år. Slamtömning av slamavskiljare sker 2 gånger/år. Efterfilter kan monteras.
Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Opartisk utvärdering av produkten
Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P N Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter
X Medelgoda möjligheter Mätdata saknas. Begränsade möjligheter 45% N-reduktion, kravet är 50%. OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Kommentar
Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar:
Minireningsverk med kemsteg och biologisk rening via ett så kallat tricklingfilter. Reduktionen av smittämnen ofta låg i minireningsverk. Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
57 IN-DRÄN Biobädd 5 IN-DRÄN Biobädd 5 är en fabriksbyggd markbädd. Det är en passiv anläggning, dvs. den fungerar med självfall. Anläggningen kan användas för rening av BDT- eller WC+BDT vatten och lämpar sig väl för såväl kontinuerlig som periodvis belastning (t ex sommarboende)
Bädden är byggd i en tät låda, varvid anläggningsavstånd till grundvatten eller berg inte är ett problem vid installationen. Den biologiska processen förses med syre via en fläkt. Biobädden föregås alltid av slamavskiljare
Det slamavskiljda vattnet fördelas i Biobädden på IN-DRÄN modulerna, varefter det filtreras genom biogrus. Då WC-vatten skall renas kompletteras anläggningen med Ekotreat fosforfällningsenhet. Denna produkt introducerades år 2008. Om fler än ett hushåll ska anslutas kan flera enheter parallellkopplas.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha EkoTreat fosforfällningsenhet, slamavskiljare SA 4000ce (tillgänglig på marknaden vintern 2011) och IN-DRÄN Biobädd 5. Vid rening av BDT-vatten används en mindre slamavskiljare och ingen fosforfällningsenhet.
Återförsäljare: www.fann.se Generalagent: FANN VA-teknik AB Dackevägen 33 177 34 Järfälla Tel +46 87610221 www.fann.se Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad 29 500 kr Slamavskiljare och fosforfällningsenhet ingår ej. < 100 kr/år (slamtömningsavgift tillkommer). Detta ingår i beräkningen: Kemikalier X El X Slamtömning
Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k IN-DRÄN Biobädd 5 är en fabriksbyggd markbädd, byggd i en tät låda. Den är endast 1 m hög, 1,2 m bred och 2,4 m lång.
Förbrukningsvaror Från ca 500 kr/år (för flockningsmedel till fosforfällningsenheten). Måste tecknas Finns ej X Kan tecknas Prognos av förbrukning av flockningsmedel. Rapport till kommunen. 58
forts. IN-DRÄN Biobädd 5 Teknik och installation Anläggningens mått Längd: 2,4 m Bredd: 1,2 m Höjd: 1 m På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna.
Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Utrymme för slamavskiljare och eventuell fosforfällningsenhet tillkommer. Slamavskiljare och eventuell fosforfällningsenhet
Normal installation i mark med erforderlig markisolering. Installation genomförs så syretillgång uppnås. El: 230 V Vatten: Krävs ej Ventilation: Ovan tak, fläkt. Polyeten, fiberduk, distanselement och biogrus.
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter 0,85 m3/dygn Inkommande vatten i slamavskiljarens inspektionsrör. Utgående vatten i Biobäddens vattenlås (vatten i vattenlås bör pumpas ur och nytt vatten direkt ur Biobädden provtas)
<100 kr/år för ett permanenthushåll. Ca 15 liter/person och år. Kemikalien utgörs av polyaluminiumklorid. Ej flödesstyrd. Programmering sker statistiskt efter förutsättningarna i huset. Fastighetsägaren genomför allmän översyn. Vid fosforfällningsenhet byte av dunk med flockningsmedel 1 gång/person/år. Restprodukter: slamtömning 1 gång per år.
Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Opartisk utvärdering av produkten
OBS! Bedömningen gäller för biobädden i kombination med fosforfällningsenhet. Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P
(1 Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter N Tillverkarens provtagning visar på att god badvattenkvalitet uppnås.
Begränsade möjligheter OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som väl underbyggda
X underbyggda Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: - Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet.
osäkra (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
59 IN-DRÄN infiltration IN-DRÄN infiltration är en infiltration med biomoduler, vilket ger minskat ytbehov och möjliggör infiltration vid tätare markförhållanden än vid traditionell infiltration. Reningen är mekanisk och biologisk med kemisk bindning av fosfor i mark
Avloppsvattnet leds ut från huset till en slamavskiljare och därefter till infiltrationen med INDRÄN-moduler. Modulerna består av en veckad biotextil som utgör bärarmaterial för biohuden. Mellan biotextilens veck finns distanselement av termoplast
Avloppsvattnet rinner ned i de fack som är öppna uppåt, passerar igenom biohuden och vidare ner genom marken. Biohuden försörjs med luft från de övriga facken. Biotextilen utgör biohudens primära tillväxtunderlag istället för jordytan
På gruset under modulerna bildas en sekundär biohud. IN-DRÄN infiltration är en passiv och funktionssäker anläggning. Sedan produkten introducerades i Sverige år 1990 har det sålts över 30 000 anläggningar med IN-DRÄN. Anläggningen kan anpassas för flera hushåll efter behov.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Ingår Slamavskiljare SA 2006ce och IN-DRÄN infiltration. Vid rening av BDT-vatten behövs mindre slamavskiljare och färre moduler.
Återförsäljare: www.fann.se Generalagent: FANN VA-teknik AB Dackevägen 33 177 34 Järfälla Tel +46 87610221 Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad 14 000 kr Slamavskiljare ingår ej. Kostnad för slamtömningsavgift tillkommer. Detta ingår i beräkningen El Kemikalier X Slamtömning Kan tecknas 60 Måste tecknas
X Finns ej Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni Möjligt tillägg ng ef g k På IN-DRÄN modulens veckade geotextil bildas en stor yta för biohuden, samtidigt som syresättningen är god. Tack vare detta kan anläggningen kan göras i tätare mark. Anläggningen blir klart mindre än konventionella infiltrationer.
Förbrukningsvaror IN-DRÄN infiltration Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering Utrymme för slamavskiljare tillkommer. Slamavskiljare
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. 5 m eller 10 m lång, 1­5 m bred, 0,8 m djup. Avser en familj.
Installation i mark med erforderlig isolering. Installation genomförs så att god syretillgång uppnås. Ovidkommande vatten får inte ledas till bädden. Tillräckligt avstånd till brunnar och vattendrag skall säkerställas. Fiberduk, distanselement och gruslager.
El, vatten, ventilation Material Drift och underhåll Maxbelastning Dimensioneras med 125 l/modul, minst 6 moduler för BDT och 8 moduler för BDT+WC. Bredden bestäms av markens genomsläpplighet. Inkommande vatten i slamavskiljarens inspektionsrör. Utgående vid behov med markrör. Sköts av sakkunnig. Fastighetsägaren utför allmän översyn. Restprodukt: slamtömning 1 gång/år. Rådgör med kommunen.
Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Infiltrerande lösningar kan inte bedömas på samma sätt eftersom de saknar utgående vatten att provta. Förutsatt att markmaterialet på platsen är lämpligt bör reningen i IN-DRÄN infiltration motsvara den i IN-DRÄN Markbädd. Smittskydd Kretslopp
Kommentar (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
61 IN-DRÄN markbädd IN-DRÄN markbädd är en markbädd med biomoduler, vilket ger minskat ytbehov. Reningen är mekanisk och biologisk med kemisk bindning av fosfor i mark. Den kan kompletteras med kemisk rening vid behov
Avloppsvattnet leds ut från huset till en slamavskiljare och därefter till markbädden med IN-DRÄN-moduler. Modulerna består av en veckad biotextil som utgör bärarmaterial för biohuden. Mellan biotextilens veck finns distanselement av termoplast
Avloppsvattnet rinner ned i de fack som är öppna uppåt, passerar igenom biohuden och vidare ner genom marken. Biohuden försörjs med luft från de övriga facken. Biotextilen utgör biohudens primära tillväxtunderlag istället för jordytan
På gruset under modulerna bildas en sekundär biohud. Vid behov kompletteras anläggningen med kemisk rening genom en fosforfälla. Fosforfällan består av en tank som fylls med fosforbindande kalkhaltigt material
Det uttjänta kalkfiltret kan användas som jordförbättringsmedel, varvid kretslopp uppnås. Fosforfällan placeras efter markbädden. IN-DRÄN markbädd är en passiv och funktionssäker anläggning. Sedan produkten introducerades i Sverige år 1990 har det sålts över 30 000 anläggningar med IN-DRÄN. Anläggningen kan anpassas för flerhushåll efter behov.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha På IN-DRÄN modulens veckade geotextil bildas en stor yta för biohuden, samtidigt som syresättningen är god. Det gör att anläggningen kan göras mindre än konventionella markbäddar.
Återförsäljare: www.fann.se Generalagent: FANN VA-teknik AB Dackevägen 33 177 34 Järfälla Tel +46 87610221 www.fann.se Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad 14 700 kr Slamavskiljare och fosforfälla ingår ej. Kostnad för slamtömningsavgift tillkommer. Detta ingår i beräkningen: El Kemikalier X Slamtömning Från 800 kr/år, person (för fosforfälla) Måste tecknas X Kan tecknas Finns ej
Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k Med slamavskiljare SA 2006ce och en horisontell IN-DRÄN markbädd är anläggningen mycket lågbyggd. För att uppnå hög skyddsnivå leds det vatten som inte infiltreras till fosforfällan.
Förbrukningsvaror Utbyte av fosforfällans filterkassett (produkt, hantering och frakt). 62 forts. IN-DRÄN markbädd Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. 5 m lång. 1,3­5 m bred. 0,8­1,3 m djup. Avser en familj. Utrymme för slamavskiljare och eventuell fosforfälla tillkommer
Slamavskiljare och eventuell fosforfälla. Installation i mark med erforderlig isolering. Installationen genomförs så att god syretillgång uppnås. Ovidkommande vatten får inte ledas till bädden. Tillräckligt avstånd till brunnar och vattendrag skall säkerställas. Fiberduk, distanselement och gruslager.
El, vatten, ventilation Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Dimensioneras med 125 l/modul, minst 6 moduler för BDT och 8 moduler för BDT+WC
Inkommande vatten i slamavskiljarens inspektionsrör. Utgående i utloppsrör, ev. provtagningsbrunn eller i fosforfällan. Fastighetsägaren kan med tillräcklig noggrannhet provta och fastställa pH i fosforfällan med pH-sticka
Är pH över 9 så fungerar fällan. Det passiva fosforfiltret fungerar oberoende av flöde. Fastighetsägaren utför allmän översyn. Restprodukter: slamtömning 1 gång per år. Förbrukat fosforfilter ca 300 kg/år för 5 personers familj. Rådgör med kommunen.
Opartisk utvärdering av produkten OBS! Bedömningen gäller markbädden. För att fosforreningen ska bibehållas långsiktigt krävs som regel kompletterande fosforfilter eller kemisk fällning. Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå X BOD X P
(1 Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter Medelgoda möjligheter X Begränsade möjligheter Mätdata saknas. Hög skyddsnivå(1 P X BOD X N Vattentemperatur vid provning: 9­12°C
OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra
Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: En konventionell markbädd eller infiltration ger ett bra smittskydd. Med IN-DRÄN minskas bäddens yta, men det bör ändå ge ett bra smittskydd.
Endast slam från slamavskiljaren kan återföras. Lågt innehåll av växtnäring. Fosforn binds i markmaterial som är svårt att återföra. (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%
Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
63 IN-DRÄN Plus IN-DRÄN Plus är en infiltrationsanläggning med mekanisk och biologisk rening med kemisk bindning av fosfor i mark. Den arbetar, precis som vanliga IN-DRÄN, efter naturens principer. Riklig syretillgång i kombination med rejält tilltagen biohud säkerställer funktionen och gör reningsprocessen mer effektiv
IN-DRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter grus-/stenlagret i en infiltration. Under IN-DRÄN Plus placeras in IN-DRÄN matta som är ett fabrikstillverkat spridarlager, så att vattnet kan infiltrera ner i marken
Kombinationen av IN-DRÄN Plus moduler och den tillhörande mattan gör att du slipper frakta hem flera kubikmeter grus vilket gör arbetet lättare och kostnaden mindre. Anläggningen (för en familj) består av 5 st IN-DRÄN Plus moduler, en IN-DRÄN matta samt spridar- och ventilationsrör
Storleken utöver slamavskiljare är cirka 6 x 1,3 m. IN-DRÄN Plus lanserades år 2008. Det är en vidareutveckling av INDRÄN som sedan introduktionen sålts till mer än 30 000 anläggningar. Anläggningen kan anpassas för flerhushåll efter behov.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Slamavskiljare SA 2006ce och IN-DRÄN Plus infiltration. Vid rening av BDT-vatten behövs en mindre slamavskiljare.
Återförsäljare: www.fann.se Generalagent: FANN VA-teknik AB Dackevägen 33 177 34 Järfälla Tel +46 87610221 www.fann.se Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet 64 20 000 kr Slamavskiljare ingår ej. Kostnad för slamtömning. Detta ingår i beräkningen: El Kemikalier Förbrukningsvaror X Slamtömning Kan tecknas Måste tecknas
X Finns ej Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren Ingår
em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k I IN-DRÄN Plus är allt standardiserat. Infiltrationen är alltid 6 x 1,3 m, likväl för BDT som BDT+WC. Hela infiltrationen levereras packat på en pall. Gruset ingår.
forts. IN-DRÄN Plus Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering Utrymme för slamavskiljare tillkommer. Slamavskiljare.
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Längd 6 m, bredd 1,3 m, djup 0,8 m. Avser en familj.
Installation i mark med erforderlig isolering. Installationen genomförs så att god syretillgång uppnås. Ovidkommande vatten får inte ledas till bädden. Tillräckligt avstånd till brunnar och vattendrag skall säkerställas. Fiberduk, distanselement och gruslager.
El, vatten, ventilation Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt 0,85 m3/dygn Inkommande vatten i slamavskiljares inspektionsrör
Utgående vid behov med markrör. Sköts av sakkunnig. Fastighetsägaren utför allmän översyn. Slamtömning 1 gång per år. Rådgör med kommunen.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Infiltrerande lösningar kan inte bedömas på samma sätt eftersom de saknar utgående vatten att provta. Förutsatt att markmaterialet på platsen är lämpligt bör reningen i IN-DRÄN plus motsvara den i IN-DRÄN Markbädd. Smittskydd Kretslopp
Kommentar (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
65 Klargester system Biodisc typ BA Klargester system Biodisc typ BA är ett minireningsverk med biorotor som innefattar mekanisk, biologisk och kemisk rening. Avloppsvattnet leds in i en tank där det först slamavskiljs
Sedan rinner vattnet med självfall vidare till en biorotor som är uppdelad i två delar. Den biologiska zonen syresätts genom att biorotorn långsamt roterar i vattenytan. Fällningskemikalier tillsätts i den andra delen. Därefter leds vattnet ut. Sedan denna modell introducerades i Sverige år 1989 har ca 200 anläggningar sålts för enskilda avlopp. Anläggningen finns för upp till 150 pe.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Återförsäljare: www.klargester.se Generalagent: Kingspan Environmental, College Rd North Aston Clinton, Aylesbury England Tel +44 1296 633033 www.klargester.com
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet 69 000 kr Ca 3100 kr/år. Detta ingår i beräkningen: X El X Kemikalier X Slamtömning 1500 kr/år X Kan tecknas Måste tecknas Finns ej Förbrukningsvaror
Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni
Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k Ett servicebesök per år med kontroll av process och mek. utrustning. 66 forts. Klargester system Biodisc typ BA Teknik och installation
Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Bredd: ca 2 m Höjd: ca 2,5 m Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Anläggningen grävs ner i mark. El: 230 V Vatten: Krävs ej Ventilation: Krävs ej Anläggningen består huvudsakligen av glasfiber
På in duktio trons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Material Drift och underhåll
Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. I utgående behandlat avloppsvatten. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Anläggningen är utrustad med larm i form av lampa
Larmet är placerat i elskåpet och går att komplettera med roterande ljus ("saftblandare"). 500 kWh/år för ett permanenthushåll. Påfyllning sker med 6­7 månaders intervall med PAX21. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren
Lager och drivrem byts med ca 5 års frekvens. Reservdelar finns som lagervara. Fastighetsägaren utför tillsyn en gång/vecka. Slamtömning av 1,5­2 m3 restslam sker en gång/år. Tömningen sker i huvudsak i slamavskiljaren.
Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Opartisk utvärdering av produkten
Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P (1 Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter
X Medelgoda möjligheter Mätdata saknas. N Begränsade möjligheter 49% Nreduktion OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra
Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: Minireningsverk med kemsteg och biologisk rening via en biorotor. Reduktionen av smittämnen ofta låg i minireningsverk.
Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet. (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%
Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
67 RAITA BioChem RAITA satsreningsverk är ett minireningsverk med biologisk och kemisk rening. Det utnyttjar en process med aktivt slam för att ta bort organiskt material, en biologisk nitrifikations och denitrifikationsprocess för kvävereduktion samt biologisk rening och kemisk fällning för att avlägsna fosfor
Denna process betraktas som den bästa tekniken som finns tillgänglig på marknaden. RAITA BioChem har utvecklats i Finland för att fungera säkert och väl i det nordiska klimatet. RAITAS biologiska reningsverk har funnits från slutet av 1960- talet
Biokemiska reningsverk har kommit under 1980-talet. Satsreningsverk från slutet av 1990-talet. Det finns idag flera tusen av dessa verk i bruk i norden. Med hjälp av långvarig luftning samt automatisk slamtömning till komposteringskorgen/vagnen kan allt slam lätt behandlas och utnyttjas på plats. På så sätt klarar man sig utan slamtömning om man vill.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Ingår Två gröna lock är allt som syns av reningsverken. Reningsverken är lätta att installera själv.
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Från 59 900 kr Ca 1500 kr/år. Detta ingår i beräkningen X El X Kemikalier 2500 kr/år X Kan tecknas Reningsverk, provtagningkärl och kemikalier (20 l) ingår.
Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
e m ng ka i nisk ren Ingår ej em n isk reni Möjligt tillägg ng ef g k Reningsverk i genomskärning. Återförsäljare: www.aquatron.se Generalagent: Aquatron International AB Norrängsgatan 10 725 91 Västerås, www.aquatron.se
Slamtömning Finns ej Förbrukningsvaror Måste tecknas Uppgift saknas, kontakta återförsäljaren. 68 forts. RAITA BioChem Teknik och installation Anläggningens mått Längd: 2 m Bredd: 1 m Höjd: 1,8 m Se ovan. Vid behov kan efterpolering behövas. Kan stå fritt på mark eller grävas ner.
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation
El: 230 V Vatten: Krävs ej Ventilation: Krävs ej (använder husets avloppsventilation ovan nock). PE Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Minsta modellen PA 0,8 klarar ca 1 m3/dygn I utgående behandlat avloppsvatten
Prov tas automatiskt på varje renad sats. Larmlampa ovanpå reningsverket. GSM-larm finns som tillbehör. Ca 400 kWh/år för ett permanenthushåll. Påfyllning normalt 1­2 ggr/år. Ja Membran till luftpump behöver bytas vart 2­5 år
Reservdelar finns som lagervara. Fastighetsägaren kontrollerar reningsverkets funktion och ev. tömning av ca 20 kg slam till kompost sker varje månad. Anläggningen är som standard utrustat med egen slamhantering för kretsloppslösning. Går att ha separat slamtank för slamhämtning i kommunens regi.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N Vattentemperatur vid provning: 12,9°C
OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Mätdata saknas.
Begränsade möjligheter Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar:
Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: Konventionellt minireningsverk med kemsteg och biologisk rening. Reduktionen av smittämnen ofta låg i denna typ av anläggningar.
Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet. (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%
Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
69 Topas 8 Topas 8 är ett minireningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk rening samt efterbehandling. Reningsprocessen utgörs av biologisk rening med aktivt slam, kemisk fällning och sedimentering samt filtrering genom ett sandfilter som efterbehandling
Inkommande vatten leds först till en utjämningstank där flödesvariationer utjämnas. Vid en bestämd nivå pumpas vattnet vidare till det biologiska reningssteget. I det biologiska reningssteget sker en simultan (samtidig) kemisk fällning
Det avskilda överskottsslammet samlas upp i ett slamlager, slammet är luftat och därför våtkomposterat. Vattnet passerar sedan sandfiltret där mindre slamflockar, som inte hunnit sedimentera, avskiljs
Omhändertagande av överskottsslam sker genom slamtömning med slambil eller genom lokalt omhändertagande med slamavvattnare. Slammet kan därefter efterkomposteras i en vanlig trädgårdskompost. I detta fall behövs ingen slamtömning
Som efterbehandling kan man också välja UV-filter eller fosforfälla och fungerar som ett alternativ till en poleringsbädd, när en sådan är svår att anlägga. Topas Vatten erbjuder förutom serviceavtal även s.k
driftavtal. Ett driftavtal tar helt över den tekniska driften och garanterar förutom utsläppsvärden en bekymmersfri vardag. Sedan denna modell introducerades i Sverige år 2003 har mer än 400 anläggningar sålts vilket motsvarar ca 2000 hushåll
Det innebär att även de större anläggningarna är inräknade. Det finns modeller upp till ca 500 hushåll. Grunden till Topas tekniken säljs i många länder och har funnits sedan 1990.
Topas 8 avloppsreningsverk. Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Den automatiska slamavvattnaren för lokalt slamomhändertagande.
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) 72 500 kr Komplett reningsverk med larm/styrenhet, kem.fällning, självrenande sandfilter samt drifttagning. Driftkostnad
Serviceavtal Ingår i serviceavtalet1, driftavtalet2 Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k Det som syns av ett installerat Topas avloppsreningsverk. Återförsäljare: www.topasvatten.se
Ca 5250 kr/år (el 778 kr; kem. 1300 kr; förbrukningsvaror 1000 kr) Detta ingår i beräkningen: X El X Kemikalier X Slamtömning X Förbrukningsvaror Serviceavtal: 3100 kr/år. Driftavtal: 5250 kr Finns ej X Måste tecknas X Kan tecknas Årlig service, kemleverans och provtagning. 4 servicebesök/år garanterar processen under hela året och reningskravsgaranti.
1 2 70 forts. Topas 8 Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Längd: 1,6 m Bredd: 1,1 m Höjd: 2,2 m På in duktio trons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för ifte tabell rna i erna.
Processdel, utjämningstank, slamlager, sandfilter, slamavvattnare, efterbehandling med UV-filter och kalkfilter/fosforfälla. Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation
Om kalkfilter/fosforfälla används. Längd: 1 m, Bredd: 1 m, Höjd: 2,2 m Nergrävd på stabil grund. El: 230 V Vatten: Krävs för skötsel Ventilation: Krävs ej Polypropylen
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt 1,4 m3/dygn (nominellt 1,2 m3/dygn) I inkommande obehandlat avloppsvatten och utgående behandlat avloppsvatten
Enkelt utfört i reningsverket. Ingår i service- och driftavtalet. Larm ingår, visuell och option på GSM. Placeras i närhet av reningsverket och larmar vid störningar i processen och bräddning. 775 kWh/år för ett permanenthushåll
PAX 21 behöver fyllas på 1­2 ggr per år beroende på belastning i hushållet. Tidsstyrd och belastningsstyrd kemikalieförbrukning. Membran till kompressorn bör bytas vartannat år. Reservdelar finns som lagervara
Kontroll och skötsel kan utföras av fastighetsägaren genom att följa medföljande checklista. Kontroll sker även enligt driftavtal. Byte av säck för slamavvattning/bioslam/kemslam ca 2 ggr/år beroende på belastning. Slamtömning med slambil möjlig. Slamavvattnare hanteras på trädgårdskomposten. Ca 20­25 kg torr biomassa per år och hushåll. Hygienisering sker i det avskiljda och luftade slamlagret.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N Vattentemperatur vid provning: 9,8­20,4°C (in), 9,7­20,4°C (ut)
OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Tester har visat att god bakteriereduktion kan uppnås då anläggningen kompletteras med fosforfälla eller UV-filter.
Begränsade möjligheter Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar:
Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: ­ Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
71 Uponor Clean Easy Uponor Clean Easy består av mekanisk och kemisk rening. Anläggningen måste kompletteras med biologisk rening exempelvis i form av infiltration eller markbädd. Anläggningen består av en slamavskiljare med flödesstyrd kemisk fällning direkt i slamavskiljaren
Anläggningen utgörs av en avlång tank. Ovan markytan syns endast ett styrskåp och ett runt lock. För biologisk rening rekommenderas infiltration eller markbädd som tillägg. Denna produkt finns endast i storleken ett hushåll, men leverantören tillhandahåller även minireningsverk och infiltration (för biologisk rening) som presenteras i den här produktöversikten.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej
m från h unppdadning och ningätt js. Clean Easy leder vattnet till fördelningsbrunnen, varifrån det distribueras till mark/ Typskiss på anläggning utförd som markbädd. infiltrationsbädden.
Vy från ovan. i tankens första kammare. Kemikalien doseras Uponor Clean Easy RSK 561 79 52. ng ef g k Rördelspaket för installation av efterbehandling/ bädd.
Återförsäljare: www.uponor.se Generalagent: Uponor AB Uponor Infrastruktur Industrivägen 11 518 81 Fristad Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Ca 45 000 kr Slamavskiljare med inbyggd kemfällning. Ca 1 650 kr/år, varav el 150 kr och kemikalier 1500 kr. Detta ingår i beräkningen: X El X Kemikalier Slamtömning Förbrukningsvaror Kan tecknas 72 Måste tecknas
X Finns ej Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
forts. Uponor Clean Easy Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Längd 2,6 m, Bredd 1,2 m, Höjd 1,9 m
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Infiltrationsbädd på 30 m² alt. markbädd på 20 m². Lägg till ca 1 m på längd och breddmått vid schaktning
Infiltrationsbädd, markbädd tillkommer. Vid anläggning med moduler måste markens genomsläpplighet kontrolleras för att få reda på platsbehovet. Nedgrävd i mark på frostfritt djup. Ej trafiklast. El: 230V Vatten: Vatten krävs ej Ventilation: Anläggningen ventileras via fastighetens avluftning ovan nock samt via ventilationshuvarna på spridarrören. PE
Anläggningens placering El, vatten, ventilation Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov 1 m3/dygn Utförs efter efterföljande rening
I provtagningsbrunn eller utloppsbrunn markbädd. Larmar med ljus vid låg nivå av flockningsmedel. Larmet är placerat vid anläggningen. 150 kWh/år för ett permanenthushåll. 45 liter PAX XL 60. Påfyllning sker tre gånger per år
Flödesstyrd, dvs. satsvis dosering. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Reservdelar finns som lagervara. Membran i luftpump behöver bytas vart 7:e år. Renspolning, påfyllning av flockningsmedel, egenkontroll enligt instruktionsbok, anmäla slamtömning, föra servicedagbok, röja vegetation runt anläggningen
Bör ske ca 2 ggr/år. Slamlagring om ca 2 m3/år. Tömning bör ske 2 ggr/år enligt instruktionsbok. Hygienisering, avvattning eller annan reduktion ingår ej. Återförsel och hygienisering sker i kommunens regi.
Övrigt Opartisk utvärdering av produkten OBS! Bedömningen gäller utan tillvalet markbädd. Hög skyddsnivå för både BOD och N uppnås genom att kombinera anläggningen med en rätt byggd markbädd. Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå BOD X P Hög skyddsnivå(1 BOD X P
(1 Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Mätdata saknas. N Begränsade möjligheter OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören.
Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar:
Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: Kemisk fällning som sker i slamavskiljaren ­ normalt ingen påverkan på smittskyddet jämfört med obehandlat avloppsvatten.
Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet. (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%
Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
73 Uponor Clean I Uponor Clean I minireningsverk är ett minireningsverk med SBRteknik (satsvis rening). Reningsverket består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Anläggningen utgörs av en avlång tank med två runda lock som sticker upp ovanför markytan
Tanken grävs ned på tomten utanför huset. I den första delen av tanken sker slamavskiljning. Vattnet leds sedan vidare till den andra delen där kemisk fällning och biologisk rening sker. Sedan tekniken introducerades i Sverige år 2000 har mer än 1500 anläggningar sålts till enskilda hushåll
I Norden har totalt mer än 7500 anläggningar sålts. Denna anläggningstyp finns även för 2, 3 och 5 hushåll.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Återförsäljare: www.uponor.se Generalagent: Uponor AB Uponor Infrastruktur Industrivägen 11 518 81 Fristad
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Ca 70 000 kr Komplett minireningsverk. Ca 1800 kr/år, varav el 350 kr och kemikalier 1500 kr. Detta ingår i beräkningen: Slamtömning Förbrukningsvaror X El X Kemikalier 2595 kr Kan tecknas
X Måste tecknas Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej Typskiss på installation. Trådlös informationspanel för inomhusplacering. ng ef g k Uponor minireningsverk Clean I RSK 561 79 51.
Finns ej Årlig besiktning, årsrapport till kommunen, teknisk telefonsupport. 74 forts. Uponor Clean I Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Längd 2,4 m, Bredd 1,9 m, Höjd 1,8 m Lägg till ca 1 meter på längd och breddmått. Eventuell efterpolering och provtagningsbrunn.
På in duktio trons "Så lä bladet s mark nads er du övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Nergrävd i mark (grönyta) på frostfritt djup. Ej trafiklast. El: 230 V Vatten: Krävs ej. Ventilation: Anläggningen ventileras via fastighetens avluftning ovan nock. PE
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm 1 m3/dygn I utgående behandlat avloppsvatten. Om anläggningen installeras med provtagningsbrunn kan fastighetsägaren själv utföra provtagning
I annat fall av besiktningsman. Larm med trådlös förbindelse larmar vid låg flockningsmedelsnivå, hög vattennivå och apparatfel i styrskåp. Trådlös placering i fastigheten. 330 kWh/år for ett permanenthushåll
45 liter PAX XL 60 per år. Påfyllning 3 ggr/år. Flödesstyrd, dvs satsvis docering. Utbyte av membran i luftpump vart 7:de år. Reservdelar finns som lagervara. Renspolning, påfyllning av flockningsmedel, anmälan av slamtömning, föra servicedagbok, hålla rent från sly runt anläggningen
Tömning av slamlagring bör ske en gång per år enligt instruktion på locket alt. instruktion i tryckt form. Hygienisering, slamavvatting eller annan restreduktion ingår ej. Återföring och hygienisering sker i kommunal regi.
Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Opartisk utvärdering av produkten
Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå X BOD X P (1 Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter
Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N Vattentemperatur vid provning: 4­16°C (ut) OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Oberoende provning visade att badvattenkvalité kan uppnås. Antalet prover var dock litet.
Begränsade möjligheter Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar:
Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: ­ Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
75 Uponor infiltration för ett hushåll Uponor infiltrationssystem är avsedd för markbaserad rening. Reningen är mekanisk och biologisk. Anläggningen utgörs av slamavskiljare samt en fördelningsbrunn, rör, rördelar och fiberduk för en infiltrationsanläggning på ca 30 m2
Vid utförande av markbädd skall ett tilläggspaket användas som innehåller utloppsbrunn med rör och delar till en markbädd på ca 25 m² Totalt har drygt 40 000 anläggningar sålts i Sverige sedan den introducerades år 1983. Totalt i Norden har omkring 80 000 anläggningar sålts. Denna anläggning finns även i storlekar för upp emot 25 pe.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Typskiss på anläggning utförd som infiltration. Uponor infiltrationsanläggning RSK 5619084.
Återförsäljare: www.uponor.se Generalagent: Uponor AB Uponor Infrastruktur Industrivägen 11 518 81 Fristad Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Ca 15 000 kr Slamavskiljare med komplett infiltrationspaket för 30 m2.
Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni
Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k Slamavskiljare 2 m³. Slamtömning enligt kommunens taxa. Detta ingår i beräkningen: X Slamtömning El Kemikalier Förbrukningsvaror Kan tecknas Måste tecknas
X Finns ej 76 forts. Uponor infiltration för ett hushåll Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Längd 2,6 m, Bredd 1,2 m, Höjd 1,9 m
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna. Infiltrationsbädd på 30 m² alt. markbädd på 20 m². Lägg till ca 1 meter på längd och breddmått vid schaktning
Tilläggspaket för markbädd. Nedgrävd i mark på frostfritt djup. Ej trafiklast. El: Krävs ej Vatten: Krävs ej Ventilation: Anläggningen ventileras via fastighetens avluftning ovan nock samt via ventilationshuvarna på spridarrören. PE
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt 1 m3/dygn I utgående behandlat avloppsvatten
Möjligt i utloppsbrunn på markbädd om den är utformad som tät. Larm saknas. Inga förslitningsdelar. Reservdelar finns som lagervara. Renspolning, egenkontroll enligt instruktionsbok, anmäla slamtömning, föra servicedagbok, hålla rent från sly runt anläggningen
Tömning av slamavskilljaren, som lagrar ca 1 m3/år, sker 1 gång per år enligt instruktionsbok. Slamavvattning, annan restreduktion eller hygienisering ingår ej. Återföring och hygienisering sker i kommunal regi.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Infiltrerande lösningar kan inte bedömas på samma sätt eftersom de saknar utgående vatten att provta. Smittskydd Kretslopp
Kommentar (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
77 Wallax W1 Wallax W1 för ett hushåll är ett minireningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Anläggningen består av slamavskiljare och kemisk fällning i samma tank. Med hjälp av en vippskopa sker doseringen av kemikalier flödesproportionellt
Därefter leds vattnet vidare och pumpas ut på en markförlagd biobädd där den biologiska reningen sker. Biobädden består av fördelningsrör som grävs ned i ett lager av singel eller makadam. Hela anläggningen placeras utanför huset nedgrävd
Produkten har sålts i ca 3500 exemplar i Sverige sedan den introducerades på 1970-talet. Utöver detta har knappt 200 exemplar sålts i Norden sedan introduktionen 2009. Anläggningen finns även för upp till 80 hushåll.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Slamavskiljare, primärslam Cyklon Vippskopa Kemslamlager Klarzon och utsläpp via tandad skibordsränna
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet 64 500 kr Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej Wallax minireningsverk W1 -W7 ng ef g k Kemikalietank Stötutjämnare Doserventil
Återförsäljare: www.wallax.com Generalagent: Wallax Miljö AB, Enrisvägen 2, 141 31, Huddinge, Sverige Tel +46 87740835 www.wallax.com Pumpstation tillkommer: 17 000 kr
X Förbrukningsvaror Ca 4300 kr/år. Detta ingår i beräkningen: X El X Kemikalier X Slamtömning 3000 kr/år X Kan tecknas Måste tecknas Finns ej Komplett kontroll, påfyllning av kemikalier och kontroll av slamnivå. 78
forts. Wallax W1 På in duktio trons "Så lä bladet ser d mark u nad kan d söversik t u se vad s en" ligge om r till uppg grund för ifte tabell rna i erna.
Teknik och installation Anläggningens mått Wallax W1: diameter 1,7 m, höjd 2,53 m Pumpstation: diameter 0,6 m, höjd 2,5 m Utrymme för slamavskiljare och eventuell efterbehandling tillkommer. Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Nedgrävd i mark. El: Uppgift saknas Vatten: Krävs ej Ventilation: Krävs ej GAP, PVC och stål (rostfritt, syrafast)
Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt 1 m3/dygn I inkommande obehandlat avloppsvatten eller i utgående behandlat avloppsvatten
Prov tas i pumpstationen. Larm finns placerat i automatikskåp och larmar vid utlöst pump. 1200 kWh/år för ett permanenthushåll. 200 liter/år. Påfyllning 2 gånger/år. Flödesstyrd. Pump behöver bytas med frekvens 5­10 år
Finns som lagervara. Om serviceavtal har tecknats utför fastighetsägaren okulär kontroll. Utan serviceavtal utförs skötsel enligt driftinstruktion. Restprodukt som bildas är primärslam och kemslam. Tömning av slam sker via slamtömningsbil 1­2 gånger/år.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå(1 X BOD X P Hög skyddsnivå(1 X BOD X P N Smittskydd
Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter X Medelgoda möjligheter Badvattenkvalitet kan enligt tillverkaren uppnås med polersteg. Begränsade möjligheter
Riktvärden för kvävereduktion är på gränsen till uppfyllda. Vattentemperatur vid provning: 14­18°C (ut) OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören.
Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar: Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar:
­ underbyggda osäkra Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
79 WehoPuts WehoPuts är ett minireningsverk med SBR-teknik (satsvis rening) för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Dessutom ingår slamavvattning vilket möjliggör egen slamkompostering på fastigheten
Därmed krävs ingen slamtömning. Anläggningen utgörs av en avlång tank som placeras nedgrävd på tomten. I denna sker även slamavvattningen. Ovan markytan syns endast locket. Sedan denna modell introducerades i Sverige år 2004 har den sålts i drygt 600 exemplar till enskilda hushåll. Totalt i Norden har över 5000 exemplar sålts. Reningsverket kan även levereras för upp till 1200 pe.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Återförsäljare: www.wehoputs.com/SE/Aterforsaljare Generalagent: KWH Pipe Sverige AB Däckvägen 12 506 49 Borås www.kwhpipe.se
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad 72 000 kr Komplett reningsverk inkl. förankringspaket, slampåsar för ett år, kemikalier. Serviceavtal Ingår i serviceavtalet
Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni
Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k Ca 1900 kr/år varav slampåsar 550 kr. Slamtömning behövs ej. Detta ingår i beräkningen: Slamtömning Förbrukningsvaror X El X Kemikalier 2915 kr inklusive delar och resa Kan tecknas X Måste tecknas Finns ej
Årlig akrediterad serviceman, loggbok, byte av delar, kem/påsleverans. 80 forts. WehoPuts Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Längd: 2,2 m, Bredd: 1,2 m, Höjd: 2,2 m
På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge om r till uppg grund för iftern ai tabell erna. Reningsverket är 2,2 m högt och 2,2 m långt med ett lock av stenimitation ovan mark
Uppgift saknas. Kontakta återförsäljaren. Nedgrävd i mark. El: 230 V ; 10 A Vatten: Hanterar 150 liter vatten/person, dygn Ventilation: Ventilation sker genom vantilationsrör på baksidan. PEH
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt ca 0,75 m3/dygn I inkommande obehandlat avloppsvatten och i utgående behandlat avloppsvatten
Orenat vatten provtas i uppsamlingstanken. Renat vatten enklast i brunn efter reningsverket En larmlampa som larmar vid pumpfel, kemnivå, byte av slampåse och processavvikelser. Larmet är placerat på reningsverket
max 357 kWh/år för ett permanenthushåll. Flytande WehoPutslösning (trefaltig järnsulfat). Årlig påfyllning i samband med service. Satsvis rening med rätt mängd kem. varje gång processen startar. Uppgift saknas
Kontakta återförsäljaren. Luftningsfilter i kompressor byts vid service en gång per år. Fastighetsägaren behöver byta slampåse 4­5 ggr per år och följa listan för egenkontroll av reningsverket. Ca 140 liter komposterbart slam bildas, slamavvattning eller annan restreduktion ingår. Ej hygienisering. Varmkompostering rekomenderas.
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå X BOD X P (1 Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter
X Medelgoda möjligheter Mätdata saknas. Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N Vattentemperatur vid provning: 11,7°C (in) OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören.
Begränsade möjligheter Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar:
Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: Konventionellt minireningsverk med kemsteg och biologisk rening. Reduktionen av smittämnen ofta låg i denna typ av anläggningar.
Blandslam med fälld fosfor. Fosfor binds till stor del i slammet medan kväve huvudsakligen avgår till luft eller stannar i avloppsvattnet. (1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%
Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
81 WmFilter, inneslutet WmFilter inneslutet, utgörs av markbaserad rening som ger minskat ytbehov jämfört med en traditionell markbädd. Reningen är främst biologisk och anläggningen behöver därför kompletteras med slamavskiljare och normalt också med kemisk rening (kan tillhandahållas av leverantören)
Avloppsvattnet leds först till en slamavskiljare och sedan vidare till syresatta Bio-block med veckad geotextil. Skillnaden mellan denna produkt och WmFilter öppet, är att denna anläggning förses med en tät polypropenduk i botten och en efterföljande provtagningsbrunn
Eftersom anläggningen är tät i botten är miljön syresatt i övre lagren av anläggningen och syrefri i botten vilket medför naturlig kväverening. Anläggningens yta är ca 6 m2. Den placeras nedgrävd i marken på tomten. Anläggningen kan även kompletteras för upp till 3 hushåll.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Återförsäljare: www.wostman.se Generalagent: Wostman Ecology AB Sprängarvägen 18 132 38 Saltsjö-Boo
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) 16 830 kr 11 st Bio-block, 24 m2 geotextil, luftningsinsats, formsvetsad inneslutning i PP-duk, provtagningsbrunn. Förbrukningsvaror
Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp.
e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k 0 kr/år. Detta ingår i beräkningen: El Kemikalier Slamtömning Kan tecknas 82 Måste tecknas
X Behövs ej forts. WmFilter, inneslutet Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov Längd: 6 m Bredd: 1 m Höjd: 1 m På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna.
11 st Bio-block, 24 m2 geotextil, luftningsinsats, formsvetsad inneslutning i 1,5 mm PP-duk samt provtagningsbrunn. Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation
WmFiltret, kompaktbädd tar litet utrymme i anspråk och lämpar sig väl i svåra områden med begränsat grävutrymme. Nedgrävd i mark. El: Krävs ej Vatten: Krävs ej Ventilation: Ja, ventilationsrör krävs. Polyeten och PP
Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Ca 0,5 m3/dygn
Vid större flöden rekommenderas sk "twinnutförande" med dubbla rader bio-block. I inkommande obehandlat avloppsvatten och i utgående behandlat avloppsvatten. Tas enkelt på utgående flöde via locket på provtagningsbrunnen. Behövs ej. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Inget. -
Opartisk utvärdering av produkten OBS! Bedömningen gäller vid rening av bad-, disk- och tvättvatten. Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Normal skyddsnivå X BOD X P
(1 Smittskydd Skriftlig bedömning: Kretslopp Goda möjligheter Medelgoda möjligheter Begränsade möjligheter Ej bedömt ­ tillhör annan del av avloppet. Hög skyddsnivå(1 X BOD X P X N Vattentemperatur vid provning: 3­15°C (in), 10­15°C (ut)
OBS! Denna ruta baseras på uppgifter från leverantören. Klarar enligt oberoende tester badvattenkvalité på utgående vatten vid rening av bad-, disk och tvättvatten.
Kommentar Uppgifterna om anläggningens prestanda bedöms som X väl underbyggda underbyggda osäkra Resonemang ang. smittskydd för den här typen av anläggningar:
Resonemang ang. kretslopp för den här typen av anläggningar: ­ Kretslopp är aktuellt för den del av avloppet som ej behandlas i detta filter (se toaletter).
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
83 WmFilter, öppet WMFilter, öppet, är markbaserad rening som ger minskat ytbehov jämfört med traditionell infiltration. Reningen är främst biologisk och anläggningen behöver därför kompletteras med slamavskiljare och normalt också med kemisk rening (kan tillhandahållas av leverantören)
Avloppsvattnet leds först till en slamavskiljare och sedan vidare till syresatta Bio-block med veckad geotextil. Efterbehandling sker när vattnet filtrerar genom ett sandlager under Bio-blocken. Här bildas en biohud som bryter ned organiskt material. Anläggningens yta är ca 6 m2. Den placeras nedgrävd i marken på tomten. Anläggningen kan även kompletteras för upp till 3 hushåll.
Skissen visar vilka steg som ingår i anläggningen. bio isk ren log i ng te rbe ndli ha Återförsäljare: www.wostman.se Generalagent: Wostman Ecology AB Sprängarvägen 18 132 38 Saltsjö-Boo
Ekonomi Rekommenderat pris (2010) Driftkostnad Serviceavtal Ingår i serviceavtalet 84 9238 kr, öppen anläggning 11 st Bio-Block, 24 m2 geotextil samt luftningsats. 0 kr/år. Detta ingår i beräkningen: El Kemikalier Slamtömning Kan tecknas Måste tecknas Förbrukningsvaror
Produktöversikt prefabricerade avloppsanläggningar/2011. I samarbete med Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. e m ng ka i nisk ren Ingår em n isk reni
Möjligt tillägg Ingår ej ng ef g k X Behövs ej forts. WmFilter, öppet Teknik och installation Anläggningens mått Anläggningens totala utrymmesbehov På in duktio tronsbla de "S mark å läser du t nads övers kan d ikt u se vad s en" ligge o r till grund m uppg för iftern ai tabell erna.
Biologisk markbädd, syresatta Bio-block med veckad goetextil samt filtersand. Längd: 6 m Bredd: 1 m Höjd: 1 m WmFiltret tar litet utrymme i anspråk och lämpar sig i svåra områden med begränsat grävutrymme. Slamavskiljare, fosforbrunn. Nedgrävd i mark. El: Nej, krävs ej Vatten: Nej, krävs ej Ventilation: Ja, ventilerat utrymme krävs. Polyeten
Tillkommande anläggningsdelar Anläggningens placering El, vatten, ventilation Material Drift och underhåll Maxbelastning Provtagningsmöjligheter Utförande av provtagning Larm Elförbrukning Kemikalieförbrukning Flödesstyrning av kemikalier Annan förbrukning Förslitningsdelar Skötselbehov Övrigt Ca 0,5 m3/dygn
Vid större belastning rek. ytförstoring, sk "twinnanläggning". I inkommande obehandlat avloppsvatten. Saknas. Behövs ej. Behövs ej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Inget. -
Opartisk utvärdering av produkten Recipientskydd Uppgifter om anläggningens prestanda Smittskydd Kretslopp Kommentar Infiltrerande lösningar kan inte bedömas på samma sätt eftersom de saknar utgående vatten att provta. Reningen i WmFilter öppet, bör dock motsvara den i WmFilter inneslutet.
(1 Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD (syreförbrukande ämnen) med minst 90% och P (fosfor) med minst 70%. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska kunna reducera BOD med minst 90%, P med minst 90% och N (kväve) med minst 50%. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten 2007:6.
85 Representativ provtagning Denna bilaga är framtagen av Kunskapscentrum Små Avlopp. Här beskrivs hur vi gjort den utvärdering av avloppsanläggningarna som finns med i marknadsöversikten. Själva utvärderingen finns i slutet av varje produktblad, under rubriken "Opartisk utvärdering av produkten"
Tillförlitligheten i mätresultat beror till framför allt på hur provtagningen utförts och hur anläggningen har skötts. Ett enda stickprov på en anläggning säger inte mycket om den verkliga reningsförmågan, vilket däremot en längre mätserie gör
För att kunna uppskatta om provtagningen ger en representativ bild av anläggningens verkliga reningskapacitet behövs information om hur den utförts, t.ex. om anläggningen har belastats motsvarande dimensionering, om påfyllning av kemikalier skett samt om driftsinstruktioner har följts
De reningsgrader som redovisats av leverantörerna har bedömts utifrån på vilket sätt reningsgraderna tagits fram, dvs. på vilket sätt provtagning skett. Systemet för bedömning av tillförlitlighet innehåller fem tillförlitlighetsklasser, från 1 till 5
Klass 1 är den mest tillförlitliga och klass 5 den minst tillförlitliga klassen. Tillförlitlighetsklasserna ger en indikation om vilken vikt man kan lägga vid olika mätvärden, om de kan jämföras och hur man kan värdera dessa mätresultat.
Klassificering Vid klassificeringen vägs sju olika områden ihop om hur utvärderingen/provningen utförts. För varje klass finns ett påstående inom varje område. För varje påstående som stämmer ges poäng och utvärderingen med sina mätresultat hamnar i den klass som ger mest poäng
Poängsystemet är uppbyggt så att vissa faktorer påverkar mer än andra. Men systemet är också "förlåtande" så att ett enstaka påstående som tillhör en lägre klass kan stämma, men ändå hamnar provtagningen totalt i den högre klassen
För en utförlig beskrivning av klassificeringsmetodiken, se Kunskapscentrum Små Avlopps webbsida: www.kunskapscentrum.avloppsguiden.se Förutsättningarna för provtagning skiljer sig åt beroende på om de utförs på en fastighet eller på en provtagningsplats uppbyggd för att utvärdera anläggningars prestanda
Därför är tillförlitlighetsklassningen grupperad i PP (Provplats) och FH (Fastighet). På en provplats kan beskickningen av anläggningen styras (jämfört med på en fastighet där belastningen beror helt på hushållets vattenanvändning)
Om mätserien inkluderar perioder av över- och/eller underbelastning påverkas klassificeringen positivt. På en fastighet är en viktig parameter för klassificeringen att anläggningen verkligen har skötts som det är tänkt
Kan inte detta garanteras påverkas klassificeringen negativt. De påståenden som inverkar på klassificeringen är: 1a) Både inkommande och utgående vatten har provtagits b) Bara utgående vatten har provtagits, schabloner har använts för att beräkna reduktionsgraden 2 a) Provtagning är flödesproportionell b) Varje prov består av ett flertal stickprov som slagits samman till ett samlingsprov
86 Att läsa tabellerna I Tabell 1 redovisas reningsgrader och tillförlitlighetsklass för de produkter som varit möjliga att bedöma, dvs. prefabricerade lösningar med definierat utlopp för vilka underlag för bedömning lämnats ut av leverantören
I de fall då flera olika provtagningar getts som underlag presenteras värden för den provtagning som haft den högsta tillförlitligheten. Om det funnits flera provtagningar av samma tillförlitlighet presenteras den provtagning som haft bäst reningsgrad
Reningsgrader av organiskt material (BOD), totalkväve (Ntot) och totalfosfor (Ptot) har bedömts separat. Dessutom redovisas vattentemperatur vid provning för varje anläggning. Detta eftersom kvävereduktionen är starkt kopplad till vattentemperatur
Kvävereduktionen sker genom nitrifikation och denitrifikation. Nitrifierande bakterier tillväxer långsamt vid lägre temperaturer (bäst tillväxt sker strax under 30°C). För att kunna uppskatta om anläggningen kommer att uppnå reningskraven för kväve måste därför temperaturen vid provning jämföras med vilken temperatur som kommer att råda vid planerad drift
Det finns ett begränsat underlag vad gäller temperatur vid drift hos en anläggning som installerats i mark. Utifrån en flerårig studie kan man dock anta att temperaturen på utgående vatten kommer att variera mellan ca 5 och ca 15 grader, med en medeltemperatur på ca 10­12 grader, i de mellersta delarna av landet1
Variationer i marktemperatur kommer att ha en viss inverkan på vattentemperaturen i anläggningen. Marktemperaturen ligger i ungefär samma intervall i hela landet (ca 0­15ºC för mätningar på 20 cm djup) men med en längre period av värme i söder2
Om anläggningen ska installeras i en källare eller annat uppvärmt utrymme behöver man inte ta lika stor hänsyn till vattentemperaturen vid provning. I Tabell 2 återfinns provningsinstanser.
1) Hellström, D., Jonsson, L. & Sjöström, M. (2003). Bra små avlopp ­ slutrapport ­ utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar. 2) SLU - Enheten för skoglig fältforskning. (2010). Referensmätning av klimat vid Skogliga Försöksparkerna ­ Årsrapport 2009.
87 skett enligt EN 12566-3 vilket betyder att provtagningsperiodens längd varit 38 veckor och antalet analyser minst 26 stycken. Ett streck (-) betyder att underlag saknas. Temperaturen vid provtagning presenteras som antingen ett intervall eller ett medelvärde.
PP1-5 står för att provtagningen skett vid provtagningsplats, och siffran anger tillförlitlighetsklassen. FH1-5 står för att provtagningen skett vid fastighet, och siffran anger tillförlitlighetsklassen
I parentes efter tillförlitlighetsklassen anges antal analyser och provtagningsperiodens längd (antal analyser, provtagningsperiodens längd). Där ingen parantes finns efter tillförlitlighetsklassen har provtagningen
Reningsförmåga (reduktionsgrad/utgående halt) samt klass BOD Klass Ptot Klass Ntot Klass Produkt Vattentemperatur vid provnig gälland Ntot (°C) AB Evergreen Solutions 98%B PP1 96% PP1 51% PP1 4,5­17,5 (in)
Bio Cleaner, Bio Cleaner ++ AB Evergreen Solutions West 97%B PP1 52% PP1 8,8­19,5 (in) 88 >90%B 97%B PP1 90% PP1 PP1 >90% PP1 65% 96%A PP1 90% PP1 44% 99/97%1 PP1 (27, 9 mån) 99/97%1 PP1 (27, 9 mån) >90% FH1 (>30, 3 år) >90% FH1 (>30, 3 år) 7 mg/l >95% FH4 (6, 1 månad) FH2 (2­4ggr/år,) 0,2 mg/l ~70% FH4 (6, 1 månad) FH2 (2­4ggr/år,)
BIOROCK IFO Vattenrening PP1 >7 >7 BioKube Pluto 5 pe BioKube Venus 5 pe Aquatron International AB PP1 12,9 RAITA BioChem BAGA Water Technology AB 50%1 PP1 (7, 6 mån) 5­11
BAGA Easy EkoTreat ~50%5 FH1 (>30, 3 år) 3­15 (in) 7­10 (ut) EkoTreat fosforfälln.enhet+markbädd FANN VA-teknik AB ~70% FH2 (2­4ggr/år,) ~9­12 IN-DRÄN Biobädd 5+fällningsenhet
IN-DRÄN Markbädd Reningsförmåga (reduktionsgrad/utgående halt) samt klass GPA Euronord AB <3 mg/lA FH4 (2, 6 mån) 0,7 mg/l FH4 (2, 6 mån) 50 mg/l FH4 (2, 6 mån) ~12
GPA Euronord Kessel InnoClean Green Rock Sverige AB 92% 97% PP5(, ) 90% PP5(, ) 56% PP5(, ) PP1(45, 1 år) 88% PP1(46, 1 år) 45% PP1(29, 5 mån) Green Rock IISI
Green Rock IISI SAKO 6 Klargester AB 93%B PP1 90% PP1 49% PP1 Klargester system Biodisc typ BA KWH Pipe Sverige AB 97% PP1 90% PP1 50% PP1 11,7 (in) WehoPuts
SEAB Skandinavisk Ecotech AB 95% PP1(12, 8 mån) 95% PP1(12, 8 mån) 62% PP1(12, 8 mån) 3,5­11 Ecobox Small S1 89 97%B PP1 96% PP1 70% 26 mg/lA ~90% FH1 (52, 7år) 0,8 mg/l FH1 (68, 7år) FH1 (15, 18v) 3,2 mg/lB FH2 (14, 2) 0,4 mg/l FH2 (14, 2) 97%A PP1 90% PP1 54% <30 mg/l3 FH1 (>30, 3 år) <1 mg/l3,4 FH1 (>30, 3 år)
Topas Vatten AB PP1(16, 1 år) 9,8­20,4 (in) 9,7­20,4 (ut) Topas 8 Uponor AB 27 mg/l FH1 (68, 7år) 4­16 (ut) Uponor Clean I Uponor Clean Easy Wallax Miljö AB 45 mg/l FH2 (14, 2) 14­18 (ut)
Wallax W1 AB Svenska Wavin PP1 11­20 (i processtank) BioKem 6 Wostman Ecology AB <20 mg/l3 FH1 (>30, 3 år) 3­15 (in) 10­15 (ut) 2) Testad under hösten och vintern 2006­2007. Exakt längd av provtagningsperiod framgår inte tydligt. 3) Anläggningen endast provad för rening av BDT-vatten. 4) Gäller då fosfatfria disk- och tvättmedel används. 5) Reduktionskravet för kväve klarades periodvis.
WM-filter inneslutet A) Mängden organiskt material har mätts som BOD7, dvs. biokemisk syreförbrukning under 7 dagar. B) Mängden organiskt material har mätts som BOD5, dvs. biokemisk syreförbrukning under 5 dagar. 1) Reningsgraderna gäller BAGA Easy med markbädd/bioTank respektive bioTank.
Reningsförmåga (reduktionsgrad/utgående halt) samt klass Produkt AB Evergreen Solutions BOD & P testat av TZÚS (Technicky a Zkusebni Ústav Stavebni Praha), Tjeckien, enligt EN 125663. N testat av MFPA (Materialforschungsund Prüfanstalt an der BauhausUniversität Weimar), Tyskland, enligt EN 125663.
Bio Cleaner Bio Cleaner ++ AB Evergreen Solutions West Testat av PIA (Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH) Tyskland, enligt EN 125663. BIOROCK IFO Vattenrening Testat av Certipro, Belgien, enligt EN 125663. Testat av Certipro, Belgien, enligt EN 125663.
BioKube Pluto 5 pe BioKube Venus 5 pe Aquatron International AB Testat av SYKE (Finlands miljöcentral), Finland, enligt EN 125663. 90 Testat i projektet Bra Små Avlopp1. Testat av tillverkaren. Testas kontinuerligt av Valoniakontoret i Åbo. Testat av Alcontrol.
RAITA BioChem BAGA Water Technology AB BOD & P testat av JTI (Institutet för jordbruks och miljöteknik). N tester övervakade av JTI. BAGA Easy EkoTreat
EkoTreat fosforfälln.enhet+markbädd FANN VA-teknik AB IN-DRÄN Biobädd 5 + fällningsenhet IN-DRÄN Markbädd GPA Euronord AB GPA Euronord Kessel InnoClean
Reningsförmåga (reduktionsgrad/utgående halt) samt klass Green Rock Sverige AB University of Oulu. Oklart Green Rock IISI Green Rock IISI SAKO 6 Klargester AB Testat av PIA (Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH), Tyskland, enligt EN 125663.
Klargester system Biodisc typ BA KWH Pipe Sverige AB Testat av SYKE (Finlands miljöcentral), Finland, enligt EN 125663. WehoPuts SEAB Skandinavisk Ecotech AB Testat av tillverkaren.
Ecobox Small S1 Topas Vatten AB BOD & P testat av SZU (Strojírenský Zkusební Útsav), Tjeckien, enligt EN 125663. N testat av DIN (Deutsches Institut für Normung), Tyskland.
Topas 8 91 Testat i projektet Bra Små Avlopp1. Testat av JTI (Institutet för jordbruks och miljöteknik). Testat i Norsk/Svensk studie2. Testat av SYKE (Finlands miljöcentral), Finland, enligt EN 125663. Testat i projektet Bra Små Avlopp1.
Uponor AB Uponor Clean I Uponor Clean Easy Wallax Miljö AB Wallax W1 Wavin BioKem 6 Wostman Ecology AB WM-filter inneslutet 1) Hellström D., Jonsson L. & Sjöström M., 2003. Bra små avlopp ­ slutrapport. Stockholm Vatten. 2) Johannessen E., Ovell L., Eikum A.S., Ek M. & Junestedt C., 2008. Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget. COWI & IVL ­ Svenska Miljöinstitutet.


Till träffstycke