Textversion

Stäng
Till träffstycke | Öppna originaldokumentet

Samhällsbyggnadsnämndens+pr...
Gnosjö kommun - 2012-03-28
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: Instans Plats och tid Beslutande 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden Liljas Plast AB, Hillerstorp, kl 15.00-18.00 Ingemar Svensson (C) ordförande Kennet Josefsson
(S) 1:e vice ordf Samuel Davidsson (KD) Sulo Koppelo (S) Eva Åström (S) Ingmar Johansson (M) tj ersättare Carl Gustaf Axelsson, samhällsbyggnadschef David Melle, miljösamordnare Henrietta Isaksson, planarkitekt/stadsarkitekt Eibert Johansson, byggnadsinspektör Gunnar Johnsen, miljöstrateg Mona-Lisa Khan, nämndsekreterare Sid: 1
Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kennet Josefsson Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2012-03-14 . Mona-Lisa Khan
Ordförande . Ingemar Svensson Justerande . Kennet Josefsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-07 2012-03-15 Paragrafer Datum då anslaget tas ner 26 - 43 2012-04-05 Kommunhuset, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Underskrift . Mona-Lisa Khan Utdragsbestyrkande Datum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 26 2 Företagsledningen vid Liljas Plast AB informerade om företaget och gav en guidad visning i lokalerna. _
Justerare Utdragsbestyrkande Datum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 27 3 Information angående vindkraft Miljöstrateg Gunnar Johnsen redovisar en sammanfattning av pågående vindkraftsärenden på Knuts kulle gällande fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6. _
Justerare Utdragsbestyrkande Datum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 28 4 Ordföranden informerar Ordförande Ingemar Svensson (C) rapporterar om ärende från kommunstyrelsens ordförandeberednings sammanträde
Bl a togs frågan upp om anläggande av gång- och cykelväg från Hillerstorp till Uppebo. I övrigt nämns att vad gäller LIS-planen (Landsbygdsutveckling i strandnära områden), kommer en översyn att göras på central nivå av Boverket, då länsstyrelserna har olika definitioner på vad som ingår i LIS. Begreppet landsbygd är viktigt för hela Gnosjö kommun. _
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 29 30
2012-0089-400 5 2 Fastighetsbeteckning: Ärendet avser Allmänt dnr 400-410 Verksamhetsberättelse; Miljöfunktionen 2011, samt Sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2011.
Verksamhetsberättelsen är anpassad till TIM modellen (Tillsyn med miljömål) och finns i sin helhet i bilaga: Verksamhetsberättelse_miljöfunktionen_2011 och Verksamhetsberättelse_kalkning_2011. Sammanfattning av genomförd tillsyn 2011 Miljömål 1
Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalité 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv 17. Livsmedel 19. Hälsoskydd Summa timmar
Planerad tillsyn/tim Genomförd tillsyn/tim 0 466 270 881 213 12 928 44 30 28 0 136 0 539 218 3765 0 341 254 790 170 10 1135 38 5 18 0 148 0 598 86 3593
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 29 30
2012-0089-400 6 3 Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden att godkänna upprättad verksamhetsberättelse; Miljöfunktionen 2011, samt sammanställning av genomförd kalkning, vattenkemi och kalkkostnader 2011, Verksamhetsberättelse samt sammanställning, separata handlingar _
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. _ Expedieras till: Kommunstyrelsen, akten Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid:
2012-03-07 2012-02-15 2010-12-14 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet Miljö- och byggnämnden 30 41 286 2010-0380-429 7 18 8 Fastighetsbeteckning: Adress: Sökandens namn: Adress:
MARÅS 1:26 MARÅSLIDEN, 335 91 GNOSJÖ NYSTRÖMS PRESSGJUTERI MARÅS, 335 91 GNOSJÖ Avvikelse på utsläpp till luft. E-post från Nyströms Pressgjuteri 19 april 2010 där de meddelar att de för tillfället inte klarar att hålla kravet för stoftutsläpp enligt det tillstånd de har
Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnar 1991-05-15 Nyströms Beslag AB tillstånd enligt miljöskyddslagen att inom bolagets fabriksområde i Marås, Gnosjö kommun, Jönköpings län bedriva metallgjutning med nuvarande och en till motsvarande högst 2400 ton metallråvara per år ökad produktion med därtill hörande metallbearbetning, plastgjutning och plastbearbetning
Enligt villkor 3 i tillståndet (daterat 1991-05-15) skall: bolaget senast inom fem år från lagakraftvunnit beslut ha vidagit åtgärder så att utsläppen av stoft från smältning och gjutning som riktvärde uppgår till högst 0,05 kg per ton smält metall
Intill dess gäller som riktvärde att dessa utsläpp får uppgå till högst 0,1 kg per ton smält metall. Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids medför en skyldighet för tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas
ILEMA Miljöanalys AB har den 17 december 2009 på uppdrag av Nyströms Pressgjuteri AB låtit utföra mätning av stoft vid 2 punkter. Av mätningen framgår att utsläppet av stoft till luft räknat som kg/ton smält material uppgår till 0,324 kg/ton
I e-post till Miljö- och byggnämnden den 19 april 2010 har Nyströms Pressgjuteri AB gjort anmälan om att man ej klarar riktvärdet till gällande villkor 3 i tillståndet daterat 1991-05-15. E-post 2010-05-03 till Miljö- och byggnämnden från Nyströms Pressgjuteri AB (Bilaga 1)
E-post 2010-11-10 till Miljö- och byggnämnden från Nyströms Pressgjuteri AB (Bilaga 2). Skrivelse 2010-12-01 till Miljö- och byggnämnden från Nyströms Pressgjuteri AB (Bilaga 3).
Miljö- och byggnämnden beslutar att uppmana sökanden att under år 2011 utreda orsaken till de förhöjda stoftutsläppen från pressgjutningen (villkor 3) samt redovisa resultatet till samhällsbyggnadsnämnden senast 2012-01-31, samt att även uppmana sökanden ta kontakt med Länsstyrelsen i Jönköping för diskussion av eventuell ändring av villkor 3 i tillstånd daterat 1991-05-15
_ Justerare Utdragsbestyrkande
Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 30 41 2010-0380-429 8 19 Akt 10 Nyströms har under år 2011 utrett orsaken till det förhöjda utsläppet av stoft
Företaget har investerat i nytt ventilationssystem för allmänventilation, ny stoftmätning har gjorts i januari 2012. Nyströms Pressgjuteri AB meddelar att de återigen klarar av att uppfylla villkor 3 i tillståndet.
Samhällsbyggnadsutskottet förslag till samhällsbyggnadsnämnden Inkommen redogörelse samt redovisning av stoftmätning föranleder inga ytterligare åtgärder ifrån Samhällsbyggnadsnämndens sida. _
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag _ Expedieras till: Nyströms Pressgjuteri AB, Länsstyrelsen, akten En avgift på 2.800 kronor täckande handläggning av ärendet uttages. (Enl kommunfullmäktiges taxa). Separat faktura.
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 31 49
2012-0098-429 9 3 Fastighetsbeteckning: Adress: Sökandens namn: Adress: TÖLLSTORP 1:592 GLIMMERVÄGEN 1, 335 32 GNOSJÖ GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB BOX 19, 335 21 GNOSJÖ
Anmälan enligt 21 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Gnosjö Rörledningsaffär AB har den 3 februari 2012 inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden med en anmälan om ändring av befintlig verksamhet på fastigheten Töllstorp 1:592
För närvarande sker försäljning av diesel till ett transportföretag. Anmälan avser att försäljning av fordonsbränsle (diesel) fortsättningsvis även skall omfatta försäljning till allmänheten. Försäljningen av diesel kommer inte att överstiga 1000m3 per år. Förändringen är ej anmälningspliktig enligt 21 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden Anmälan om ändring av befintlig verksamhet föranleder ingen åtgärd från Samhällsbyggnadsnämndens sida. Information: Skyldighet att tillhandahålla förnybart drivmedel inträder när försäljningsvolymen dieselbränsle överstiger 1000 kubikmeter per kalenderår
Lag (2005:1248). En ny anmälan enligt 21§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, skall göras till Samhällsbyggnadsnämnden när försäljningsvolymen av bränsle överstiger 1000 kubikmeter per kalenderår. _
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. _ Avgift: 3.500:- (5 tim á 700:-) Expedieras till: sökanden, akten, Räddningstjänsten
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 2011-12-21 2011-12-07 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet VÄSET 1:26 VÄSET 24, 33031 KULLTORP
32 36 295 154 2011-1144-446 10 9 35 34 Fastighetsbeteckning: Adress: Sökandens namn: Adress: LUNDBERG, INGER LENA CHRISTINA VÄSET 24, 33031 KULLTORP Inventering av enskilda avlopp
Er avloppsanläggning har inventerats under år 2010 med följande resultat. Bedömning: Bristfällig Motivering: Er anläggning uppfyller inte dagens reningskrav enligt riktlinjer för små avloppsanläggningar i Gnosjö kommun på grund av: Infiltration/markbädd anlagd före 1987
Tillstånds datum: 1979-05-15 Övrigt: Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer gärna upp och diskuterar frågor om Er avloppsanläggning. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden Med stöd av 9 kap 7§ miljöbalken,
Att senast år 2016 inkomma med en ansökan om inrättande av avloppsanläggning som visar lämpliga åtgärder för Er avloppsanläggning så att den klarar av dagens reningskrav. _
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. _ Bilaga: Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Ansökan om inrättande av avloppsanläggning Expedieras till: sökanden, akten
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: 2012-03-07 2012-02-15 Instans: Paragraf: Dnr: Sid: Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 32 36
2011-1144-446 11 10 Tillstånd för avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Väset 1:26 i Gnosjö kommun. Redogörelse för ärendet Lena Lundberg inkom 2012-01-13 med en ansökan om tillstånd för avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Väset 1:26
Anläggningen ombesörjer omhändertagande av avloppsvatten från fastigheterna Väset 1:26 och Väset 1:31. Anläggningen består av en slamavskiljare i betong, 3-kammare, >3 m2 samt ytterligare en slamavskiljare i plast, 3-kammare, 3 m2 med efterföljande rening i form av en infiltration (3 x 15 m spridningsledning)
Personal från Samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt fastigheterna Väset 1:26 och Väset 1:31.
Samhällsbyggnadsutskottets bedömning Samhällsbyggnadsutskottet bedömer att föreslagen lösning är godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Anläggningen bedöms vara förenlig med miljöbalkens hänsynsregler.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att lämna tillstånd till att anlägga en avloppsanläggning på fastigheten Albo 3:7 med följande villkor: 1
Avloppsanläggningen ska dimensioneras och utföras i enlighet med vad som redovisats i ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar om inte annat framgår av villkoren nedan. 2. Avloppsanläggningen ska förväntas klara följande funktionskrav: - Totalfosfor ska reduceras med minst 70 % - Organiska ämnen, mätt som BOD 7, ska reduceras med minst 90 %
3. Avloppsanläggningen ska utföras tät fram till infiltrationen. 4. Slamavskiljaren skall uppfylla kraven för typgodkännande enligt svensk Standard (SS 82 56 20) för spillvatten, inklusive vattentoalett från ett hushåll
5. Spridningsledningarna ska placeras så att avståndet till högsta grundvattenytan inte understiger 1 meter. 6. Infiltrationsanläggningens spridningsledningar ska avslutas med inspektions/luftningsrör
7. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta avloppsanläggningen. 8. Slamavskiljaren ska placeras så att den är lättåtkomlig för tömning med slamtömningsfordon. 9. Slamtömning ska göras enligt bestämmelserna i kommunens renhållningsordning. Därutöver ska vid behov extra tömning ske. Justerare Utdragsbestyrkande
Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 32 36 2011-1144-446 12 11 10. Anläggningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. _
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. _ Expedieras till: sökanden, akten En avgift på 2.800 kronor täckande handläggning av ärendet uttages. (Enl. kommunfullmäktiges taxa). Separat faktura.
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 33 39
2012-0144 13 15 Detaljplan för Nissafors 1:199 (stugbyn) Ansökan om att få upprätta ny detaljplan för fastigheten Nissafors 1:199 har inkommit från Brukets samfällighets styrelse. En ny detaljplan krävs för att säkerställa de tekniska områden som i dagsläget redan finns på plats
2009-02-24 antogs en detaljplan för rubricerat område. Efter att planen antagits och vunnit laga kraft har det uppmärksammats att det blivit fel i planbestämmelserna vad gäller de områden som är avsatta för E-område
Två områden som var tänkta som plats för sopcontainrar blev på plankartan utmärkta som plats för transformatorstation. Och det område som används för vattenförsörjning blev utmärkt som transformatorstation
En ny detaljplan krävs således för att planen ska överensstämma med verkligheten. Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en ny detaljplan för området. Detaljplanen finansieras av kommunstyrelsen. Planarkitekt Henrietta Isaksson kommer att författa planen. Detaljplanen avses att behandlas med enkelt planförfarande.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden 1. Att detaljplan får upprättas _ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. _
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 34 31
2012-0143 14 4 Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 7:2 m fl (Hillerstorps hamn) Detaljplan krävs för hamnområdet i Hillerstorp. Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för området. Planen finansieras av kommunstyrelsen. Planarkitekt Henrietta Isaksson kommer att författa planen. Detaljplanen avses att behandlas med normalt planförfarande.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden 1. Att detaljplan får upprättas. _ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_ Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 2011-11-30 2011-11-30 2011-11-09 2011-09-28 2011-09-14 2011-06-29 2011-02-23
Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden
35 40 259 123 71 180 22 147 32 2011-0072 15 16 51 50 18 4 5 10 11 Detaljplan Gårö 1:334 m.fl. Med anledning av planerad exploatering av fastigheten Gårö 1:334 m.fl. i Gnosjö tätort behövs en detaljplan upprättas
Allmänna utskottet har vid sitt sammanträde 2011-01-18 gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra detaljplanering av fastigheten Gårö 1:334. Protokollsutdrag finns i separat handling. Detaljplanen kommer att möjliggöra etablering av handel, kontor, centrum och bostäder inom planområdet
Dan Johansson kommer att författa planen. Detaljplanen avses upprättas med normalt planförfarande och inledas med programskedet. Detaljplanen finansieras genom ID 9019 Samhällsutveckling.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. Att detaljplan får upprättas. 2. Att godkänna upprättade programhandlingar. 3. Att låta programmet gå ut på programsamråd. _
2011-06-29 Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. Att godkänna upprättad samrådsredogörelse för planprogram. 2. Att godkänna upprättade samrådshandlingar. 3. Att låta detaljplanen gå ut på samråd.
_ 2011-09-14 Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd under tiden 2011-08-01 ­ 2011-08-29. Samrådsredogörelse daterad 2011-09-07 har upprättats av planingenjör Henrietta Isaksson. Planhandlingarna har reviderats 2011-09-07 och därmed uppdaterats till utställningshandlingar.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden 1. Att godkänna upprättad samrådsredogörelse 2. Att godkänna upprättade utställningshandlingar 3. Att låta detaljplanen ställas ut för granskning
_ Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 2011-11-30 2011-11-30 2011-11-09 2011-09-28 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsnämnden
35 40 259 123 71 180 16 17 52 51 19 5 2011-09-28 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. _ 2011-11-30 Planen har varit utställd för granskning under tiden 2011-10-03 ­ 2011-10-31
Ett granskningsutlåtande daterat 2011-11-18 har upprättats av planingenjör Henrietta Isaksson. De ändringar som har gjorts av planen efter utställningsskedet bedöms vara så väsentliga att planen bör ställas ut för granskning igen. Innan planen går ut på utställning igen ska en riskanalys upprättas för området närmast bensinstationen.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden 1. Att godkänna upprättat utlåtande över utställning 2. Att detaljplanen ska ställas ut för granskning igen
_ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. _ 2012-02-15 Utställningshandlingar II har varit utställda för granskning under tiden 2012-01-09 ­ 2012-02-06. Ett utlåtande över utställning daterat 2012-02-09 har upprättats av planarkitekt Henrietta Isaksson.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden 1. Att godkänna upprättat utlåtande över utställning 2. Att godkänna upprättade antagandehandlingar 3. Att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande _
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 35 2011-0072 17 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. _
Expedieras till: kommunfullmäktige, akten Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet
36 50 2012-0210-218 18 4 Fastighetsbeteckning: Adress: Sökandens namn: Adress: GÖTARP 1:1 GÖTARP 5, 335 93 ÅSENHÖGA SOMMEHED, CARIN HULT 10, 335 93 ÅSENHÖGA
Strandskyddsdispens för ändrad användning av ladugård till bostad och verksamhet Ärendet har prövats tidigare för dispens från strandskyddet. Den tomtplatsavgränsning som bifogades ansökan visade sig inte överensstämma med vad köpare och säljare diskuterat
Lantmäteriförrättning om tillköp av mark skulle ske för grannfastigheten vid samma tillfälle. Både köpare och säljare ville utöka tomten i förhållande till den gjorda tomtplatsavgränsningen för att harmoniera de båda nya fastigheterna på ett bättre sätt
Lantmäteriet säger nej men menar att om man begär ny dispens från strandskyddet för ändrad användning av ladugården till bostad och verksamhet med ny tomtplatsavgränsning och dispensen beviljas kommer man att fortsätta lantmäteriförrättningen utifrån de nya förutsättningarna
Utlåtande Sökanden har i nämndsbeslut 2011-09-28 § 187 beviljats positivt förhandsbesked för att i befintlig ladugård inreda dels verksamhet och dels bostad. Ansökan om lantmäteriförrättning har inlämnats och Lantmäteriet har därefter meddelat att dispens från strandskyddet för ladugårdsbyggnad för verksamhet och bostad
En mindre del av befintlig ladugård omfattas idag av strandskydd och utgör totalt 15-20% av den totala byggnadsytan. Miljösamordnarens utlåtande Området är redan ianspråktaget. Bedömningen är att några biologiska värden inte påverkas negativt. Strandskyddsdispens tillstyrkes.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden att medge undantag från strandskyddsförbudet med stöd av 7 kap 18c § Miljöbalken Särskilda skäl för strandskyddsdispens Som särskilt skäl för dispens för strandskyddet anges byggnaden redan har ianspråkstagits på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte (Miljöbalken kap 7. 18c §)
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 36 50
2012-0210-218 19 5 Villkor Som tomtmark för byggnaden får endast tas i anspråk det område som markerats på bifogad karta, bilaga 1, till detta beslut. Beslutsmotivering Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtanden
Giltighet Beslutet om dispens enligt Miljöbalken upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft
Upplysningar Detta beslut kan överprövas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Sökanden bör avvakta överprövningen. Tiden för överprövningen är tre veckor räknat från den dag då nämndens dispensbeslut inkommit till Länsstyrelsen. Kopia på beslutet delges även kommunfullmäktige, Gnosjö kommun, såsom delegationsgivare. _
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. _ Avgift: 0:- Expedieras till: sökanden, fastighetsägarna, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, kommunfullmäktige, akten
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 37 44
2012-0122 20 22 Ang trafiksituationen på Ågatan i Hillerstorp Sven Toftgård, Ågatan 13 i Hillerstorp har inkommit med tre frågor/påståenden varav två faller under kommunens tekniska avdelning och behandlas där
Frågeställningen för Samhällsbyggnadsnämnden avser att förbjuda tung trafik på dels Ågatan och dels på Kävsjövägen från anslutningen mot Ågatan och till företaget Axelent, (fastigheten Hillerstorp 2:77)
Utfart från företaget ska ske, enligt önskemålet, genom anvisning att utfart sker söder ut mot Järnvägsgatan. En konsekvens kan bli att den tunga trafiken som rör sig mellan Nyhems- och Annelundsområdena kommer att ske via Järnvägsgatan i större utsträckning
Många skolbarn passerar över järnvägsgatan när de kommer på gång- och cykelvägen från södra bostadsområdena genom järnvägstunneln. Ser man på frågan med ett helhetsgrepp så flyttar man förmodligen riskerna för de oskyddade trafikanterna från en plats till en annan. Även en ökning av riskerna kan bli fallet.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden att avvakta med åtgärder tills hastighetsöversynen inom kommunens tätorter har beslutats av samhällsbyggnadsnämnden. _
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla samhällsbyggnadsutskottets förslag. _ Expedieras till: sökanden, akten, tekniska avd (för kännedom) Justerare
Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 2011-08-31 2011-08-17 2011-02-23 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsnämnden
38 37 174 17 35 2011-0022 21 12 25 14 15 Brukarundersökning 2011 Samhällsbyggnadsnämnden, Gnosjö kommun Målformuleringar inför år 2011 Samhällsbyggnadsnämndens utskott förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att följande målformuleringar för 2011 skall gälla: Bemötande vid telefonkontakt 93 % av de svarande ska anse bemötandet som mycket bra eller bra. Bemötandet vid besök 93 % av de svarande ska anse bemötandet som mycket bra eller bra
Sökandens uppfattning av handläggningstid 75 % av de svarande ska uppfatta handläggningstiden som mycket snabb eller snabb. _ 2011-08-31 Halvårsredovisning: Antal utskickade Brukarundersökningar: 125 st Inkomna svar: 57 st Svarsfrekvens: 46 % Måluppfyllelse: Bemötande vid telefon kontakt: 100 % Bemötande vid besök: 100 % Sökandes uppfattning om handläggningstid: 63 %
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna halvårsredovisningen, samt att helårsredovisning redovisas i januari 2012. _ Justerare Utdragsbestyrkande
Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 2011-08-31 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsnämnden
38 37 174 2011-0022 22 13 26 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla samhällsbyggnadsutskottets förslag _ Årsredovisning 2011 Antal utskickade Brukarundersökningar: 230 st Inkomna svar: 129 st Svarsfrekvens: 56 % Måluppfyllelse: Bemötande vid telefon kontakt: 100 % Bemötande vid besök: 97 % Sökandes uppfattning om handläggningstid: 69 %
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden att lägga ärendet till handlingarna. _ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag _
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 39 38
2012-0054 23 14 Brukarundersökning 2012 Samhällsbyggnadsnämnden, Gnosjö kommun Målformuleringar inför år 2012 Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden
att följande målformuleringar för 2012 skall gälla: Bemötande vid telefonkontakt 93 % av de svarande ska anse bemötandet som mycket bra eller bra. Bemötandet vid besök 93 % av de svarande ska anse bemötandet som mycket bra eller bra
Sökandens uppfattning av handläggningstid 75 % av de svarande ska uppfatta handläggningstiden som mycket snabb eller snabb. Sammanställning av ärendegrupper som omfattas av brukarundersökningen, separat handling. _
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. _ Justerare Utdragsbestyrkande Datum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 2012-02-15
Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsutskottet 40 46 2010-0868 24 24 Fastighetsbeteckning: Adress: Sökandens namn: Adress: BONDARP 1:17 FRAMNÄS, 335 93 ÅSENHÖGA CAROLINA OLSÉN KYRKVÄGEN 28, 330 31 KULLTORP
Ej i tid utförd obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem Enligt SFS 2011:338, förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem skall byggnadens ägare svara för att funktionskontroll utförs, dels innan ett ventilationssystem tas i bruk, dels vid återkommande tillfällen under brukstiden
Påminnelse om att det är dags för återkommande besiktning skickas normalt ut två månader före besiktningstidens utgång och så har gjorts i detta ärende. Nya bestämmelse från 2 maj 2011, BFS 2011:16 OVK1 , innebär att OVK-besiktning skall vara utförd senast nedan angiven datum
I detta ärende var sista besiktningsdag 2011-01-09. Brev om ny OVK-besiktning skickades 2010-10-27 till Mario Pavelka Ädelstensvägen 18,331 54 VÄRNAMO. Eftersom fastigheten bytt ägare skickades nytt brev om OVK-besiktning 2011-03-28 till Carolina Olsén Kyrkvägen 28, 330 31 KULLTORP
Ringde nya ägaren 2011-08-23 som då lovade att komma in med OVK-protokoll snarast. Något protokoll har inte inkommit inom föreskriven tid.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden att ålägga fastighetsägaren till Bondarp 1:17, att inkomma med besiktningsprotokoll senast den 15 april 2012. Underlåtes detta kan, enligt ( PBL 11 kap 19,37 §§ ), löpande vite på 2.000:- ( tvåtusen kronor ) per påbörjad vecka komma att utdömas. _
2012-03-07 Samhällsbyggnadsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden har kommunicerats med fastighetsägaren/sökanden 2012-02-20. Något yttrande har inte inkommit.
Justerare Utdragsbestyrkande Datum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 40 2010-0868 25 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. _
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 41 26 Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats:
Samhällsbyggnadschef Dnr 2011-1297-430 § 82 Remisssvar till Länsstyrelsen-Värna Vårda Visa-ett program för förvaltning av skyddad natur i Jönköpings län 2012-2015. 1:e byggnadsinspektör Dnr 2012-0092 § 49 Hillerstorp 4:197, startbesked installation av braskassett
­Mikael Forsberg, Svangatan 13, 330 33 HILLERSTORP Dnr 2012-0093 § 50 Hillerstorp 11:25, startbesked installation av braskassett. ­Lennart Emanuelsson, Björsgatan 21, 330 33 HILLERSTORP Dnr 2012-0095 § 53 Åshuvud 1:12, startbesked installation av kamin
­Henrik Andersson, Ekholmen 16, 330 31 KULLTORP Dnr 2012-0094 § 52 Hovmannakull 1:73, startbesked installation av braskassett. ­Håkan Axelsson, Violgatan 30, 335 31 GNOSJÖ Dnr 2011-1292 § 55 Gynnås 1:21, startbesked för tillbyggnad av befintligt skärmtak
­Gnosjö Kommun/tekniska avdelningen, 335 80 GNOSJÖ Dnr 2012-0034 § 51 Gårö 1:535, bygglov för skärmtak. ­Gunnarssons Maskinstation AB, Västergatan 25, 335 30 GNOSJÖ Dnr 2012-0103 § 70 Nissafors 1:237, bygglov för fasadändring och tillbyggnad av komplementbyggnad
­Poul Erik Svendsen, Nannasvej 44, DK-3000 HELSINGÖR, DANMARK Dnr 2012-0103 § 71 Nissafors 1:237, startbesked för fasadändring och tillbyggnad av komplementbyggnad. ­Poul Erik Svendsen, Nannasvej 44, DK-3000 HELSINGÖR, DANMARK
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 41 27 Dnr 2012-0094 § 72 Hovmannakull 1:73, anmälan installation av braskassett. ­Håkan Axelsson, Violgatan 30, 335 31 GNOSJÖ Dnr 2008-0989 § 77 Hillerstorp 3:49, bygganmälan för installation av braskamin
­Lennart Johansson, Trädgårdsgatan 8, 330 33 HILLERSTORP Dnr 2011-0240 § 153 Töllstorp 1:580, anmälan för installation av braskamin.-Lennart Nydén Nordbäck 12, 335 91 GNOSJÖ Dnr 2011-0537 § 84 Hädinge 2:15, föreläggande om brister i takskyddsanordningen, ärendet avskrivs
­Lennart Malm, Hädinge, 331 92 VÄRNAMO Dnr 2011-0538 § 85 Hädinge 2:14, föreläggande om brister i takskyddsanordningen, ärendet avskrivs. ­Kenneth Malm, Hädinge Vindåkra, 331 92 VÄRNAMO Dnr 2012-0052 § 86 Sunnerbo 1:8, bygglov för ändrad användning till kontor
­Hären Fastighets AB, Box 3, 335 21 GNOSJÖ Dnr 2012-0154 § 89 Töllstorp 1:488, startbesked för installation av braskassett. ­Dejan Elezovic, Cedergatan 11, 335 31 GNOSJÖ Dnr 2011-0996 § 90 Hillerstorp 4:287, slutbesked för höjning av garagetak
­Jenny och Johan Hageberg, Tranbärstigen 12, 330 33 HILLERSTORP Dnr 2012-0162 § 92 Albo 1:8, startbesked för installation av kamin. ­Thomas Kurtsson, Åvall Broviken, 330 31 KULLTORP Dnr 2011-0659 § 87 Gårö 1:196, bygglov för nybyggnad enbostadshus, etapp 2
­Göran och Birgitta Claesson, Humlevägen 3, 335 31 GNOSJÖ Dnr 2009-0432 § 162 Töllstorp 2:51, bygganmälan för tillbyggnad av kontor/affärshus samt fasadändring. ­Tony Karlsson, Ekliden, 335 33 GNOSJÖ Dnr 2007-0394 § 96 Hornabo 1:14, rivningsanmälan för bensinstation. ­Christer Bäckrud, Järnvägsgatan 68, 335 32 GNOSJÖ Justerare Utdragsbestyrkande
Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 41 28 Dnr 2012-0058 § 95 Gårö 1:572, startbesked för tillbyggnad enbostadshus med uterum. Birgitta och Wåge Wallesjö, Hylténius väg 2, 335 33 GNOSJÖ Dnr 2012-0052 § 97 Sunnerbo 1:8, interimistiskt slutbesked för ändrad användning till kontor
­Hären Fastighets AB, Box 3, 335 21 GNOSJÖ Dnr 2012-0168 § 98 Norrebo 1:19, anmälan om installation av braskassett. ­Carl Ottosson, Norrebo 12, 335 91 GNOSJÖ Dnr 2012-0111 § 102 Hillerstorp 2:85, bygglov för tillbyggnad av garage
Zafir & Sanda Nasic, Strängstarrvägen 2, 330 33 HILLERSTORP Dnr 2012-0189 § 108 Töllstorp 1:403, startbesked för installation av kamin. ­Maria Stenström, Lindgatan 10, 335 31 GNOSJÖ Dnr 2012-0061 § 100 Trollsebo 1:3, bygglov för transformatorstation
­E.ON Elnät Sverige AB, Box 264, 334 25 ANDERSTORP Dnr 2012-0061 § 105 Trollsebo 1:3, startbesked för transformatorstation. ­E.ON Elnät Sverige AB, Box 264, 334 25 ANDERSTORP Dnr 2012-0059 § 101 Velebo 1:18, bygglov för transformatorstation
­E.ON Elnät Sverige AB, Box 264, 334 25 ANDERSTORP Dnr 2012-0059 § 106 Velebo 1:18, startbesked för transformatorstation. ­E.ON Elnät Sverige AB, Box 264, 334 25 ANDERSTORP Miljösamordnare Dnr 2012-0053-429 § 54 Österskog 1:50, ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska Produkter
Schlötter Svenska AB. Dnr 2012-0150-370 § 81 Töllstorp 1:354, anmälan om bergvärme. Aldin Elezovic, Odengatan 33, 335 31 GNOSJÖ
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 41 29 Dnr 2012-0151-370 § 80 Töllstorp 1:542, anmälan om bergvärme. ­Pauli Severikangas, Humlevägen 8, 335 31 GNOSJÖ Dnr 2012-0179-370 § 104 Sonakull 1:2, anmälan om ytjordvärme
­Mats Sveningsson, Älmås 2, 330 31 KULLTORP Miljöinspektör Dnr 2012-0206-429 § 116 Gnosjö-Hyltan 1:19, avgift för miljötillsyn. ­Lars Nilsson, Hyltan 19, 335 91 GNOSJÖ Dnr 2012-0207-429 § 117 Hillerstorp 2:6, avgift för miljötillsyn
Örebergs Lantbruk AB, 330 33 HILLERSTORP Dnr 2012-0208-429 § 118 Nissafors 1:247, avgift för miljötillsyn. Arne Rydén, Göhestra, 335 92 NISSAFORS Miljö- och hälsoskyddsinspektör Dnr 2011-1282-429-1 § 73 Hillerstorp 4:218, inventering av PCB i byggnad
Hillerstorps Trä AB, Box 80, 330 33 HILLERSTORP Dnr 2011-1295-429-1 § 74 Norrebo 1:16, inventering av PCB i byggnad. Norrebo Träindustri AB, Norrebo, 335 91 GNOSJÖ Dnr 2011-0927-429-1 § 75 Gårö 3:3, inventering av PCB i byggnad
Fastighets AB Järnbäraren, Box 104, 335 23 GNOSJÖ Dnr 2011-0924-429-1 § 76 Hillerstorp 4:185, inventering av PCB i byggnad. Fastighets AB Järnbäraren, Box 104, 335 23 GNOSJÖ Dnr 2011-0925-429-1 § 78 Hillerstorp 11:20, inventering av PCB i byggnad
Fastighets AB Järnbäraren, Box 104, 335 23 GNOSJÖ Dnr 2011-0926-429-1 § 79 Töllstorp 3:2, inventering av PCB i byggnad. Fastighets AB Järnbäraren, Box 104, 335 23 GNOSJÖ Dnr 2012-0165-429-1 § 88 Töllstorp 1:338, inventering av PCB i byggnad. Söderlunds Metall AB, Box 143, 335 23 GNOSJÖ
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 41 30 Dnr 2012-0166-424 § 91 Aggarp 1:6, enskilt avlopp. Kjell Gustafsson, Lilla Åbo, 330 31 KULLTORP Dnr 2011-1312-446 § 103 Götarp 1:16, inventering av enskilda avlopp
Marie Johansson, Götarp 6, 335 93 ÅSENHÖGA Dnr 2011-1313-446 § 109 Götarp 1:15, inventering av enskilda avlopp. Thomas Svensson, Götarp 5, 335 93 ÅSENHÖGA Dnr 2011-1316-446 § 110 Götarp 1:11, inventering av enskilda avlopp
Ronny Mattes, Götarp Björkliden, 335 93 ÅSENHÖGA Dnr 2011-1319-446 § 111 Götarp 1:27, inventering av enskilda avlopp. Heinz Knoche, Kiebitzheide 10, DE-29308 WINSEN 2012-003-446 § 112 Slätthult 1:17, inventering av enskilda avlopp
Roland Nilsson, Varnumsvägen 10, 523 99 HÖKERUM 2012-0007-446 § 113 Slätthult 1:12, inventering av enskilda avlopp. Peter Larsen, Batterivägen 12, DK-2791 DRAGÖR 2012-0008-446 § 114 Slätthult 1:13, inventering av enskilda avlopp
Mikael Lindquist, Björkgatan 3, 335 31 GNOSJÖ OVK- handläggare Dnr 2010-0077 § 56 Töllstorp 1:182, Ventilation. Kök 2012-01-17--2015-01-17. Dnr 2010-0074 § 57 Töllstorp 1:182, Ventilation. Matsal 2012-01-17--2015-01-17. Dnr 2010-0075 § 58 Töllstorp 1:182, Ventilation. Samlingssal-gymnastik-mm 2012-01-17--2015-01-17.
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 41 31 Dnr 2010-0079 § 59 Töllstorp 1:182, Ventilation. Diskrum 2012-01-17--2015-01-17. Dnr 2010-0080 § 60 Töllstorp 1:182, Ventilation
Lägenheter LA01:1 2012-01-17--2015-01-17. Dnr 2012-0113 § 61 Töllstorp 1:182, Ventilation. Lägenheter LA01:2 2012-01-17--2015-01-17. Dnr 2011-0877 § 62 Hillerstorp 3:109, Ventilation. Utställningslokal 2012-01-27--2015-01-27
Dnr 2011-1279 § 64 Töllstorp 1:637, Ventilation. 2012-03-22--2015-03-22. Dnr 2012-0114 § 65 Hillerstorp 2:65, Ventilation. 2012-01-26--2015-12-07. Dnr 2011-1180 § 66 Norrebo 1:16, Ventilation. 2012-01-26--2015-10-19
Dnr 2011-1182 § 67 Österskog 1:48, Ventilation. 2012-01-18--2015-01-18. Dnr 2011-0060 § 68 Hillerstorp 2:106, Ventilation. 2012-01-10--2015-01-10. Dnr 2011-0840 § 69 Töllstorp 1:582, Ventilation. 2011-11-04--2014-11-04. Dnr 2012-0155 § 83 Töllstorp 1:586, Ventilation. 2012-02-02--2015-02-03. Dnr 2010-0073 § 93 Töllstorp 1:138, Ventilation. 2012-01-17--2015-01-17. Justerare Utdragsbestyrkande
Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 41 32 Dnr 2011-0841 § 94 Töllstorp 1:596, Ventilation. 2011-11-19--2014-11-19. Dnr 2011-0213 § 115 Hillerstorp 4:124, Ventilation
2011-02-21--2014-02-21. Dnr 2009-1154 § 120 Gårö 1:395, Ventilation. 2012-02-23--2015-02-23. Dnr 2011-1207 § 121 Törestorp 2:51, Ventilation. Rökrum 2011-12-01--2014-12-01. Dnr 2011-1208 § 122 Törestorp 2:51, Ventilation
Kontor-matsal 2011-12-01--2014-12-01. Dnr 2011-1206 § 123 Törestorp 2:51, Ventilation. Kontor-personal 2011-12-01--2014-12-01. Dnr 2011-1205 § 124 Törestorp 2:51, Ventilation. Kontor 2011-12-01--2014-12-01. _
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 42 33 Meddelanden Dnr 2012-0087-371 Från Energimyndigheten, återföringsbeslut 2012-02-06
Dnr 2011-0929-400 Minnesanteckningar-2012-01-20 från länsstyrelsens klimatråd och fokusgrupp. Minnesanteckningar-2011-02-10 från klimatrådets möte. Dnr 2012-0120-420 Länsstyrelsens Meddelande nr 2011:37, screening av miljögifter i Jönköpings län 2007-2009
Dnr 2012-0201-420-2 Miljörapport år 2011-Meddelande om miljörapport från smp-support-Holmgrens Metall. Dnr 2009-0564-423 Högsta Domstolen-protokoll vid tillståndsprövning, dag för beslut 2012-01-05 Mål nr Ö 3878-11, tillstånd till prövning i hovrätt av mål om ansökan om tillstånd till markavvattning inom fastigheten Rudö 2:2
Dnr 2012-0161-429 Länsstyrelsens Meddelande-2012-02-13 dnr 555-868-2012, 555-903-2012, anmälan om avveckling av nickeltennprocess m m.-Proton Finishing Hillerstorp AB Dnr 2012-0200-429 Länstyrelsens Beslut-2012-02-23 dnr 561-100-2012, tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter-Schlötter Svenska AB, 193 49 SIGTUNA Dnr 2012-0180-426 Från Länsstyrelsen i Stockholms län,-Tillstånd enligt 7§ 1-2 förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer, avseende Henkel Norden AB
Dnr 2012-0117-432 Länsstyrelsens BESLUT-2012-02-03 dnr 535-7864-2011, anmälan enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken om anläggande av damm/våtmark på fastigheten Marsås 2:9-Bengt-Göran Kvarnvik, Ågatan 19, 330 33 HILLERSTORP Dnr 2012-0148-435 Länsstyrelsens Meddelande 2012:02, kräftprovfiske 2010. Dnr 2011-1310-438 Länsstyrelsens Meddelande nr 2011:33, nätprovfiske i Jönköpings län 2010.
Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdesdatum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 42 34 Dnr 2011-1300-446 Från Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2012-01-31 dnr 501-7802-2011-LOVA-ansökan Dnr 2012-0192-452 Från Jordbruksverket, rapport om rötning av biogas från matavfall
Rapport 2011:46-Köra buss på bananskal. Dnr 2012-0187-495 Lotteriinspektionen Strängnäs, yttrande ang tillstånd till restaurangkasinotillstånd-Gårö 6:1. Dnr 2012-0046 Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Länets kommuner Enkät 2012-01-10, beteckning 503-182-2012, angående kommunala tillsynsärenden strandskydd Dnr 2012-0091 Från Länsstyrelsen i Jönköpings län Sammanställning över allmänna vägar m.m för 2012, 2012-01-26, beteckning 258-601-2012
Dnr 2012-0020 Från Lantmäteriet Till Gnosjö kommun Fastighetsreglering berörande Bondarp 1:9 och Åsenhöga Prästgård 1:1, underrättelse om avslutad förrättning 2012-02-13, ärendenummer F111037.
_ Justerare Utdragsbestyrkande Datum: Instans: Paragraf: Dnr: Sid: 2012-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden 43 35 Övriga frågor/övrigt Ledamot Sulo Koppelo (S) meddelar att han fått information om att grannar störs av buller från en industrifastighet i Hillerstorp. _
Justerare Utdragsbestyrkande


Till träffstycke