Textversion

Stäng
Till träffstycke | Öppna originaldokumentet

FRAMTID SÖDERTÄLJE ­ förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04...
Södertälje kommun - 2012-06-01
FRAMTID SÖDERTÄLJE ­ förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 gäller "När det finns det å ns framtide rs människor: e sorte er det hända, tr låt de som får det att hända r vad som de om undra och de sm hände" so ER
WAYNE DY "Varfö något för r ska vi göra morg människor, ondagens ju aldrig g de har jort n för oss" ågot GROUCHO M ARX en har "Framtid ge nog, n väntat lä tar hand vi inte r någon om gö om denan det" ann NSON
ADLAI STE VE "Om man vägrar att se bakåt och inte vill se framåt, då måste man se upp" TAGE DANIELSSON " vet Om du spe vart d inte l roll ar det u ska, vilk inge e n ALIC du ta n väg EIU r" ND
ERLA NDE T Inledning Beslut . 4 Hur samrådet har bedrivits . 4 Inkomna yttranden med kommentarer . 5 Sammanfattning av samrådsredogörelsen . 6 Länsstyrelsen Länsstyrelsens yttrande . 9 Synpunkter på Del 1: Strategisk planering Övergripande strategi och struktur
33 Förutsättningar, knäckfrågor och strategier . 39 Synpunkter på Del 2: Riktlinjer Mellankommunala intressen . 43 Bostäder . 45 Näringsliv och högre utbildning . 48 Handel . 50 Skolor . 51 Landsbygd
53 Hållbart resande och transporter . 58 Kulturmiljö . 65 Natur och rekreation . 70 Tekniska försörjningssystem. 74 Vatten och avlopp . 80 Dagvatten . 84 Hållbarhetsbedömning . 85 Synpunkter på Del 3: Utbyggnadsförslag Utbyggnadsprinciper
86 Pågående program för Brandalsund och Almnäs . 91 Utbyggnadsförslag för Södertälje stad . 92 Utbyggnadsförslag för Järna . 96 Utbyggnadsförslag för Hölö-Mörkö . 97 Utbyggnadsförslag för Vårdinge-Mölnbo . 99 Utbyggnadsförslag för Enhörna .100 Synpunkter på Bilagor Riksintressen .
.102 Miljörisker.103 Miljökonsekvensbeskrivning Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning .110 Yttranden från allmänheten Yttranden från allmänheten .112 Förslag från allmänheten .137
Bilaga 1 Minnesanteckningar från expertsamrådet .138 Kommunstyrelsen gav i november 2009 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget har varit ute på samråd 2011-08-26 tom 2011-12-02
Beslut om att gå ut på samråd togs av den politiska styrgruppen för översiktsplanen som tillsattes av Kommunstyrelsen i samband med uppdraget att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.
Hur samrådet bedrivits Samrådet pågick 2011-08-26 tom 2011-12-02. Samrådet annonserades med en kungörelse i Södertäljes största lokala tidning, Länstidningen, samt i Södertäljeposten som delas ut gratis till alla hushåll i Södertälje
I utskicket till samtliga remissinstanser inkluderades en inbjudan till möte med ansvariga tjänstemän för att diskutera samrådsförslaget. Detta ledde till ett antal samrådsmöten med partigrupper, villaägareföreningar och Naturskyddsföreningen
Information om samrådsförslaget hölls också i ett antal nämnder och de kommunala handikapp- och pensionärsråden. Samrådet inleddes på Kringelfestivalen där Samhällsbyggnadskontoret hade ett tält med information om förslaget till ny översiktsplan under festivalens båda dagar
Tältet bemannades av tjänstemän som arbetat med förslaget och med politiker från olika partier. Under september och oktober hade Samhällsbyggnadskontoret en utställning om samrådsförslaget i Stadshuset som var öppen måndag-fredag med bemanning av ansvariga tjänstemän varje onsdag fram till kl 19
Samhällsbyggnadskontoret gjorde även besök i alla kommundelar och på ett antal platser i Södertälje stad med en portabel utställning. Dessa besök annonserades i Länstidningen och Södertäljeposten. All information om samrådet har funnits tillgänglig på kommunens hemsida där det funnits möjlighet att direkt skicka in synpunkter och frågor
På hemsidan finns även en film om samrådsförslaget tillgänglig. Annan information har inkluderat en kort sammanfattning av förslaget på engelska, finska, arabiska och lättläst svenska. Samrådsförslaget har funnits i sin helhet på utställningen i Stadshuset, på tältturnén och på kommunens hemsida
Samrådsförslaget har också kunnat beställas från Samhällsbyggnadskontoret utan kostnad. Skriftliga synpunkter har kunnat lämnas i en brevlåda på utställningen, vid samrådsmöten, samt via brev och mejl. Ett öppet samrådsmöte hölls i Stadshuset 12:e oktober men inga deltagare kom. Samrådsmötet annonserades i Länstidningen. 4
På mötet deltog, förutom experterna, samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp, de tjänstemän som arbetat med översiktsplanen samt den politiska styrgruppen för översiktsplanen. Minnesanteckningar från mötet återfinns i bilaga 1 till samrådsredogörelsen.
Inkomna yttranden med kommentarer I samrådsredogörelsen sammanfattas och kommenteras yttranden på förslaget till ny översiktsplan som kommit in under samrådet. För att ta del av alla yttranden i sin helhet hänvisas till Samhällsbyggnadskontoret där dessa finns att ta del av
Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet men annars har yttrandena kategoriserats utifrån de ämnen de berör för att ge ett mer samlat grepp över yttranden och för att göra texten mer lättläst. Enskilda yttranden som berört flera ämnen har därför delats upp under olika rubriker. Yttranden har ibland sammanfattats för att korta ner textmängden.
5 Många bra synpunkter har kommit in under samrådet och dessa kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med att förbättra förslaget inför utställningsskedet. Samrådet har visat att det finns ett utbrett stöd för de principer för samhällsbyggande som presenteras i samrådsförslaget
De inkomna synpunkterna har, med några undantag, inte ifrågasatt de grundläggande ställningstagandena utan handlar mycket om hur skrivningar om de allmänna intressena kan förbättras. Samrådet har resulterat i att flera större förändringar föreslås
De fyra övergripande strategierna för hållbarhet arbetas in i huvuddokumentet och därmed kommer det att i utställningsförslaget endast finnas en nivå av ställningstaganden (riktlinjer) istället för två (strategier och riktlinjer)
En sammanfattning av de viktigaste ställningstaganden och översiktsplanens ambition presenteras istället i "Målbild för samhällsbyggandet i Södertälje kommun". Sammanfattningen kan läsas som en introduktion till översiktsplanen och fungerar som en presentation av hur kommunen ser på samhällsbyggnadsfrågor
I målbilden framgår att kommunens samhällsbyggande ska fokusera på: Ökad social sammanhållning Förstärkta stadskvaliteter i staden Innovativa och kreativa miljöer Attraktivt och varierat bostadsutbud
Förbättrad tillgänglighet och hållbart resande Förutsättningar för ett starkt näringsliv och utbildning Utvecklade tyngdpunkter på landsbygden Ekologiskt hållbar bebyggelseutveckling Stärkt medborgardialog
Översiktsplanen ska få ett tydligare regionalt sammanhang där Södertäljes roll i regionen får större utrymme. Här kommer även en beskrivning av hur kommunen avser att arbeta för att stärka Södertälje som regional stadskärnan inkluderas
I detta sammanhang förtydligas också de mellankommunala intressena och samarbetsformer för regionala frågor. Många har haft synpunkter på att förslaget inte har ett konkret utbyggnadsförslag. De efterfrågar en tydligare plan med utpekade utbyggnadsområden och en prioritering av dessa områden
Samrådsförslaget var tydligt med att presentera principer för utbyggnad snarare än att peka ut specifika områden mer än på en övergripande nivå. Syftet var att göra planen mer flexibel och användbar under en längre tid
En lista på utbyggnadsområden kan bli inaktuell på mycket kort tid när förutsättningar förändras, däremot kan principer för utbyggnad tillämpas även på områden som inte specifikt pekas ut. Utställningsförslaget kommer att få en 6
Kulturmiljön får i utställningsförslaget större utrymme och texten utvecklas för att tydliggöra kulturmiljöns betydelse. I den inledande delen av planförslaget beskrivs kulturmiljöarvet som en viktig förutsättning för Södertäljes utveckling
Det kapitel som i samrådsversionen heter "Kultur-, natur- och vattenmiljö" delas upp i tre fristående kapitel för att försäkra att dessa frågor, var och en, får tillräcklig tyngd i planen. Många synpunkter har handlat om tekniska försörjningssystem, risker och säkerhet
I utställningsförslaget kommer kapitel "Tekniska försörjningssystem" utvecklas för att ge ett bättre underlag för fortsatt planering. Det som i samrådsförslaget behandlas i kapitel "klimatanpassning" och i bilaga "Miljörisker" samlas i ett nytt kapitel; "Risker, hälsa och
7 8 Länsstyrelsen har remitterat samrådshandlingen till Trafikverket, Region Stockholm, Transportstyrelsen - Sjöfart, Svenska Kraftnät AB, Vattenfall Eldistribution AB, Försvarsmakten/HK, Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen har valt att disponera yttrandet så att efter sammanfattande synpunkter redovisas Länsstyrelsens synpunkter i huvudsak utifrån planförslagets disposition.
Sammanfattande synpunkter Länsstyrelsen är positiv till de i översiktsplanen redovisade fyra övergripande strategierna för en hållbar utveckling av Södertälje kommun. Länsstyrelsen stödjer den valda inriktningen att den framtida bebyggelseutvecklingen i kommunen ska ske genom förtätning och utbyggnad av befintliga tätorter samt att utspridd bostadsbebyggelse bör undvikas
Vidare att ny bebyggelse på landsbygden i första hand ska lokaliseras till områden som har förutsättning för kollektivtrafikförsörjning. Dessa ambitioner ligger väl i linje med "Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen", RUFS 2010
Länsstyrelsen anser att det vore intressant om kommunens ambitioner och syn på hur Södertälje stad kan utvecklas som en regional stadskärna behandlas ytterligare i översiktsplanen. Det är bra att sociala förhållanden och sambanden med den fysiska strukturen och miljön lyfts fram i de övergripande strategierna och får ett stort genomslag i planförslaget
Länsstyrelsen anser vidare att det är positivt att Södertälje kommun vill ta ett stort ansvar när det gäller bostadsutbyggnaden i regionen. Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten av den föreslagna utbyggnaden med 1500 bostäder i Brandalsund med hänsyn till områdets läge och stora bevarandevärden
Enligt Länsstyrelsens uppfattning följer utbyggnaden inte den övergripande inriktningen i planförslaget. I planförslaget redovisas en bra ambition för att få ett hållbart transportsystem, inkl. betydelsen av effektiva och miljövänliga godstransporter
Länsstyrelsen anser att det bör förtydligas hur kommunen avser att tillgodose riksintresset Södertälje hamn som är kommunens största knutpunkt för godshantering. Länsstyrelsen anser att det vore bra om avsnittet om mellankommunala intressen utvecklades innehållsligt och med riktlinjer för fortsatt planering
I Södertälje finns flera tekniska försörjningsanläggningar av regional betydelse, vilka bör redovisas och beskrivas i översiktsplanen så att tillräcklig hänsyn kan tas till dem i efterföljande planering. Även
9 Södertälje i Stockholmsregionen Länsstyrelsen stödjer den övergripande inriktningen av bebyggelsestrukturen där tillkommande bebyggelse i första hand koncentreras till befintliga orter med god kollektivtrafik och att utspridd bostadsbebyggelse ska undvikas
Inriktningen ligger väl i linje med "Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen", RUFS 2010, vilken förordar en flerkärnig och tät regional struktur med god kollektivtrafikförsörjning. Även planförslagets övergripande strategi att utveckla och förstärka Södertälje stad överensstämmer med RUFS 2010 där Södertälje stad är utpekad som en av de regionala stadskärnorna i regionen
Länsstyrelsen anser att det vore bra om avsnittet om mellankommunala intressen utvecklades innehållsligt med riktlinjer för fortsatt planering och kommunens syn på behov av samverkan med angränsande kommuner
Fokus bör ligga på viktiga mellankommunala och regionala planeringsfrågor medan de frågor, som t.ex. riksintressen, vilka behandlas i andra avsnitt i översiktsplanen kan utgå här. Det vore även bra om översiktsplanen kan kompletteras med en karta som redovisar hur Södertälje kommun ingår som en del av Stockholmsregionen.
10 iggöra bostadsproduktion för minst 1 000 bostäder per år, vilket är en stor ökning som medför åtagande inom övriga kommunala ansvarsområden. Länsstyrelsen anser att det är positivt att Södertälje kommun tar på sig ett stort ansvar och högt åtagande när det gäller bostadsproduktionen eftersom folkmängden i Stockholmsregionen ökar med en takt som överskrider tidigare gjorda prognoser
En hög bostadsproduktion medför, precis som Länsstyrelsen påpekar, åtaganden inom övriga kommunala ansvarsområden. Det är viktigt att planeringen av nya bostäder sker med ett helhetsperspektiv och att kommunal service som skolor, äldreboenden, VAförsörjning med mera finns med i ett tidigt skede i planeringsprocessen. Detta
11 Bostadsförsörjning Länsstyrelsen anser att det är positivt att bostadsförsörjningsfrågorna har fått ett stort genomslag i planförslaget och att frågorna om integration och de socioekonomiska skillnaderna mellan kommunens olika stadsdelar är väl belysta
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att det är angeläget att verka för en allsidig sammansättning av bostadstyper och upplåtelseformer och att det vid ny bebyggelse i befintliga områden skapas möjlighet till ett allsidigt sammansatt bostadsutbud.
Enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät för 2011 råder det brist på alla former av bostäder i Södertälje kommun, liksom i stora delar av länet. Situationen är särskilt svår för ungdomar, stora barnfamiljer och hushåll som är inflyttade från andra länder. Ett högt och jämt bostadsbyggande är därför en förutsättning för hållbar tillväxt för såväl kommunen som länet.
Det är angeläget att ha i åtanke att antalet äldre ständigt ökar. Även behovet av boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, behöver beaktas fortlöpande. Södertälje har också en stor ung befolkning vars behov behöver tas tillvara i planeringen
I det fortsatta planarbetet kan det vara lämpligt att även utveckla redovisningen av de sociala konsekvenserna såsom folkhälsa, trångboddhet m.m.
I Södertälje liksom i många andra kommuner i länet pågår det en stor omvandling av fritidshus till permanenthus. I förslaget till översiktsplan anges inte vilket antal fritidshus det kan röra sig om. Endast att omvandlingen hjälper till att möta efterfrågan på småhus
Omvandlingen innebär dock ökade krav vad gäller olika typer av service samt att VAfrågorna behöver få en lösning, vilket kan behöva uppmärksammas i översiktsplanen.
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa goda förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Vidare ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Södertälje kommunen har år 2005 antagit riktlinjer för bostadsförsörjning i ett särskilt dokument "Strategi för boende och byggande i Södertälje kommun". Riktlinjer för bostadsförsörjning kan även redovisas i översiktsplanen. Om kommunen avser att avsnittet
12 En sådan analys behöver inte finnas med i översiktsplanen. Det bör dock finnas en tydlig hänvisning till analysen. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen väljer att redovisa riktlinjer för bostadsförsörjning
i översiktsplanen och det bör då även tydligt framgå att kommunfullmäktiges beslut om antagande av översiktsplanen även utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383) Länsstyrelsen har behandlat dessa frågor i en särskild rapport 2011:9 "Riktlinjer för bostadsplanering med koppling till rullande översiktsplanering", vilken finns att ladda ner från Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm
I utställningsförslaget förstärks åtagandena kring bostadsförsörjning. Planen tydliggör vikten av att kommunen arbetar aktivt för att öka bostadsbyggandet och för att säkerställa en variation i bostadsutbudet och en god kvalitet
För att underlätta för kommunen att aktivt och kontinuerligt driva bostadsfrågan föreslås i utställningsförslaget att en handlingsplan för ökat bostadsbyggande i Södertälje kommun ska tas fram. Kommunen har låtit göra en analys av behovet av bostäder och bostadsmarknaden Den utgör ett planeringsunderlag som översiktsplanen hänvisar till men kommer inte vara en del av översiktsplanen
Hälsa införs som ny rubrik i utställningsförslaget. Det finns problem med trångboddhet i vissa områden i kommunen men det finns inte kunskap om hur utbrett problemet är eller hur många av kommunens invånare som är trångbodda
Utan större kunskap om problemet är det svårt att föreslå åtgärder för att minska trångboddheten. Det vi kan anta är att trångboddheten delvis är ett resultat av ett för litet utbud av billiga hyresrätter
I utställningsförslaget tas behovet av ett varierat bostadsutbud som matchar behovet hos befolkningen upp och fortsatt arbete för att försäkra en god bostadsförsörjning föreslås. Att en permanentning av fritidshusområden ställer krav på utökad service så som anläggningar för vatten och avlopp (VA), gator och gatljus samt kollektivtrafik tas upp i samrådsförslaget och återfinns också i utställningsförslaget
I utställningsförslaget finns även ställningstagande att de omvandlingsområden som ligger nära viktiga ytvattentäkter ska prioriteras i kommunens arbete med att förbättra det nuvarande VA-systemet för att skapa långsiktigt hållbara lösningar.
13 Länsstyrelsen anser att jordbruket behandlas på ett bra sätt i förslaget till översiktsplan och det är positivt att vikten av att värna jordbruksmarken betonas. Det är bra att det framhålls i planförslaget att: "Jord- och skogsbruk är enligt miljöbalken av nationell betydelse
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen". Översiktsplanen bör dock lämpligen kompletteras med fortsättningen på bestämmelsen nämligen: " och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk." ( 3 kap
4 § MB) Det ska alltså göras en prövning av om inte samhällsintresset kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Länsstyrelsen anser att redovisningen av klassningen av jordbruksmark är något missvisande och behöver förtydligas
Jordbruksmark i Stockholms län är indelad i fem klasser där fem är högsta värde. Det finns således inte någon jordbruksmark med högre klass än fem i länet. Normalvärdet för länets jordbruksmark är tre
Jordbruksmarken i Södertälje är av klass fyra och fem och har därmed mycket hög produktionsförmåga och tillhör de bästa jordarna i länet, vilket lämpligen bör framgå av översiktsplanen. Enligt Länsstyrelsens uppfattning bör även jordbruksmark av klass tre redovisas på kartan med jordbruksmark
Södertälje är en av de större jordbrukskommunerna i länet. Kommunen har den tredje största arealen åkermark och näst största antalet mjölkkor i länet. Jordbruksnäringen som sådan och dess betydelse som arbetsplats i kommunen bör därför lämpligen kunna framgå av översiktsplanen
Länsstyrelsen har inom ramen för Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2014 möjlighet att stödja lantbruk och annat företagande på landsbygden med bland annat kompetensutveckling och stöd till investeringar, vilket också kan framgå som information i till översiktsplanen knutet underlag. Hänvisningen till miljöbalkens bestämmelse om jordbruksmark har revideras enligt länsstyr
elsens rekommendation. Även beskrivningen av jordbruksmarken har förtydligats och kartmaterialet kompletterats med jordbruksmark klass 3. Kommunen saknar en analys av jordbruksnäringen i Södertälje och därför kan dess betydelse som arbetsplats inte beskrivas mer än på ett övergripande sätt.
Hållbart transportsystem och resande Länsstyrelsen anser liksom Trafikverket att det är positivt att förslaget till översiktsplan präglas av ambitionen att minska biltrafiken och öka andelen kollektivtrafik och cykelresor
Planförslagets intention att förtäta och planera för ny bostadsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen är eftersträvansvärt samt att dessa övergripande intentioner följs upp med riktlinjer för såväl Södertälje stad som mindre orter och landsbygden. 14
Kulturmiljö Kulturmiljön och kulturarvets betydelse som en resurs för en hållbar utveckling av Södertälje kommun bör enligt Länsstyrelsens uppfattning lyftas fram mer såväl i de inledande strategierna som i de knäckfrågor som enligt planförslaget är av särskild betydelse för Södertäljes utveckling
Detta bör grundas på en analys och strategier där bevarande och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och områdena diskuteras. Länsstyrelsen anser att kulturmiljöfrågorna borde ges en mer ingående behandling i översiktsplanen
I förslaget till översiktsplan redovisas område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) i text och på karta i detta avsnitt och även i det särskilda avsnittet om riksintressen
Beskrivning av de värden som konstituerar riksintresset och som ska beaktas saknas i planförslaget. Kartorna behöver kompletteras så att områdena går att identifiera. Översiktplanen bör även kompletteras med motsvarande värdebeskrivningar
Alternativt om man inte vill tynga planen med omfattande textmaterial bör det finnas en tydlig hänvisning till planeringsunderlag som beskriver riksintressena. Länsstyrelsen anser att kulturmiljöaspekterna behandlas på ett bra sätt i kapitlet om landsbygd men att det är angeläget att även utveckla ett förhållningssätt till kulturmiljöaspekterna i kapitlet om staden
Länsstyrelsen vill påpeka att Södertäljes stadskärna är fornlämningsområde som omfattas av 2 kap. lagen om kulturminnen, KML (1988:950). Länsstyrelsen anser att kommunens kulturhistoriska kunskapsunderlag "Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 2010" är ett värdefullt planeringsunderlag som bör kunna
15 ommundelarna. Vad gäller fornlämningar ska det framgå av texten att Södertälje har mycket fornlämningar bland annat med stora koncentrationer längs de forntida havsvikarna och att hela Södertälje stadskärna utgör en formlämning
"Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun" hänvisas till i både text och riktlinjer som ett viktigt kunskapsunderlag och planen slår fast att den handläggningsordning som presenteras i inventeringen ska följas
Det innebär att kommunens kulturmiljöexpertis ges möjlighet att yttra sig vid planer och bygglov i utpekade kulturmiljöer av särskilt kulturmiljövärde. Som Länsstyrelsen påpekar är det tydligt att förslaget till ny översiktsplan inte stödjer en utbyggnad i Brandalsund. Samhällsbyggnadskontoret har fått i
16 Natur och friluftsliv I Södertälje kommun finns fem områden som är av riksintresse för naturvård, vilket framgår av en uppräkning i bilaga 2 om riksintressen. Områdenas läge redovisas dock inte på kartan över riksintressen
I kommunen finns även två områden som är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB vilket framgår av bilaga 2 om riksintressen. Länsstyrelsen anser att riksintressena för naturvård och friluftsliv bör redovisas även i detta avsnitt på motsvarande sätt som kulturmiljövårdens riksintressen
Även för dessa riksintressen saknas beskrivning i planförslaget av de värden som konstituerar riksintresset. Av översiktsplanen eller till översiktsplanen knutet underlag bör det framgå vilka värden som ska beaktas
Även kartan över riksintressen behöver kompletteras så att områdena går att identifiera. Se Länsstyrelsens rapport 2001:15 Områden av riksintresse Naturvård och Friluftsliv. Se även under avsnittet om riksintressen i detta yttrande
Av översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5 § PBL framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena. Översiktsplanen behöver därför kompletteras med riktlinjer för hur naturvårdens och friluftslivets riksintressen ska tillvaratas
Länsstyrelsen kan utifrån nuvarande underlag inte bedöma om riksintressena är tillgodosedda. I utställningsförslaget identifieras riksintressen för naturvård och friluftslivet i kapitel "Natur och rekreation" och för en beskrivning av de värden som utgör riksintressena hänvisas till kapitel "Riksintressen" där även riktlinjer för dessa riksintressen återfinns.
Natura 2000-områden De Natura 2000-områden som finns i Södertälje redovisas i en sammanställning och på karta i bilaga 1 över naturresurser. Dessa områden har ett särskilt starkt lagskydd, vilket bör framgå av översiktsplanen
Natura 2000-områdena är av riksintresse enligt 4 kap.1 och 8 §§ vilket bör framgå i redovisningen av riksintressen. Vidare omfattas Natura 2000-områdena av bestämmelserna i 7 kap. 27, 28 och 28a §§ miljöbalken
Tillstånd krävs för att bedriva verksamhet och vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant område. Tillstånd får inte ges till verksamheter och åtgärder som kan skada den livsmiljö eller 17
Vatten Av förslaget till översiktsplan framgår att miljökvalitetsnormerna (MKN) enligt EUramdirektiv för vatten överskrids i hälften av Södertäljes 53 vattenförekomster. Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) har implementerats i svensk lagstiftning genom Miljöbalkens 5 kap., Förordningen (SFS 2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt flera föreskrifter från Naturvårdsverket och SGU
Direktivet syftar till att åstadkomma en bra vattenkvalitet och en långsiktigt hållbar användning av vatten. Vattendelegationen har den 16 december 2009 antagit förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vattenförekomsterna inom Norra Östersjöns vattendistrikt
Myndigheter och kommuner ska genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen har behandlat dessa frågor i en särskild rapport "Miljökvalitetsnormer för vatten. En vägledning för fysisk planering i Stockholms län
maj 2011 vilken finns att ladda ner från Länsstyrelsens webbplats. www.lansstyrelsen.se/stockholm Av översiktsplan ska enligt 3 kap. 5 § PBL framgå hur kommunen avser att följa gällande MKN. Detta bör ske med utgångspunkt i åtgärdsprogrammet
Här bör även ingå en redovisning av hur miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna ska följas och en vägledning inför kommande detaljplaneringen. I utställningsförslaget hänvisas till åtgärdsprogrammet för vattenförekomsterna inom Norra Östersjöns vattendistrikt
Texten kompletterats med information om hur kommunen arbetar för att följa miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna. Som tidigare nämnts får vatten ett eget kapitel i utställningsförslaget för att försäkra att vattenfrågorna får den tyngd och utrymme de kräver.
Strandskydd Som en följd av de nya strandskyddsbestämmelserna som trädde ikraft den 1 juli 2009 ska det göras en översyn av det utvidgade strandskyddet i länet. Nya beslut ska fattas för de områden som ska omfattas av utvidgat strandskydd
Länsstyrelsens översyn och nya beslut ska vara fattade senast den 31 december 2014. I annat fall gäller inte längre strandskydd inom de tidigare utvidgade strandskyddsområdena utan då gäller endast det generella strandskyddet på 100 m på land och i vatten.
18 Kust- och skärgård samt Mälaren Södertäljes kustområden ingår i det kust- och skärgårdsområde från Södermanland till Uppland som är skyddat genom särskilda hushållningsbestämmelser i 4 kap. 1, 2 och 4 §§ miljöbalken
Även Mälaren med öar och stränder är skyddat enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken. Områdena är i sin helhet av riksintresse som de mest värdefulla landskapen i landet med särskilt stora natur- och kulturvärden och betydelse för friluftsliv och turism
Detta ska framgå av översiktsplanen. Det ska även framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena. Syftet med bestämmelserna är att långsiktigt hushålla med de begränsade mark- och vattenområdena inom kust- och skärgårdsområdet och Mälaren
Turismen och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av förändringar. Fritidsbebyggelse får enligt 4 kap. 4 § MB komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet
Enligt Länsstyrelsens uppfattning innebär bestämmelserna att sammanhållna och idag orörda markområden inte bör tas i anspråk för bebyggelse m.m., att ny bebyggelse bör tillkomma som komplettering till befintlig bebyggelse och att kust- och skärgårdsområdets samt Mälarens samlade natur- och kulturvärden värnas vid förändringar
Planen kompletteras med en beskrivning av riksintressena för kust- och skärgårdsområdet samt Mälaren med öar och stränder och riktlinjer för hur kommunen avser att tillgodose dessa riksintressen presenteras. Riktlinjerna är utformade efter det som Länsstyrelsen tar upp i sitt yttrande. I utställningsförslaget finns en egen rubrik för
19 klimatanpassning I förslaget till översiktsplan redovisas riktlinjer för hur hänsyn ska tas till klimatanpassningen, vilket är bra. I planförslaget hänvisas till de uppgifter om havets framtida nivå som redovisas i RUFS 2010
Dessa siffror kan dock behöva justeras utifrån mer aktuellt klimatunderlag framtaget av SMHI vilket finns redovisat i rapport Nr 2010-78 "Regional klimatsammanställning ­ Stockholms län" som finns att ladda ner från Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/stockholm Se vidare i bilaga 1 om vilka vattennivåhöjningar som kan förväntas vid seklets slut. Vad gäller bebyggelse längs Mälarens stränder så anser Länsstyrelsen att risken för översvämning behöver beaktas och översiktsplanen bör kompletteras med riktlinjer för hur detta bör hanteras i fortsatt planering
Även om riskerna för översvämning minskar på sikt när den nya Slussen i Stockholm är klar och en ny vattendom för Mälaren föreligger så finns det långsiktigt betydande övervämningsrisker kring Mälaren, vilka måste beaktas i synnerhet då den nya Slussen tjänat ut om 50-100 år
Bedömningarna om framtida höjningar av havsnivån vilken har betydelse för Mälarens vattennivå är behäftade med osäkerheter och allteftersom nya forskarrön kommer fram kan uppgifterna komma att ändras
Länsstyrelsen anser att det är angeläget att risken för översvämning vid kusten och vid Mälaren behandlas i översiktsplan i synnerhet då uppgifter om framtida havsnivåhöjningar ändras över tiden. Ju mer tydlig översiktsplanen är avseende klimatfrågor, desto lättare blir det att i kommande detaljplanering och tillståndsprövning ta hänsyn till klimatförändringarna och dess effekter
Det är viktigt att översiktsplanen kontinuerligt kompletteras med aktuellt planeringsunderlag i dessa frågor. Det är angeläget att tillräckliga säkerhetsmarginaler tillämpas för tillkommande ny bebyggelse inom områden där det finns risk för översvämning
Länsstyrelsen anser att skrivningarna och riktlinjerna om översvämning i översiktsplanen med fördel kan förtydligas. Länsstyrelsen håller för närvar
ande på att ta fram riktlinjer för klimatanpassning i kommunernas planering och kommer att återkomma till kommunerna i denna fråga. Länsstyrelsen anser att det är rimligt att tillämpa försiktighetsprincipen och rekommenderar tills vidare att tillkommande bebyggelse i första hand inte lokaliseras på en lägre nivå än + 3,0 m (RH2000) vid havet i Södertälje och + 2,3 m (RH00) vid Mälaren
(Se särskild bilaga 1 om klimatanpassning) Det är vidare bra att i översiktsplanen utveckla riktlinjer utifrån vilken typ av bebyggelse det gäller och hur stor risken för översvämning är inom olika områden. T.ex. bör samhällsviktiga funktioner inte lokaliseras till områden där det finns viss risk för översvämning i dagsläget eller i framtiden. I de fall det blir aktuellt att använda
20 Totalförsvaret Försvarsmakten har enligt 3 kapitlet 9 § miljöbalken den 17 februari 2010 fattat beslut om en översyn av områden av riksintresse för totalförsvarets militära del. Beslutet har den 17 december 2010 kompletterats med kartor där områdenas avgränsning framgår
Försvarsmaktens beslut om riksintressen kommer efterhand att kompletteras med värdebeskrivningar för riksintresseområdena. Riksintresset för totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § andra stycket MB kan i vissa fall redovisas öppet i en översiktsplan, i andra fall inte
Dels finns övnings- och skjutfält och flygflottiljer, vilka kan redovisas öppet, dels finns områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem
Vällinge skjutfält, som ligger i Salems kommun, är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Runt skjutfältet finns en påverkanszon vad gäller buller och säkerhet, vilken även berör Södertälje kommun
I förslaget till översiktsplan redovisas på kartan över riksintressen det område som är påverkat av verksamheten på Vällinge skjutfält. Det finns dock ingen motsvarande text som beskriver riksintresset
Översiktsplanen bör kompletteras med beskrivande text och hur kommunen avser att beakta riksintresset. Det bör lämpligen även framgå av översiktsplanen eller av till översiktsplanen knutet underlag att detaljplane- och bygglovärenden inom detta område ska remitteras till Försvarsmakten/HK
Även vissa tekniska anläggningar och dess funktion är utpekade som riksintresse för totalförsvaret. Dessa kan dock inte redovisas på kartor i översiktsplanen. Det rör t.ex. radaroch radiolänksystem. Höga byggnadsobjekt, master och vindkraftverk riskerar att störa dessa 21
Teknisk försörjning De tekniska försörjningssystemen är endast översiktligt beskrivna i förslaget till översiktsplan. Dessa frågor behöver enligt Länsstyrelsens uppfattning utvecklas för att översiktsplanen ska bli ett bra underlag för efterföljande planering och tillståndsprövning
I en storstadsregion är kommunerna ömsesidigt beroende av varandra när det gäller att de tekniska försörjningssystemen är robusta och fungerar väl även på lång sikt. Det är en förutsättning för att de övergripande strategierna och målen om hållbarhet som översiktsplanen bygger på ska kunna uppnås
Det är angeläget att slå vakt om befintliga anläggningar för teknisk försörjning och att säkerställa framtida utbyggnadsbehov. Av RUFS 2010 framgår att det i Södertälje finns flera tekniska försörjningsanläggningar av regional betydelse såsom Igelstaverket inkl
kraftvärmeverket, Tveta avfallsanläggning, Djupviks vattenverk. Länsstyrelsen anser att regionalt viktiga tekniska försörjningsanläggningar bör redovisas och beskrivas i översiktsplanen. Härigenom ges möjligheter att tidigt i planeringsprocessen uppmärksamma dessa anläggningar så att tillräcklig hänsyn kan tas till dem i den kommunala fysiska planeringen
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen lämpligen kompletteras även med en karta som visar olika viktiga tekniska försörjningsanläggningar. I utställningsförslaget utvidgas beskrivningen av tekniska försörjningssystem, inklusive dem av regional betydelse, och hur dessa ska beaktas i fortsatt planering.
22 Av Svenska Kraftnäts yttrande framgår att det inom Södertälje kommun finns fyra 400 kVledningar som alla utgår från stationen i Hall. Två av Svenska Kraftnäts ledningar löper delvis parallellt med fyra av Vattenfalls 70 kV-ledningar
I förslaget till översiktsplan finns ingen redovisning av dessa ledningar. Länsstyrelsen hävdar att stamnätet för elförsörjning med 400 kV- och 220 kVledningar/kablar inkl. transformatorstationer är av riksintresse för energidistribution enligt 3 kap
8 § MB och som sådant ska framgå av översiktsplanen. Enligt 3 kap. 5 § PBL ska det även av översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena. Översiktsplanen bör därför kompletteras med en redovisning av de kraftledningar som ingår i stamnätet i text och på karta och av hur riksintresset ska beaktas
I förslaget till översiktsplan sägs endast att energiförsörjningen till Södertälje kommun sker via regionnätet. Någon närmare redovisning finns inte medtagen. Vattenfalls elanläggningar, såväl ledningsnät 70 kV som fördelningsstationer, ingår i regionalnätet och är ett viktigt mellankommunalt intresse som ska beaktas vid detaljplanering och bör därför uppmärksammas och redovisas i översiktsplanen eller i till översiktsplanen knutet underlag
Av Vattenfalls yttrande framgår vilka ledningar som ingår i Vattenfalls regionnät. Se bilaga 3. Svenska Kraftnät redovisar i sitt yttrande den magnetfältspolicy som tillämpas vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV- ledningar i det svenska stamnätet, nämligen att "vid planering av nya växelströmsledningar utgår Svenska Kraftnät från 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas varaktigt"
Länsstyrelsen delar Svenska Kraftnäts uppfattning att motsvarande hänsyn ska tas vid ny planering av bebyggelse invid befintliga stamnätsledningar. Det är vidare angeläget att uppmärksamma att byggnationer i närheten av transformatorstationer och ledningsstråk kan medföra svårigheter vid eventuella förändringar i stamnätet. Det är angeläget att nödvändiga
skyddsavstånd till befintligt kraftledningsnät och hänsyn till framtida utbyggnadsbehov uppmärksammas tidigt i planprocessen, vilket bör framgå av översiktsplanen. Se vidare i Svenska Kraftnäts yttrande bilaga 5
Kartmaterialet kompletteras med Svenska Kraftnäts och Vattenfalls ledningar. Stamnätet för elförsörjning beskrivs som riksintresse i utställningsförslaget. Magnetfältspolicyn inkluderas i utställningsförslaget enligt Länsstyrelsens rekommendation i kapitel "Risker, miljö och hälsa".
23 Av förslaget till översiktsplan framgår att Södertälje kommun inte har någon särskild bredbandstrategi. Länsstyrelsen vill informera om att Länsstyrelsen har fått ett utökat regeringsuppdrag att främja och följa utvecklingen av utbyggnaden av bredband främst på landsbygden
Även kommunerna har fått ett utökat ansvar beträffande bredbandsutbyggnad genom nya PBL där elektronisk kommunikation har införts i 2 kap. 5 § pkt 3 bland andra infrastrukturfrågor som ska beaktas vid planläggning och prövning av bygglov med mera
Länsstyrelsens och kommunernas ansvar och uppgifter när det gäller bredbandsutbyggnad kommer sannolikt att öka ytterligare i och med regeringens beslut om en nationell bredbandsstrategi och den nationella digitala agendan
Inom ramen för landsbygdsprogrammet kan Länsstyrelsen lämna stöd till utbyggnad av bredband på landsbygden där marknaden inte kommer att bygga bredband inom tre år. Se vidare om bredbandsstöd på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm Boverket har 2010 på regeringens uppdrag tagit fram skriften "Elektroniska kommunikationer i planeringen" där man ger vägledning för hur infrastruktur för elektronisk kommunikation kan tillgodoses vid planering och prövning av bygglov enligt plan- och bygglagstiftningen
I skriften framhålls att frågan om utbyggnad av bredband är så viktig att den bör hanteras av kommunerna på liknande sätt som tillgången till vägar, el och vatten, både i översiktsplaner och vid detaljplanläggningen
Skriften är utformad utifrån att bredbandsfrågan ska hanteras som ett tillägg till en gällande översiktsplan, men den torde kunna tillämpas på motsvarande sätt då det är fråga om att upprätta en ny översiktsplan
Utställningsförslaget tydliggörs med att utbyggnaden av IT-infrastruktur i första hand ska ske utifrån den inriktning som samrådsförslaget har, det vill säga att landsbygdsutvecklingen i första hand ska koncentreras till de identifierade tyngdpunkterna.
Masshantering Masshantering är en viktig regional och mellankommunal planeringsfråga. Stockholmsregionens kommuner är ömsesidigt beroende av varandra för nyttjande och hushållning av lämpliga och möjliga sand- grus- och bergtäkter inom regionen
Dessa frågor redovisas summariskt i förslaget till översiktsplan och utan redovisning av något kommunalt förhållningssätt. Av RUFS 2010 (sid. 96) framgår att det i Södertälje kommun finns flera ballastanläggningar av regional betydelse såsom Järna, Jumsta, Orrsättra och Undersås
Länsstyrelsen anser att översiktplanen behöver utvecklas och kompletteras med en redovisning av dessa anläggningar samt hur situationen för materialförsörjning ser ut inom kommunen.
24 Utbyggnadsförslag Länsstyrelsen är positiv till kommunens intentioner att styra utveckling främst till orter i kollektivtrafiknära lägen och med förutsättningar för ett gott serviceutbud. Det stämmer väl med intentionerna i RUFS 2010 om en tätare region med utbyggnad främst i anslutning till befintliga bebyggelseområden med god kollektivtrafik
Länsstyrelsen delar uppfattningen att utöver Södertälje stad så har orterna Järna, Hölö och Vårdinge-Mölnbo genom sina lägen intill spårbunden kollektivtrafik, förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och bör prioriteras för den framtida utbyggnaden i kommunen
Enhörna med Ekeby, Tuna och Sandviken har ett betydligt sämre läge ur kollektivtrafiksynpunkt. De är enligt Länsstyrelsens uppfattning mindre lämpliga för större utvecklingsområden och bör i första hand planeras för kompletterande bebyggelsetillskott utifrån det samhällsbehov som finns på orten och utifrån behovet av att lösa problem med VA-försörjningen på ett långsiktigt hållbart sätt
Kartorna i detta avsnitt behöver bearbetas för att kunna ge vägledning för efterföljande detaljplanering. Det bör även på dessa kartor framgå vilka olika områden och typer av riksintressen som berör tätorten och om det finns särskilda riktlinjer för tätorten bör det där framgå hur riksintressen ska beaktas
I utställningsförslaget utvecklas resonemanget kring tyngdpunkterna på landsbygden. Tätorternas olika potential beskrivs och vikten av att de utvecklas utifrån sin specifika karaktär och identitet förtydligas
Där framgår att det främst är Järna som har en större utbyggnadspotential men att även Hölö och Mölnbo har förutsättningar att växa medan utbyggnadspotentialen i Enhörna är relativt begränsad. Förslaget
slår också fast att både småskalig och större utbyggnad på landsbygden ska ta hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, miljö och klimataspekter, regionala och mellankommunala förhållanden, landskapsförutsättningar, karaktären på befintlig bebyggelse, riksintressen och möjlighet att lösa VA-försörjningen på ett långsiktigt hållb
art sätt. Södertälje stad I förslaget till översiktsplan redovisas på ett ambitiöst sätt kommunens stadsbyggnadsambitioner för Södertälje stad. Länsstyrelsen anser att översiktsplanen med fördel även bör ta upp och behandla Södertälje stads utveckling i ett regionalt perspektiv.
25 utställningsförslaget i kapitel "Riksintressen". Utställningsförslaget tar upp behovet av en samlad riskstrategi för Södertälje stad. Järna Av förslaget till översiktsplan framgår att kommunen har påbörjat ett program för Brandalsund där möjligheten att bygga bl.a
1500 bostäder inom området utreds. Någon närmare redovisning finns inte i planförslaget. Dessa utbyggnadsplaner följer enligt Länsstyrelsens uppfattning, inte planförslagets övergripande strategier om en hållbar bebyggelsestruktur och ett hållbart transportsystem
Enligt riktlinjerna ska den framtida bebyggelseutvecklingen i första hand ske genom förtätning och utbyggnad av befintliga tätorter och större bebyggelseområden utanför befintlig tätorter ska lokaliseras vid kollektivtrafikstråk. Brandalsund ligger inte i anslutning till någon tätort och långt från
26 Bilagor I förslaget till översiktplan ingår fem bilagor. Länsstyrelsen anser att de bilagor som innehåller naturresurser, riksintressen och miljörisker behöver utvecklas och delvis omarbetas för att översiktsplanen ska blir ett användbart underlag för efterföljande planering
Bilagorna har nu karaktär av sammanställning av olika allmänna intressen utan några ställningstaganden från kommunen eller riktlinjer för hänsynstagande i efterföljande planering och tillståndsprövning och det görs inte heller i huvuddokumentet
Naturresurser Länsstyrelsen anser att bilaga 1 om naturresurser med fördel bör kunna renodlas så att där redovisas de områden i kommunen som omfattas av gällande områdesskydd eller generella skyddsbestämmelser och som därmed inte förutsätter något ställningstagande av kommunfullmäktige
Det gäller naturreservat, strandskyddsområden, biotopskydd och andra områdesskydd. Översiktsplanen skulle vinna i klarhet om det tydligt framgår i vilka avseenden redovisningen utgörs av gällande bestämmelser och i vilka avseenden redovisningen är ett uttryck för kommunens vilja och ställningstagande kring utvecklingen av det framtida Södertälje
Redovisningen av stora opåverkade och ekologiskt känsliga områden, den regionala grönstrukturen och stora sammanhängande rekreationsområden bör snarare redovisas i avsnittet om Kultur- natur- och vattenmiljö. Stora relativt opåverkade mark- och vattenområden finns redovisade på karta i bilagan, men det nämns ingenting i texten om deras förutsättning för fortsatt bebyggelseutveckling.
27 egional vandringsled och regionalt strandstråk, gröna svaga samband, stora samlade rekreations-, natur- och kulturmiljövärden, rekreationsskog och tysta områden inom gröna kilar. Naturvärden karta 1: Ekologiskt särskilt känsligt område, Natura 2000, riksintresse för naturvården och riksintresse för friluftslivet
Naturvärden karta 2: Biotopskydd, naturreservat, landskapsbildsskydd och strandskydd.
- 28 997 Kust- och mynningsvikar i Södertälje kommun, Södertälje kommun, 2012 Ädelövskogsinventering i Stockholms län, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, 2001 Nyckelbiotopinventeringar "Skogens pärlor", Skogsstyrelsens hemsida Våtmarksinventering i Stockholms län, Länsstyrelsen, 1997 Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994
29 n intressekonflikter, t ex stadsutveckling kontra verksamhetsutveckling, är belysta där. Texten är i huvudsakligen beskrivande och i vissa delar återges rekommenderade riktlinjer från olika myndigheter
Bilagans status som utgångspunkt för fortsatt planläggning och tillståndsprövning är dock oklar. Det finns inga förslag till kommunala ställningstaganden eller riktlinjer i olika miljö- och riskfrågor
Kommunen ska enligt 3 kap. 4 § PBL i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. PBL ta hänsyn till hur människors hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämningar och erosion vid beslut om lokalisering av bebyggelse och användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen bör kompletteras med riktlinjer för hur kommunens anser att hälso- och säkerhetsaspekter ska beaktas i fortsatt planläggning och tillståndsprövning. Dessa delar bör ingå i huvuddokumentet och omfattas av kommunfullmäktiges antagande. Även i dessa frågor
30 Kartmaterialet kommer också att bearbetas. Metodfrågor Planförslagets kartmaterial behöver bearbetas och vidareutvecklas för att svara upp mot textavsnitten och för att planen som helhet ska bli ett användbart beslutsunderlag
Det är angeläget att påminna sig att översiktsplanen även utgör beslutsunderlag för andra myndigheters planering och tillståndsprövning. Dessa har inte alltid lika bra lokalkännedom som kommunen.
31 32 Det finns generellt ett stöd för de övergripande ställningstagandena i förslaget. Tillväxt- och regionplaneringsutskottet stödjer översiktsplanens fyra övergripande strategier för hållbarhet. Även Socialnämnden, Arbetslivsnämnden, SL, Trafikverket och Naturskyddsföreningen är uttryckligen positiva till strategierna
Flera remissinstanser efterfrågar en tydligare struktur på översiktsplanen där det framgår hur strategier och riktlinjer förhåller sig till varandra och där detaljeringsnivån inte är för olika i olika kapitel
Några påpekar också att de tycker att riktlinjerna behöver ses över så att de inte motsäger varandra i olika kapitel och så att de alltid stämmer med vad som sägs i strategierna. Tillväxt- och regionplaneringsutskottet anser att metoden att utarbeta riktlinjer som följer upp strategierna ökar planens möjlighet att vara det stöd för efterföljande program, planer, projekt och i bygglovsgivning som en översiktsplan ska vara
Däremot tycker de att omfattningen och inriktningen på riktlinjerna kan ses över för att öka planens tydlighet. T ex bör viktiga intentioner preciseras, kompletteras eller samordnas mellan de olika kapitlen
De efterfrågar också: En plankarta som anger kommunens sammanvägda bild över kommunens mark- och vattenanvändning. Att planen tydliggör kommunens ambition att utveckla Södertälje som regional stadskärna. Ett resonemang om Södertälje som internationell stad och hur man ser befolkningens sammansättning som en styrka och drivkraft i utvecklingen.
Flera andra remissinstanser framhäver också vikten av att Södertäljes roll i regionen förtydligas och utvecklas. Flera markerar också att de vill att kommunens vision och arbete med Södertälje som regional stadskärna ska ges utrymme i översiktsplanen
En redogörelse för de samarbetsformer kommunen arbetar med på mellankommunal och regional nivå efterfrågas också. Telgekoncernen tycker att översiktsplanen borde ha en tydligare vision om den ska bli ett verkningsfullt planeringsunderlag
De menar att förslaget inte lyckas med uppdraget att peka ut riktningen för utveckling på längre sikt och formulering av mål och strategier i enlighet med visionen. Telgekoncernen anser att utgångspunkten i förslaget "En attraktiv kommun för boende, besökare och verksamheter" ­gör viljeinriktningen uddlös
De föreslår att utgångspunkten istället kan uttryckas som "Södertälje, genom att vara en attraktiv kommun för boende, 33
som en introduktion till översiktsplanen och fungerar som en presentation av hur kommunen ser på samhällsbyggnadsfrågor. I målbilden identifieras följande faktorer som avgörande för samhällsbyggandet och som kommunen ska prioritera: - Ökad social sammanhållning - Förstärkta stadskvaliteter i staden - Innovativa och kreativa miljöer 34
Attraktivt och varierat bostadsutbud Förbättrad tillgänglighet och hållbart resande Förutsättningar för ett starkt näringsliv och utbildning Utvecklade tyngdpunkter på landsbygden Ekologiskt hållbar bebyggelseutveckling Stärkt medborgardialog
I samrådsförslaget står att utgångspunkten för översiktsplanen är "En attraktiv kommun för boende, besökare och verksamheter" vilket Telgekoncernen påpekar är en uddlös formulering. I utställningsförslaget faller den formuleringen bort utan att ersättas av någon liknande formulering eftersom risken finns att sådana slogans blir meningslösa
Istället kan kommunens viljeriktning och ställningstaganden återfinnas i målbilden. Strukturen har setts över och reviderats och dokumentet föreslås nu få följande upplägg: DEL 1: Utgångsläge DEL 2: Målbild för samhällsbyggande i Södertälje kommun DEL 3: Utbyggnadsförslag DEL 4: Allmänintressen DEL 5: Konsekvensbeskrivning Bilagor I utställningsförslaget har riktlinjerna setts över för att säkerställa att det inte uppstår situationer där riktlinjerna motsäger varandra
Detaljeringsgraden på riktlinjerna kan variera och det är i vissa fall nödvändigt, det viktiga är att de redovisas i en logisk ordning. Antalet riktlinjer är relativt stort och här behövs en bedömning av hur tydliga och fristående från texten de bör vara
Upplägget i samrådsversionen har varit att det ska vara möjligt att endast läsa riktlinjerna och ändå kunna få en bra förståelse för vad det är planen vill uppnå. Det är möjligt att det är bättre att göra mer generella riktlinjer och ge mer tyngd åt texten där resonemangen kan följas i löpande text
Att sortera in riktlinjerna under socialt, ekonomiskt och ekologiskt som Miljöpartiet föreslår skulle ge tydligt fokus på hållbarhetens tre övergripande aspekter men är i praktiken inte möjligt eftersom många riktlinjer syftar till att ge effekt på fler än en aspekt
Förhållandet mellan det ekologiska, sociala och ekonomiska är alltför komplicerat för att det ska vara möjligt att dela upp vilka åtgärder som gäller vilken aspekt eftersom de hänger samman på ibland ett självklart sätt och ibland på ett mer komplext sätt.
35 laget. Vår tolkning är att översiktsplanen strategi och inriktning bidrar till energieffektiva och samhällsekonomiska system. Vad gäller VA hänvisar planförslaget till kommunens kretsloppspolicy och den VA-strategi som kommunen håller på att ta fram
Miljökontoret ges möjlighet att delta i revideringen av planförslaget efter samrådet och alla formuleringar om VA i utställningsförslaget tas fram i samarbete med miljökontoret.
36 Tyresö kommun anser att översiktsplanen bör inkludera en analys av de långsiktiga samhällsekonomiska och sociala konsekvenserna av olika strategier. Det skulle vara givande att stödja översiktsplanen med en samhällsekonomisk analys (och även en kommunalekonomisk analys) men på grund av begränsningar i tid och budget för att få översiktsplanen antagen är det inte möjligt i det här skedet
Utställningsförslaget kompletteras med ett nytt kapitel, "Implementering av översiktsplanen", och här föreslås en skrivning om att det är önskvärt att den fortsatta planeringen ska arbeta med analyser av kommunaloch samhällsekonomiska konsekvenser
Naturskyddsföreningen anser att översiktsplanen skulle kunna ha ett mer långtgående förslag kopplat till åtgärder för en fysisk närhet mellan bostäder, arbetsplatser och verksamheter. Översiktsplanens roll är att ge en samlad bild av kommunens strategiska planering
I förslaget presenteras ambitionen att utvecklingen ska styras åt funktionsblandning och förtätning men hur det ska ske måste sedan bedömas på
37 ämrad boendemiljö för kommuninvånarna och det kan betyda risk för framtida krav på kostsamma skyddsåtgärder gentemot näringslivet. Funktionsblandning handlar om att blanda funktioner som passar ihop. Det kan till exempel vara en blandning av bostäder, affärer och kontor. Verksamheter
38 Synpunkter på förutsättningar, knäckfrågor och strategier Kapitel "Förutsättningar och utgångspunkter" och "Knäckfrågor" revideras i utställningsförslaget för att skapa en mer sammanhängande inledning och för att tydligare bena ut det som är direkt viktigt för Södertäljes utveckling
I utställningsförslaget består den här delen av dokumentet av kapitel "Omvärldsrelationer" (Södertälje i världen och regionen samt mellankommunala sammanhang) och "Förutsättningar och utmaningar". Moderaterna anser att variation i oljepris/tillgänglighet till fossilbränsle, global ekologisk utveckling samt konsekvenser för Södertälje av den pågående globala maktförskjutningen (från en supermakt till multipolärt) och eventuella nya konflikter i världen till följd av detta bör inkluderas i listan på strategiska variabler på sid 9 i samrådsversionen
De skriver också att stycket "Tätorter i en levande landsbygd" på sid 11 bör kompletteras med en hänvisning till EU-projektet "BERAS Implementation". Vidare skriver de att urbaniseringen i världen inte kan gå hur långt som helst
Ett mer urbaniserat Södertälje kan vara ett led i en utveckling som faktiskt bidrar till att bromsa den större utvecklingen. Listan på strategiska variabler tas bort i utställningsförslaget. De viktigaste ställningstagandena i översiktplanen, som sammanfattas i kapitel "Målbild för samhällsbyggandet" är en, ur översiktsplanesynpunkt, tolkning av om- och invärldsanalyser
Naturskyddsföreningen påpekar att det för Södertälje inte är en säker trend att människor värderar det som ett urbant liv kan erbjuda (sid 9 i samrådsversionen). De skriver att det kan vara så att människor väljer att flytta till staden pga det besvärliga liv som det innebär att bo
39 er på att resandet kommer att fortsätta öka. Miljöpartiet anser att stycket "Energiförsörjningen i fokus" (sid 10 i samrådsversionen) bör kompletteras med följande text: "Det är därför viktigt att vid samhällsplanering och exploatering beakta att det totala antalet transporter ska minimeras för att nå de långsiktiga
40 amför t ex bussar. Det kan innebära att en satsning inte blir av pga de stora investeringar som krävs för spårbunden trafik. Bussar kan också vara lika attraktiva därför att de är flexibla för olika trafikbehov och kan drivas med fossilfria drivmedel. Prioriteringen av spårbunden kollektivtrafik föreslås står kvar men i utställningsförslaget tydliggörs att det är en långsiktig ambition där
41 42 Många remissinstanser vill se en utförligare beskrivning av de mellankommunala intressena och hur kommunen avser att säkra dessa intressen. Riktlinjer för mellankommunala intressen efterfrågas också
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet vill se en prioritering av intressena så att det framgår om några intressen är viktigare än andra. Nynäshamn kommun vill att intressena ordnas utifrån vilka kommuner som berörs av varje intresse
Mellankommunala intressen återfinns i utställningsförslaget i kapitel "Omvärldsrelationer". De mellankommunala intressena har fått en tydligare hänvisning till hur de ska beaktas i den fortsatta planeringen
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet efterfrågar ett ställningstagande i översiktsplanen kring förslaget i RUFS att en ny allmänflygplats i länet placeras i Krummeltorp i Nykvarn. Kommunen har uppfattat att det finns en pågående diskussion kring allmänflygplats som berör fler platser än Krummeltorp i Nykvarn
Huddinge kommun önskar att översiktsplanen ska vara tydligare med hur kommunen ska bidra till att säkra Mälaren som dricksvattentäkt. De framhåller också den regionala och mellankommunala betydelsen av Söderenergis anläggning i Igelsta
Utställningsförslaget tydliggörs i enlighet med remissynpunkten. Salems kommun vill att kommunen i det fortsatta planarbetet gör en noggrann trafikanalys av vad föreslagna utbyggnader och andra satsningar medför för trafik och miljöstörningar
De efterlyser också en utökad infartsparkering vid Östertälje station. De anser också att det är angeläget att cykelvägen mellan sydvästra Rönninge och arbetsplatser i Moraberg byggs ut snarast och knyts till det övergripande cykelnätet i Södertälje
Kommunen kommer i utställningsförslaget genomföra en traditionell trafikanalys av förslaget i konsekvensbeskrivningen. I program- och planarbete för olika områden görs mer noggranna och detaljerade trafikanalyser. Möjligheterna att få till en förbättrad parkeringssituation vid Östertälje station utreds för närvarande av kommunen. De önskade cykelvägarna d
iskuteras för närvarande inom ramen för det arbete som bedrivs inom EUstrukturfondsprojektet SATSA regional cykelstrategi för Stockholms län. 43 44 Tillväxt- och regionplaneringsutskottet anser att kommunen med god marginal tar sitt regionala ansvar för att motverka den bostadsbrist som råder i Stockholmsregionen
Moderaterna anser att prognosen för befolkningsökningen i Södertälje är överdriven och att det inte är rimligt att planera för 1000 nya bostäder per år. De anser att planeringen bör anpassas till RUFS 2010 Alternativ låg, men med beredskap för Alternativ hög
De föreslår att översiktsplanens skrivning om bostadsbyggandet ändras till: "Arbetet med detaljplaner ska ske i en takt så att bostadsbyggandet kan motsvara den långsiktiga efterfrågan." Flera remissinstanser nämner att kommunens mål att planlägga för 1000 bostäder per år är högt, särskilt i relation till hur mycket som byggs i dagsläget
Moderaterna anser att bostadsmålet är för högt satt och att kommunens och Tillväxt-, miljö- och regionplaneringskontorets (TMR) befolkningsprognoser är överdrivna. De vill därför att översiktsplanen ska utgå från RUFS 2010 alternativ låg (300 bostäder per år) men ha beredskap för alternativ hög (500)
I och med att både kommunens och TMRs prognoser antagligen är för låga, vilket visas av Demografisk rapport 2011:08 för Stockholms län, finns det behov att i översiktsplanen sätta bostadsproduktionen i fokus och det är relevant att ha ett mål som överstiger RUFS alternativ hög
Telgekoncernen menar att kommunen inte kommer att kunna tillgodose en bostadsproduktion på 1 000 bostäder om året genom förtätning och att nya bostadsområden utanför staden och tyngdpunkterna på landsbygden kommer att vara nödvändiga
Det finns en stor potential till förtätning och komplettering i staden och det finns därmed ingen anledning att i översiktsplanen ge fortsatt stöd till en utbredning av staden och utspridning av bebyggelse på landsbygden innan förtätningspotentialen har utnyttjats
Många remissinstanser betonar vikten av att kommunen planerar för olika typer av boende för äldre. Man ser ett behov för detta i alla delar av kommunen och anser att utbyggnad och förtätning av b
ostäder också måste innehålla bostäder anpassade för äldres behov. Socialdemokraterna och S-kvinnor tar upp vikten av att det byggs en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer. De betonar också behovet av hyresrätter och mindre och billigare bostäder för ungdomar
Socialdemokraterna och (S)töttepelarna tar båda upp efterfrågan på odlingslotter för de som bor i hyresrätt eller bostadsrätt. I utställningsförslaget ges större utrymme åt en beskrivning av behovet av bostäder för äldre och ungdomar och hur viktigt det är att uppnå en blandning av både upplåtelseformer och typer av bostäder. Utställningsförslaget 45
la har möjlighet att utnyttja denna. Detta står i motsats till att de också vill att utspridd bostadsbebyggelse ska tillåtas. Det finns bara ett sätt att få god kollektivtrafikförsörjning och det är att skapa underlag vid stationer/hållplatser vilket inte uppnås genom att sprida ut befolkningen.
46 r verksamheter. Prioriteringen sker utifrån hur väl ett projekt stämmer överens med översiktsplanens målbild. Ett konkret ställningstagande om i vilken ordning områdena ska utredas och byggas ut föreslås inte eftersom det betyder att översiktsplanen mycket snabbt blir inaktuell och bidrar till att göra planen oflexibel
Telge Nät påpekar att det kommer att vara nödvändigt att fatta beslut om hur dricksvattenförsörjningen för Södertälje ska säkras för att räcka till för alla framtida utbyggnader.
47 Synpunkter på näringsliv och högre utbildning Socialnämnden och Arbetslivsnämnden framhäver vikten av att det finns goda kollektiva kommunikationer mellan bostadsområden och arbetsplatser. Socialnämnden vill också betona att kommunen bör arbeta för att främja näringslivet både så att existerande företag kan utvecklas och vara kvar men också så att nya företag har möjlighet att etablera sig här
Planförslaget bygger på förtätning och en blandad stad och det innebär att förutsättningarna för god kollektivtrafik både inom områden och mellan, förbättras. Den bygger också på att de arbetsplatser som inte kan förläggas i en blandad bebyggelse, ligger i de utpekade arbetsområdena för att förbättra deras potential för god kollektivtrafikförsörjning
Planen verkar för ett attraktivt boende i vid bemärkelse vilket är en viktig, kanske den viktigaste, lokaliseringsfaktorn för företag. Arbetslivsnämnden påpekar att vuxenutbildningen också är en viktig del av kommunens ansvar på utbildningsområdet
Det är viktigt att den förläggs i professionella miljöer, gärna centralt, och skapar möjlighet för människor att möta annan verksamhet. Telgekoncernen anser att de riktlinjer som föreslås inte är tillräckliga för att planeringsmässigt skapa förutsättningar för en långsiktig näringslivstillväxt i Södertälje
De saknar också en övergripande strategi för utvecklingen av befintliga och nya företagsområden i Södertälje. De vill att översiktsplanen ska peka ut befintlig mark för företag tillsammans med mark för framtida utbyggnad för företag
Det skulle möjliggöra för Telge att ha framförhållning i sin planering utifrån den expansion som kommunen ser på kort och längre sikt. Översiktsplanen bygger på en blandad stad. Det handlar om att skapa förutsättningar för både bostäder och lämpliga verksamheter integrerat i staden eller i tyngdpunkterna på landsbygden. Verksamhet som inte kan eller vill 48
Telge Nät föreslår att riktlinjerna kompletteras med "Nya områden skall byggas ut med hänsyn till befintliga tekniska försörjningssystem och dess förutsättningar". Utställningsplanen kompletteras med skrivningen
Socialdemokraterna efterfrågar en tydlig redovisning av marktillgången för de näringsverksamheter som vill etablera sig i kommunen. Utställningsförslaget kommer att både i kart- och textform tydliggöras avseende tillgången till mark för kommande företagsetableringar
Moderaterna vill att Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna ska läggas till i riktlinje "Kultursektorn ska stimuleras så att Södertälje blir mer attraktivt och samtidigt bidra till en livaktigare kvällsekonomi i framför allt stadskärnan"
Riktlinjen har omformats i enlighet med förslaget. Folkpartiet menar att i arbetet med att skapa en diversifierad stad, som erbjuder invånare och inpendlare många möjligheter att utvecklas på, är framväxten av en egen högskola oerhört viktigt
De anser att en utvecklad högskoleverksamhet skulle stärka Södertäljes varumärke och även bidra till att förändra Södertäljebornas självbild. Folkpartiet efterlyser därför en kraftigare markering i både brödtexten och riktlinjerna
Kapitlet i utställningsversionen kompletteras i den riktningen. Södertälje kan sträva efter att bli en studentstad som kan erbjuda billigt och centralt boende i en riktig stad med goda kommunikationer
Det kan även gälla studenter som inte studerar här. Det kan på sikt vara en dragare för mer utbildning på plats. Kanske nya utbildningar kring Södertäljes kärnfrågor. Nya plattformar, Triple Helix, Scania, livsmedel med mera
Centerpartiet vill att stycket om att bo och arbeta blandat bör utvecklas, t ex med Södertäljes möjligheter att erbjuda näringslivet attraktiva möjligheter på landsbygden. De föreslår också att ungdomsskolan, dvs. grundskolan och gymnasieskolan, ges ett eget avsnitt, gärna tillsammans med integrationsfrågor. De tycker att det skulle visa hur allvarligt vi ser på situationen.
49 Kapitlet om näringslivet har omarbetats för att bli tydligare i dessa frågor. Riktlinjerna från arbetet med en ny tillväxtstrategi har lyfts in. Näringslivsutveckling genom en mer diversifierad branschstruktur med utgångspunkt i tillväxtföretag, oavsett om de är små, medelstora eller stora
Näringslivsservicen ska förbättras och kännetecknas av bra bemötande, tillgänglighet och effektiv service. Entreprenörskap och affärsmannaskap ska underlätta för nyföretagande och tillväxt i små och medelstora företag. Campus Telge ska öka antalet studenter och det lokala utbudet av internationella och näringslivsanpassade utbildningar.
Södertälje Syd är en av de utpekade tyngdpunkterna i Södertälje stad som är tänkta att bära den framtida expansionen. Naturskyddsföreningen vill komplettera den första riktlinjen om lägen för arbetsplatslokalisering, med att sådana även är acceptabla i "stadsnära landsbygdslägen", något som förslaget angett på annan plats
"Även stadsnära landsbygdslägen med bra kollektivtrafik kan vara en intressant etableringsplats" är tillagt till en riktlinje.
Synpunkter på handel Moderaterna anser att skrivningen om att externhandeln ska koncentreras till Vasa och Moraberg innebär för stora begränsningar och att texten bör utgå. De vill också att planen inte
50 andsbygden, tvärtom det är en viktig och önskad effekt av förtätningen. Riktlinjen "kommunen verkar för att externhandeln koncentreras till Vasa och Moraberg" föreslås stå kvar.
Synpunkter på skolor Utbildningsnämnden påpekar att både utvändig och invändig arkitektonisk kvalitet är viktiga faktorer för förskole- och skolverksamhet. De anser att bra referenser i detta sammanhang är:
51 i alla bemärkelser viktigt även i tätorterna, stadsodling. God arkitektur både exteriört och interiört är viktigt liksom naturligtvis pedagogiken som dock planen inte rår
52 Synpunkter på landsbygd Moderaterna vill att planen ska ta upp förutsättningar för ungdomar och äldre att stanna kvar på landsbygden. De vill också att planen ska hänvisa till pågående projekt så som Ekologiskt Kretsloppssamhälle och Lärocenter i Järna och innovativt kluster kring livsmedelskedjan med ambitioner att skapa samverkansformer mellan kommun, företag och Södertörns Högskola
Förutsättningar för ungdomar och äldre att stanna kvar på landsbygden tas i utställningsförslaget upp i kapitel "Utveckling av landsbygden" där det framgår att tyngdpunkter med ett varierat utbud av bostäder, bra kollektivtrafikförsörjning och ett bättre utbud av service är viktigt för att ungdomar och äldre ska ha förutsättningar att bo på landsbygden
Centerpartiet har inkommit med följande synpunkter på kapitel landsbygd: Planen bör ta ställning för en satsning på IT-infrastruktur på landsbygden. Utställningsförslaget tydliggörs med att utbyggnaden
av IT-infrastruktur i första hand ska ske utifrån den inriktning som samrådsförslaget har, det vill säga att landsbygdsutvecklingen i första hand ska koncentreras till de identifierade tyngdpunkterna.
53 r bostäder om det finns behov av det. Varje byggnadsprojekt ska bedömas utifrån sina förutsättningar men översiktsplanen föreslås vara fortsatt tydlig med att ny bebyggelse i första hand ska lokaliseras i anslutning till tyngdpunkterna
Följande mening i stycket "Landsbygden som bostadsort" på sid 28 i samrådsversionen bör strykas: "Vid bedömning av enskilda bostäder utanför tyngdpunkterna eller annan samlad bebyggelse ska effekten bedömas utifrån ett helhetsperspektiv". Meningen föreslås stå kvar.
54 /gatustandard måste däremot vara något som de boende kan påverka. Det är riktigt att de boende kan påverka väg-/gatustandarden, poängen här är att ett permanentboende ställer högre krav på vägar än vad fritidsboende gör. Termen "väsentliga samhällsintressen" som används på sid 30 i samrådsversionen bör på något sätt definieras eller åtminstone diskuteras.
55 användbar under en längre tid. Värdet av ängs- och hagmarker förtydligas i utställningsförslaget enligt Miljöpartiets synpunkt. Naturskyddsföreningen instämmer helt med principen för utbyggnad som presenteras där bebyggelse i anslutning till tyngdpunkterna prioriteras före annan mark tas i anspråk. De anser att riktlinjen angående jordbruksmark är mycket viktig.
56 kan från biltrafik inte är ett kortsiktigt problem. Texten om jordbruksmarken föreslås utvecklas för att förtydliga det höga värdet av åkermarken i Södertälje. Annars föreslås texten stå kvar som i samrådsförslaget. Telge Nät efterfrågar en prioriteringslista för fritidshusområden för anslutning till allmänt vatten och avlopp.
57 Synpunkter på hållbart resande och transporter Tillväxt- och regionplaneringsutskottet anser att planen även bör ta upp de i RUFS 2010 utpekade satsningarna på väg och kollektivtrafik. Det gäller breddning av E4/E20 och ny bro över Södertälje kanal, bytespunkter för järnväg i centrum och hamnen och ökad kapacitet på Svealandsbanan
Utställningsplanen kommer att tydliggöra transport- och infrastruktursatsningar. Sedan samrådsversionen framskrevs så har även Trafikverkets kapacitetsutredning redovisats med en långsiktigt inriktad ambition fram mot år 2050
Sjöfartsverket förutsätter att sjöfarten inte kommer att påverkas negativt av planens innehåll. Trafikverket anser att översiktsplanen visar en bra vilja att minska bilanvändningen och öka andelen kollektivtrafik och cykelresor
Att förtäta och placera nya bostadsområden där det finns tillgång till bra kollektivtrafik är en bra utgångspunkt och Trafikverket hoppas att översiktsplanens intention efterlevs i den framtida detaljplaneringen
Trafikverket vill påpeka att kommunen måste räkna med att exploateringen ska kunna bära de kostnader som erfordras för framkomlighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för både bil, buss-, gång- och cykeltrafikanter vid nyexploateringar med hänsyn taget till de resurser Trafikverket har tillgängliga för sådana åtgärder
Kommunen utgår från att Trafikverket inte enbart kommer att överlåta all finansiering av transportinfrastruktur till kommunen/exploatören, då flera investeringar har nationella/storregionala nyttor av betydelse
SL är mycket positiva till planförslagets satsning på att minska biltrafiken. De stödjer ambitionen att utbyggnad främst ska ske genom förtätning och i anslutning till tyngdpunkterna på landsbygden och de stödjer också ambitionen att arbeta med stråk mellan viktiga målpunkter. 58
den Södertälje men också trafikplatser och/eller av- och påfart för att öka tillgängligheten till området. Utställningsförslaget kommer att tydliggöra de förbättringar i busslinjenätet som avses att lanseras inom kort av SL, Nobina och Södertälje kommun
Utställningsförslaget kommer också att peka på det fortsatta viktiga behovet av att utveckla kollektivtrafiken för att bättre koppla samman Södertälje stads olika stadsdelar.
59 ar med följande synpunkter: - Det är angeläget att diskutera spårkapaciteten till Stockholm och att kommunen driver på för att lösa flaskhalsar i systemet samt hur Södertälje centrums pendeltågsstation ska se ut i framtiden. Detta för att göra resandet från Södertälje bättre, mer robust och attraktivt.
60 61 pgradering. I utställningsversionen kommer ett antal förslag på olika processer / uppdrag att presenteras. Översyn av Södertälje kommuns cykelplan är ett sådant förslag som kommer att tas upp där.
62 skyddsföreningen anser att riktlinjen "Det bör finnas cykelparkering vid tågstationer och busshållplatser med många resande." bör revideras till att det ska finnas cykelparkering. De föreslår också att riktlinjen skulle kunna ställa krav på att cykelparkering ska finnas vid alla tågstationer och busshållplatser.
63 finns effektiva möjligheter att pendla till och från regionen för att förstärka kompetensförsörjningen för näringslivet i Södertälje. I utställningsversionen kommer Södertäljes roll i Stockholmsregionen tydliggöras och vilka behov som det innebär i form av förbättringar. Sveriges Pensionärsförbund kräver att kommunen verkar för pendeltåg till Hölö. 64
Synpunkter på kulturmiljö Kultur- och fritidsnämnden har lämnat följande synpunkter: De fyra strategierna är väl bearbetade och gynnsamt för hanteringen av kulturmiljöfrågor i framtiden. Att förtäta befintliga tätorter, göra den relativt glest bebyggda staden mer stadsmässig, avgränsa tätortsbebyggelsens struktur mot landsbygdens byggnadsstruktur och byggnadsskick samt tillvarata odlingsmarken är positivt för kulturmiljön
Tydliga strategier för samhällsutvecklingen, hållbarhet, bevarande av grönområden och hänsyn till landskapsbilden likaså. Översiktsplanen bör tydligare hänvisa till "Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun". Handläggningsordningen som antagits av samtliga byggnadsnämnder i kommunen och Kommunstyrelsen ska tillämpas. Detta borde framgå tydligare av översiktsplanen.
65 vvägningen av dragning och utförande på detaljplanenivå. Den generella inriktningen både från staten och kommunen är den så kallade "fyrstegsprincipen" vilken innebär att ny mark för transportinfrastruktur först ska tas i bruk om de tre tidigare principerna inte kunna uppfyllas
Den tredje principen handlar om att, om fysiska åtgärder måste ske, ska de i första hand ske inom redan befintligt vägoch gatuområde.
66 me i relation till övriga kulturmiljöfrågor. Texten om riksintressen för kulturmiljön föreslås finnas kvar som i samrådsversionen medan andra kulturmiljöfrågor ges större utrymme i utställningsförslaget.
67 68 t bör framgå att "Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun" är ett politiskt taget dokument. I utställningsförslaget föreslås att följande riktlinje inkluderas i kapitel "Kulturmiljö": "Vid nybyggnation eller ombyggnad inom utpekade kulturmiljöer utgör "Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun" ett vägledande kunskapsunderlag
Handläggningsordningen som anger att kommunens kulturmiljöexpertis ska ges möjlighet att yttra sig i utpekade kulturmiljöer av särskilt kulturmiljövärde vid planer och bygglov ska tillämpas."
69 Synpunkter på natur och rekreation Tillväxt- och regionplaneringsutskottet anser att planen med fördel skulle kunna kompletteras med förhållningssätt till kustzon och bebyggelse vid vatten. Utställningsförslaget kompletteras med text som beskriver kommunens kust- och strandområden
Strandskydd och principer för strandskydd vid detaljplaneändring inkluderas i planen. Här görs en hänvisning till den översyn som länsstyrelsen just nu genomför över de områden som har ett utvidgat strandskydd
Kultur- och fritidsnämnden anser att intentionerna i planen är vaga och bör tydliggöras. Fortsatt och förbättrad tillgänglighet till grönområden, idrottsplatser och fritidsgårdar behöver säkerställas i utvecklingsarbetet
Mer specifikt finns det möjlighet att utveckla Kusens backe till en mer tillgänglig mötesplats och områdena runt Måsnaren och i dess omedelbara närhet måste säkras för att bli mer tillgängliga för friluftsliv
En grön korridor behöver bevaras runt/nära sjön. Planförslaget är tydligt med att tillgänglighet till rekreationsområden är en viktig aspekt i planeringen för att uppnå attraktiva miljöer. I utställningsförslaget hänvisas tydligare till behovet att beakta tillgång till mötesplatser, planer och idrottsplatser
Planens intentioner har också förtydligats, dels i "Målbild för samhällsbyggande i Södertälje kommun" och dels i formuleringar kring kommunens ställningstaganden i viktiga frågor. Moderaterna ifrågasätter varför kartan "Södertäljes grönstruktur" på sid 45 i samrådsversionen inte visar en grön kil eller stora samlade rekreationsvärden kring Akaren (området norr om väg 57)
Kartan visar den regionala grönstrukturen i Södertälje kommun. I utställningsmaterialet har kartan bearbetats och visar nu både den regionala grönstrukturen, rekreationsskog och stora samlade rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Folkpartiet skriver att de vill att Kusens backe ska bli naturreservat. 70
d att planera en gemensam ridled som förbinder Nykvarn och Södertälje borde belysas i planen. 71 laget kan förtydligas på den punkten. Den fortsatta utvecklingen av Tvetaanläggningen är inte en fråga för översiktsplanen
Naturskyddsföreningen anser att ordet "tillgänglighet" som används i skrivningar om rekreationsområden är problematiskt eftersom de menar att det kan tolkas som att ge klartecken för viss exploatering, eller åtminstone intrång, nämligen i form av gångvägar, belysning, parkeringar, rekreationslokaler etc, vilka ofta påverkar naturen i sig negativt
De vill därför att formuleringen av följande riktlinje ses över: "De gröna kilarna utanför tätorterna bör tillvaratas som en resurs tillsammans med grönstrukturen inne i tätorterna så att tillgängligheten till naturen i tätorternas närhet ökar."
72 73 Tillväxt- och regionplaneringsutskottet vill uppmärksamma frågan om energiförsörjning av större verksamhetsområden förutsätter att man ställer krav på hållbar energiförsörjning, antingen som fjärrvärme eller som småskaliga lösningar.
Miljönämnden anser att översiktsplanen bör ta ställning för att funktionskrav ska tillämpas i planeringen av de tekniska systemen och inte låsas vid förutbestämda tekniska lösningar. Det kan gälla funktionskrav på energiprestanda, kretslopp, materialval, vattenhushållning mm
Utställningsversionen kommer att anpassas till funktionskrav snarare än tekniska krav. Vattenfall skriver att de för tillfället inte har planer på att bygga ut/om sitt regionnät inom Södertälje kommun
Söderenergi anser att översiktsplanen inte tar tillräcklig hänsyn till Igelstaverken och behovet av skyddsavstånd till anläggningarna för att säkra verksamheten. De påpekar att Igelsta är av stor regional betydelse och att med tanke på det allt mer integrerade regionala energisystemet och bristen på lämpliga lokaliseringar för storskalig energiproduktion i regionen så bör det finnas beredskap för ytterligare utbyggnader vid Igelsta
De vänder sig emot att bostadsbebyggelse som skulle komma att ligga inom Igelstaverkens rekommenderade skyddsavstånd samt också allvarligt påverka möjligheterna av att transportera bränsle till anläggningen föreslås i Östertälje
De anser också att den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas förslaget inte tydligt beskriver dessa negativa konsekvenser av förslaget. Utställningsversionen kommer på ett bättre sätt hantera Igelstaverket, vilket fler aktörer än Söderenergi också uppmärksammat kommunen på i sina respektive remissyttranden
Telge nät lämnar följande synpunkter angående kapitel "Tekniska försörjningssystem": - Det kommer att vara nödvändigt att fatta beslut om hur dricksvattenförsörjningen för Södertälje ska säkras för att räcka till för alla framtida utbyggnader
Riktlinjer bör inkludera en skrivning om att nybyggnation ska utformas så att den tekniska försörjningen inte slås ut vid en översvämning. Det är inte enbart VA-nätets infrastruktur som påverkar stadens återhämtningsförmåga, utan även utformningen av gator, gc-banor, markhöjder samt utformningen av bebyggelse, torg och parkmark. Översvämningarna
påverkar inte dricksvattenstatusen. 74 - Det finns bara avloppsledningar till Himmerfjärdsverket. El, SN, FV och FK behöver också ha en plan för att utveckla återhämtningsförmågan och begränsa påverkan av klimatförändringarna
Första stycket text om fjärrvärme är alldeles för rörig och ger en felaktig bild av systemet. Det finns också en del faktafel. Telge Nät bidrar gärna med input för att få en korrekt text. Energisystem bör framförallt hanteras i Energiplanen, varför det i översiktsplanen bara behövs en kortfattad orientering i ämnet
De föreslår följande kompletterande text: "Fjärrvärme produceras huvudsakligen för Södertälje i Söderenergis anläggning Igelstaverket och för Järna i Telge Näts anläggning Järna PC. Anläggningarna producerar även ånga och Igelstaverket producerar dessutom el
Fjärrvärme finns i större delen av tätorterna Södertälje och Järna." Fjärrkyla produceras huvudsakligen av kallt mälarvatten. Texten ".Kommunens strategi är att elsystemet ska vara tryggt och säkert." passar bättre i energiplanen
Telge Nät föreslår ändrad rubrik från Bredband till Stadsnät. Det finns en strategi för när man ska bygga ut bredband. Den text som står om att det går att få en god uppkopplingshastighet via elnätet är felaktig
Det går endast att få ut el. Förslag till ny text: "Stadsnät byggs ut av Telge Nät AB som är nätägare. Stadsnätet är ett så kallar öppet nät där ett flertal leverantörer levererar internet, TV och telefoni
I stadsnätet råder fri konkurrens och kunderna väljer fritt mellan respektive leverantör. I tätort byggs stadsnätet ut då det finns ett kundunderlag och rätt förutsättningar för frambyggnad. Stadsnät finns oftast med vid större exploateringsområden i Södertälje och Järna tätort." Telge Nät föreslår att texten om Södertäljes dricksvatten ändras till: "Södertäljes dricksvattenproduktion måste ökas för att klara framtida utbyggnader och klimatförändringar
Det måste även tas fram en reservvattenlösning." Det är kommunen och Telge Nät AB som tillsammans bygger det nya kretsloppssystemet.
- - - - - - - 75 Reningsverken i kommunen står på två ställen. På sista stället står inte Hölö med, som har eget reningsverk. Texten om VA-strategin är otydligt skriven. Det bör vara en strategi för hur man ska lösa vatten och avloppsförsörjningen för områden utanför det nuvarande allmänna verksamhetsområdet
Inom verksamhetsområdet har man redan beslutat att alla fastigheter ska anslutas till det allmänna VA-försörjningssystemet. Det bör tas fram en VA-plan utifrån VA-strategin för hur man ska bygga ut det allmänna VAförsörjningssystemet i hela kommunen
Rubriken Sand- grus och bergtäkter bör ändras till "Resurshushållning". Med tanke på att sand är en ändlig resurs bör man stödja tekniken för återanvändning av sand, då detta är bättre resurshushållning än användning av bergkross
Telge Nät föreslår vidare formulering: "Återvinning och återanvändning av material ska ske under förutsättning att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön." När det gäller markberedskap för nya tekniska system bör översiktsplanen klargöra att det ska finnas ett klart skyddsavstånd till anläggningar som kräver skyddsavstånd, så att inte bostadsbebyggelse byggs för nära
Utanför fjärrvärmeområdena bör mark för alternativ energiproduktion vara ett viktigt perspektiv i en fördjupad översiktsplan eller i detaljplanearbetet, vid större exploateringar (100 bostäder eller fler)
All text under stycket "Energibesparing" bör utgå. Översiktsplanen bör hänvisa till Energiplanen istället. Energiplanen skall vara den som hanterar energifrågor och den gäller före översiktsplanen i energifrågor
Det är viktigt att översiktsplanen är synkad med energiplanen. Riktlinjen om att fjärrvärme ska vara huvudsaklig uppvärmningsmetod bör tas bort då detta står och hör hemma i energiplanen. Riktlinjen om att möjligheter ska skapas för att öppna elnäten bör tas bort då detta inte är något kommunen råder över
Riktlinjen om att eldistributionen i hela kommunen ska vara trygg och säker bör tas bort då detta hanteras i energiplanen. Riktlinjen om att olika åtg
ärder ska vidtas för att fördröja avrinningen av dagvatten så att påverkan på vattendrag och sjöar kan begränsas, stämmer inte. Dagvatten renas inte bara för att det fördröjs. Ska dagvattnet renas också måste det rinna igenom någon typ av våtmark eller översilningsyta eller infiltrera i marken.
- - - - - - - - - 76 Riktlinjen om avfallshanteringen bör tas bort då det hör hemma i avfallsplanen. Förslag till ny riktlinje: "En byggnad bör ha ett gemensamt tekniskt rum där el, FV, VA, SN och tele mm leds in och mäts."
Telge Nät föreslår att följande text tas med i beaktning vid revidering av översiktsplanen: "Vårt energisystem har mycket bra miljövärden som är allra bäst under varma årstider, därför bör byggandet inriktas på att spara under kalla perioder, där är ökad isolering en metod
Hela översiktsplaneområdet skall ses som ett energisystem med olika lokala förutsättningar. Lösningen i stadskärnan ser annorlunda ut än på landsbygden. Försörjningssystemen skall ses ur ett helhetsperspektiv från brukare via nätet till produktionen till global påverkan
Nybyggnation utformas för så liten påverkan som möjligt ur global, regional och lokal påverkan. Energibesparing får inte vara så att energi med bra miljöprestanda växlas över till ökad användning av energi med sämre miljöprestanda
Resurseffektivitet, miljö- och koldioxidbelastning bör användas som måttstock." Telge Nät kommenterar texten om att staden ska växa åt söder och syd-väst i kapitel "Södertälje stad" med att förtätningsplanerna inom hela stadskärnorna måste vara klara för att man ska kunna planera för VA, men även Telge Näts övriga nyttigheter, i ett övergripande perspektiv
De betonar att samtliga grönytor som behövs för dagvattenhantering måste gå hand i hand med planeringen av ny bebyggelse. När det gäller texten om Hölö i kapitel "Utbyggnad i kommundelarna" påpekar Telge Nät att för vidare utbyggnad i Hölö måste reningsverket byggas om eller en ny anslutning till SYVAB byggas
I bilaga 4 "Miljörisker" anser Telge Nät att texten bör förtydligas vad gäller grönstrukturen. De menar att det inte enbart är grönstrukturen som är viktig när man förtätar i stadskärnan, utan även hur vägarna utformas
Telge Nät skriver att de för närvarande utreder hur reservvattenfrågan ska lösas och hur dricksvattenproduktionen ska kunna öka till erforderliga framtida behov. Telge Nät anser att en dynamisk modellering av samverkan mellan ytavrinning och avledning via diken och ledningsnät bör göras över hela kommunen och för varje detaljplan inte bara för de problemområden som identifi
erats i "Översvämningsanalys Södertälje" som det står under stycket "Vidare utredningar" på sid 87 i förslaget. Lilla Måsnaren identifieras som förorenat vattenområde på sid 89. Telge Nät föreslår följande tillägg till den beskrivande texten: "Dagvattenpumpstationen pumpar vatten till Vasa våtmark där rening sker innan vattnet rinner vidare till Lilla Måsnaren. De stora fosfor- och
77 llningsversionen bildat en arbetsgrupp där dessa frågor hanterats. Kommunens ambition är att huvudsakligen följa flertalet av de konstruktiva rekommendationer ovan som Telge Nät och Telge Återvinning föreslagit
Socialdemokraterna anser att förutsättningarna för den framtida utvecklingen av Slussen, kanalen samt miljökonsekvenserna bör tydliggöras. Detta för att säkerställa att den väg som väljs för att utveckla dessa delar inte står i strid med andra ambitioner, och inte heller medför nya risker.
78 detta inte är resurseffektivt i relation till lokal uppvärmning medelst ved, pellets etc eller via lokal värmepump, baserad på eldrift. De skriver att denna el givetvis bör produceras fossilfritt, t ex via investeringar i vindkraft istället för i kostsam fjärrvärmeanslutning
Naturskyddsföreningen skriver att fjärrvärme fortfarande behövs för att förse dagens bostadsbestånd med värme men att den i princip kan betraktas som en förlegad teknik vad gäller framtida bostadsuppvärmning.
79 Synpunkter på vatten och avlopp Miljönämnden anser att skrivningen om val av VA-lösning vid omvandling av fritidshusområden på sid 29 i samrådsversionen bör omarbetas. De menar att det inte ligger i nutidens resonemang om hållbara VA-lösningar att slå fast att gemensamma avloppsanläggningar är det som ska eftersträvas
Mycket mer fokus måste läggas på kretsloppsaspekterna i avloppshanteringen. Sverige har miljömål för fosforåtervinning som måste respekteras. De föreslår att valet av VA-lösning ska ske utifrån en antagen VA-strategi som baseras på uppsatta funktionskrav för smittskydd, vattenskydd, kretslopp mm
Texten i utställningsförslaget revideras utifrån Miljönämndens yttrande och i samarbete med miljökontoret. Gnesta kommun anser att översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen inte tillräckligt behandlar riskerna med att på olika satt förorena Mälaren och Bornsjönområdet genom transporter och byggande
De önskar att detta utreds och uppmärksammas i den VA-strategi som översiktsplanen nämner att kommunen ska ta fram eftersom det kan komma att påverka dricksvattnet för Gnestaborna. Remissynpunkten kommer att i enlighet med önskemålen hanteras i kommunens kommande VA-strategi
Miljöpartiet anser att inriktning mot lokala kretsloppslösningar för VA bör tydliggöras. De föreslår att följande skrivning eller liknande läggs till under fjärde stycket i "Vatten och avlopp" på sid 52: "Kretsloppslösningar och vattenbesparande tekniker ska så långt möjligt prioriteras och kunna prövas i flerfamiljshus och i andra områden än på landsbygden för att successivt gå mot nya VA-lösningar." Inriktningen får tydliggöras i det arbete som bedrivs med att ta fram en kommunal VA-strategi
Miljöpartiet föreslår också att vattenfrågorna skulle kunna tydliggöras och få ett ökat fokus genom att lägga dessa under en och samma rubrik/stycke i översiktsplanen. Det gäller vattenförekomster såväl som VA-lösningar, strandskydd, kustlinjer etc. De påpekar att vattenmyndigheten efterfrågar den typen av struktur. Eftersom vatten- och avloppsförsörjningssystem är ett tek
niskt försörjningssystem föreslås att det även i utställningsförslaget behandlas under 80 ydliggöra vikten av Bornsjön. Huddinge kommun önskar att Södertälje kommun ännu tydligare lyfte fram hur de ska bidra till att säkra Mälaren som dricksvattentäkt
Ansvaret för att säkra Mälaren som drickvattentäkt är delat mellan en mängd kommuner och statliga län. Södertälje kommer att sin del av ansvaret att säkra Mälaren som dricksvattentäkt.
81 spridning av föroreningar. Avrinningsområden behandlas under kapitel "Vatten" i utställningsförslaget. Där återfinns följande riktlinje: "Vid planering ska hänsyn tas till hela det berörda avrinningsområdet för vattnet. Inom de avrinningsområden där det finns ekologiskt särskilt känsliga områden ska speciella hänsyn tas i samband med exploatering."
82 minskar vilket är positivt för sjöfart och vattenkvaliteten i råvattentäkten Mälaren samt för utflödet av renat avloppsvatten från innerskärgården ut till Östersjön. Utställningsförslaget kommer att tydliggöras avseende att slussen i Stockholm är ett mellankommunalt intresse där all avtappning av Mälaren är planerad att kunna ske.
- 83 Synpunkter på dagvatten Telge Nät önskar att texten kompletteras. De skriver att det inte enbart är dagvattensystemen som måste dimensioneras utan att till detta kommer att även marknivåer, höjdsättning av bostäder, gatu- och gång- och cykelutformningen kan behöva ändras
Vidare framhåller de att det inte går att dimensionera dagvattensystemen för de stora skyfallen ­ här ska ytavrinningen kunna ske genom fria vattenvägar till recipient. De efterfrågar en karta med övergripande grönstråk för dagvattenhantering och framtida reningsanläggningar, så att inte dessa områden bebyggs
Telge Nät undrar vad som menas med att dagvattensystemen inte ska vara underdimensionerade som det står i översiktsplanen. De påpekar att dagvattensystemen inom citybebyggelse dimensioneras enligt gällande branschstandard för ett 2-års- eller 10-årsregn, beroende på om området är instängt eller inte
De menar att det inte är realistiskt att dimensionera dagvattensystemen så att de ska klara alla större regn, varför det är viktigt att förutom dagvattensystemet och fördröjande åtgärder, även ha fria vattenvägar för ytavrinning vid skyfall
Gatorna måste utformas så att dagvattnet kan rinna bort även då dagvattenledningarna går fulla. Vid extrem nederbörd kommer det alltid att rinna vatten som samlas i lågpunkterna. Telge Nät föreslår därför att skrivningen om att se till att VA-systemen inte är underdimensionerade på sid 46 under stycket "Dagvatten" och på sid 51 under stycket "Översvämning" stryks
Utställningsförslaget kommer att avseende dagvatten kompletteras och tydliggöras i enlighet med önskemålen i remissynpunkterna. Telge Nät anser att översiktsplanen bör kompletteras med en karta över instängda översvämningsområden som är olämpliga för bebyggelse
De efterfrågar även en lägsta nivå för tillåten bebyggelse runt vattendrag och kustområden. Det finns en översvämningsanalys för Södertälje stad och planförslaget hänvisar tydligt till den analysen. Däremot finns ingen sådan analys för andra områden i kommunen. Utställningsförslaget kompletteras med en riktlinj
e för lägsta nivå, enligt Länsstyrelsens rekommendation: " Ny bebyggelse bör inte lokaliseras på en lägre nivå än +3.0 m (RH2000) vid havet i Södertälje och +2.3 m (RH00) vid Mälaren. En lägre nivå kan accepteras om det finns en teknisk lösning som kan säkerställa verksamhetens eller byggnadens funktion vid höga vattennivåer." 84
Synpunkter på hållbarhetsbedömning Tillväxt- och regionplaneringsutskottet anser att hållbarhetsbedömningen med fördel skulle kunna kompletteras med en bedömning av planen utifrån ett regionalt perspektiv såsom utvecklingen av en regional stadskärna och översiktsplanens betydelse för Södertälje som nod i Mälardalen
Utskottet stöder planens resonemang om metoder och former för att göra rimliga helhetsbedömningar av samhällsekonomiska, sociala och ekologiska intressen. Centerpartiet anser att de två sista meningarna i stycket "Utveckla attraktiva tyngdpunkter i kommundelarna" på sid 57 i samrådsversionen måste formuleras om
("Det krävs känslighet vid förtätningar eller tillägg för att bevara och utveckla de befintliga identiteterna i tyngdpunkterna och sambanden med naturen. Det krävs utvecklad kollektivtrafik med högre turtäthet och bekvämlighet, liksom offentliga, gröna eller inte, rum för möten och närrekreation.") Hållbarhetsbedömningen kommer i utställningsförslaget vidareutvecklas till en mer fullödig konsekvensbeskrivning
Där kommer det regionala sammanhanget lyftas fram. Vad gäller skrivningen om utveckling av tyngdpunkter på landsbygden kommer den att tydligare betona vikten av att de ska utvecklas utifrån sina specifika förutsättningar och med fokus på bl a tillgänglighet till trygga och fungerande mötesplatser och park och grönområden.
85 Tillväxt- och regionplaneringsutskottet efterfrågar: - En tydlig redovisning av planerade utbyggnadsområden, både för bostäder och för verksamheter. - Riktlinjer för trafik- och gatustrukturen, behov av infartsparkeringar och cykelparkeringar i bytespunkter, tillgång och utveckling av den lokala grönstrukturen och hur man avser stärka de regionalt gröna, svaga sambanden
- Kartor där restriktioner och utbyggnadsförslag vägts samman och som ger starkare koppling mellan riktlinjer och geografiskt läge. Utställningsförslaget kommer att kompletteras med en övergripande plankarta där de tyngsta restriktionerna visas tillsammans med strategiskt viktiga funktioner/verksamheter och grunddragen i den föreslagna mark- och vattenanvändningen
Kartmaterialet för utbyggnad i staden och kommundelarna kommer att bearbetas för att tydligare visa föreslagna utredningsområden för bostäder och verksamheter samt strategier för utveckling av staden/kommundelarna
Grönstrukturens värde och vikten av att förstärka de gröna svaga sambanden avses även förtydligas i detta kartmaterial, liksom ambitioner för utpekade stråk där gång, cykel och kollektivtrafiken särskilt ska stärkas
Utskottet stödjer översiktplanens tydliga intention att koncentrera ny bebyggelse till fyra tyngdpunkter utöver centrala Södertälje; Järna, Hölö och Mölnbo samt Ekeby-TunaSandviken. De menar att det ger förutsättning för ett attraktivt boende i mer lantlig miljö samtidigt som det ger underlag för kollektivtrafik och minskat bilberoende, möjlighet till större tekniska försörjningssystem samt underlag för service och kultur
Men de vill samtidigt klargöra att det endast är Järna av dessa tyngdpunkter som pekats ut i RUFS 2010 som regional stadsbygd med utvecklingspotential. De påpekar att både Mölnbo och Hölö dock har en god försörjning med kollektivtrafik
Däremot menar de att utvecklingspotentialen är mer begränsad i Ekeby-Tuna-Sandviken och där bör bebyggelse enligt utskottet förtätas och byggas ut under förutsättning att en långsiktig vatten- och avloppsförsö
rjning kan ordnas, för att minska risken för försämrad vattenkvalitet i Mälaren. De påpekar att kollektivtrafikförsörjningen av Sandviken ska ske i samråd med SL. I utställningsförslaget utvecklas resonemanget kring tyngdpunkterna på landsbygden
Tätorternas olika potential beskrivs och vikten av att de utvecklas utifrån sin specifika karaktär och identitet förtydligas. Där framgår att det främst är Järna som har en större utbyggnadspotential men att även Hölö och
86 förslaget behöver öka om översiktsplanen ska kunna fungera som ett planeringsunderlag för koncernens bolag. De efterfrågar också en prioriteringsordning för utbyggnadsområden. I utställningsförlaget förtydligas utbyggnadsförslaget men ingen prioriteringsordning presenteras. Det skulle låsa planen och riskera att göra
87 högre exploateringsgrad, ger ekonomiska besparingar såväl i verksamheten som i fastighetsdriften och kan ofta erbjuda en kvalitativ förbättring och erbjuda mer inom samma ekonomiska ramar. Ofta är större enheter nödvändigt för att klara det kommunala uppdraget och större volymer sänker respektive drifts (brukarens och fastighetsägarens) kostnader och miljöpåverkan totalt sett, jämfört med flera små enheter
Utställningsförslaget kompletteras med en riktlinje alternativt text som slår fast att det ska finnas ett helhetstänkt vid all utbyggnad där service är en del redan från första skedet av planeringsprocessen. Beslut att återinföra planbeteckning A tas inte på kommunal nivå.
88 ovet av en accentuering av Tvetaleden. Planförslaget pekar ut vikten av Tvetaleden. Inte minst för utvecklingen av det gemensamma regionala åtagandet i RUFS om att utveckla Mörby/Almnäs området till södra Stockholms logistikcenter
I det pågående planprogramarbete som pågår för Almnäs och där kontinuerlig diskussion förs med Nykvarns kommun om Mörbyområdets utveckling har och kommer det gemensamma arbetet med lyfta fram betydelsen av Tvetaleden diskuteras.
89 ckas att stanna till här. De föreslår att man kan göra attraktiva småbodar och restauranger som de har i Nynäshamn och Nyköping t ex. De skriver också att det i Nyköping och i andra städer har blivit så att invandrarna hittat försörjningsmöjligheter i anslutning till hamnarna, något som Södertälje verkligen behöver
De framför vidare att uthamnen borde kunna skrotas och undrar om Lantmännen måste ha en hamn och hur länge silorna ska vara kvar. Även skroten anser de måste bort eftersom den ligger så nära centrum.
90 Synpunkter på pågående programarbete för Brandalsund och Almnäs Brandalsund Länsstyrelsens synpunkter på Brandalsund redovisas på sid 15 och 25 i samrådsredogörelsen. Kultur- och fritidsnämnden påpekar att Brandalsund inte finns med bland de områden som i miljökonsekvensbeskrivningen utpekas som områden där särskild hänsyn bör tas till kulturhistoriska värden
De anser att detta är anmärkningsvärt eftersom området är av riksintresse för kulturmiljö med ett kulturlandskap hävdat sedan bronsåldern, en godsstruktur från 1910-talet samt många fornlämningar. Telgekoncernen vill att förslaget för bostäder i Brandalsund ska stödjas av översiktsplanen
Centerpartiet anser att det kommande planeringsarbetet med Almnäs och Brandalsund bör förknippas med ödmjukhet för att undvika skapandet av nya satelliter. Naturskyddsföreningen vänder sig emot riktlinjen som lyder: "Fördjupning av översiktsplanen alternativt program ska utarbetas för Brandalsund." De påpekar att utbyggnad i Brandalsund strider mot översiktsplanens övriga ambitioner att minimera klimatpåverkan och att det inte stämmer överens med andra föreslagna riktlinjer i översiktsplanen
De hänvisar till riktlinje: "nya bostäder ska tillkomma främst genom förtätning av Södertälje stad och tätorterna på landsbygden" samt: "större bebyggelseområden utanför Södertälje tätort och tätorterna på landsbygden ska lokaliseras vid kollektivtrafikstråk och med tillgänglighet till offentlig och kommersiell service"
De påpekar också att en utbyggnad i Brandalsund inte finns utpekat i något av de planeringsunderlag som översiktsplanen hänvisar till. De är starkt negativa till att över huvudtaget överväga bostäder i Brandalsund. De påpekar att förutom att det är ett naturskönt
91 upp till beslut har programmet för Almnäs hunnit vara ute på samråd och därmed kommer förslaget till utbyggnad i Almnäs kunna beskrivas på ett utförligare sätt. Utställningsförslaget kommer hänvisa till att Almnäs marknadsförs under namnet Stockholm Syd.
Synpunkter på utbyggnadsförslag för Södertälje stad Tillväxt- och regionplaneringsutskottet efterfrågar en diskussion och redovisning av utvecklingen av Almnäs, Södertälje Hamn, Södertälje Syd samt Tvetastaden. Enligt RUFS 92
s och kompletteras. När det blir aktuellt att utreda hur Tvetastaden skulle kunna utformas, ska kopplingen till befintlig struktur beaktas. Översiktsplanen stödjer inte utbyggnad av nya större bostadsområden i Almnäs utifrån dagens förutsättningar
Det skulle snarare vara aktuellt efter att Tvetastaden byggts ut och det därmed finns en bättre koppling till staden. Telge Nät menar att förtätningsplanerna inom hela stadskärnan måste vara klara för att man ska kunna planera för VA och Telge Näts övriga nyttigheter, i ett övergripande perspektiv
De betonar att samtliga grönytor som behövs för dagvattenhantering måste gå hand i hand med planeringen av ny bebyggelse. De skriver att det redan idag är svårt att hitta grönområden där
93 stadens västra delar med ett spårbundet kollektivtrafikstråk (sid 59) och de efterfrågar mer information om vad som menas med det. I planförslaget framförs att det antagligen finns underlag för en spårbunden kollektivtrafikförbindelse enligt illustrationen på sid 34 i samrådsversionen
Syftet är att visa på en potential som bör utredas vidare eftersom det skulle ge de berörda områdena en bättre kollektivtrafikförsörjning.
94 t förtäta och på att identifiera nya blandade bostadsområden för att möta den befolkningstillväxt som förväntas. De föreslår attraktiva bostäder på delar av Kusens backe som en förlängning av stadskärnan
Utställningsförslaget förtydligar hur viktig det är att Södertäljes roll på den regionala bostadsmarknaden stärks och att utveckling av stadskvaliteter måste prioriteras och att detta kan påverka företagens vilja att etablera sig här. Vad
95 Synpunkter på utbyggnadsförslag för Järna Tillväxt- och regionplaneringsutskottet påpekar att planförslaget för Järna redovisar ett stort antal landsbygdsetableringar och bybildningar utanför det som i RUFS 2010 utpekas som stadsbyggd med utvecklingspotential
Andra kommentarer inkluderar: - Redovisningen av den regionala grönstrukturen ligger i linje med RUFS 2010 på restriktionskartan men inte på kartan med utbyggnadsförslag från den fördjupade översiktsplanen för Järna
- Redovisning av prioriterade kollektivtrafik- och vägobjekt i RUFS 2010 saknas såsom förbättring på Riksväg 57 och ökad kapacitet mellan spår och järnväg. Ett regionaltågstopp i Järna kan påverka både möjligheterna till trafikering och resandeunderlag för Gnestapendeln
Regionaltågstrafiken hanteras av Mälab. - Redovisning av föreslaget Naturreservat Moraåns dalgång saknas, som redovisas i programmet "Aldrig långt till naturen". Kartan med utbyggnadsförslag från den fördjupade översiktsplanen för Järna utgår i utställningsförslaget eftersom den fördjupade översiktplanen har reviderats inför att den ska ställas ut i sommar/höst
I utställningsförslaget inkluderas istället en karta som baseras på den nya kartan i den fördjupade översiktsplanen och som inkluderar de i RUFS 2010 prioriterade kollektivtrafik- och vägobjekten. Kartan över naturreservat uppdateras för att inkludera det nya naturreservatet Moraåns dalgång
Naturskyddsföreningen hänvisar till sitt remissvar beträffande Fördjupad översiktsplan för Järna (2010-01-15). De instämmer i principen om att bygga inifrån och ut men motsätter sig förslaget att fortsätta nya utbyggnadsområden som utgår från Kallforsområdet och förslagen om utvidgade bybildningar på landsbygden
Planförslaget utgår från förslaget till fördjupad översiktsplanen för Järna som beräknas gå ut på utställning senare i år. Synpunkter på utbyggnadsförslag som visas i den fördjupade översiktsplanen bör behandlas i den processen.
96 Synpunkter på utbyggnadsförslag för Hölö-Mörkö Flera remissinstanser tar upp frågan om pendeltåg till Hölö. Tillväxt- och regionplaneringsutskottet påminner om studien som SL gjorde 2007 för att utreda frågan om pendeltåg till Hölö
Slutsatsen var att det med nuvarande spårsystem inte finns några förutsättningar för pendeltågstrafik. Förändrade förutsättningar med en utbyggnad av Ostlänk och väsentligt ökat resandeunderlag kan eventuellt förändra planeringssituationen i framtiden
Utskottet hänvisar till SL i fortsatta diskussioner men efterfrågar en redovisning av Ostlänken på kartorna. Sveriges Pensionärsförbund i Järna, Hölö-Mörkö meddelar att de stödjer den utredning som SL har gjort och som de skriver har fått stöd av kommundelsnämnden för att verka för pendeltågstrafik till Hölö
De menar att pendeltåg till Hölö har fått vänta därför att dubbelspår mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum var tvunget att byggas först. När nu detta blir klart borde pendeltåg till Hölö kunna realiseras
Naturskyddsföreningen tar också upp pendeltåg till Hölö och anmärker på planförslaget som säger att det inte är aktuellt förrän Ostlänken kommit till utförande. De menar att det är fel att betrakta detta som ett axiom
De vill att detta ska bli föremål för politiska beslut och åtgärder på såväl lokal som regional nivå. De säger att en sådan utveckling också kan påskyndas genom att i möjligaste mån styra en del av den förväntade ökningen av Södertäljes befolkning
97 ch lämpligheten av en utbyggnad i Söräng måste utvärderas utifrån dessa 98 Synpunkter på utbyggnadsförslag för Vårdinge-Mölnbo Tillväxt- och regionplaneringsutskottet påpekar att redovisning saknas av de i RUFS 2010 prioriterade vägobjekt förbättringsåtgärder på riksväg 57 samt ett förhållningssätt till Långsjön som är prioriterad för vattenskydd
Texten i utställningsförslaget revideras för att inkludera skrivning om Långsjön. Översiktsplanen kompletteras med de förbättringsåtgärder av befintlig Väg 57 som Trafikverket avser starta i närtid, och som är ett av de i RUFS prioriterade vägobjekten
Kultur- och fritidsnämnden skriver att kultur- och fritidsverksamhet i Vårdinge-Mölnbo till största del är förenings- och/eller volontärdriven, men dess möjliga existens och utveckling behöver säkerställas i planen
De anser att tillgängligheten till Sörmlandsleden och idrottsplatsen är viktig och måste säkerställas i en framtida utbyggnad av Mölnbo tätort. I utställningsförslaget inkluderas i kapitel "Utveckling av landsbygden" en skrivning om att tillgången till mötesplatser, planer och idrottsplatser bör säkerställas tidigt i planprocessen
Tillgängligheten till Sörmlandsleden tas upp i stycket om utvecklingspotential i Vårdinge-Mölnbo kommundel. Naturskyddsföreningen trycker på vikten av större turtäthet på pendeltåget och instämmer i översiktsplanens skrivning att "det är viktigt att förutsättningarna för att åka kollektivt förbättras för att minska bilberoendet"
Gnesta kommun vill att det planerade området vid Visbohammar ska redovisas i översiktsplanen. De anser att översiktsplanen borde redogöra för hur vatten och avlopp samt hur dagvattenfrågan ska lösas där.
99 Synpunkter på utbyggnadsförslag för Enhörna Tillväxt- och regionplaneringsutskottet påpekar att kartan med ny föreslagen bebyggelse redovisar flertalet områden som ligger relativt utspritt i landskapet och inte i direkt anslutning till befintlig bebyggelse
De anser att en sammanvägd mark- och vattenanvändningskarta kan ge ökat stöd i genomförandeskedet. Utställningsförslaget baseras på den fördjupade översiktsplanen för Ytterenhörna där bedömningen har gjorts att utbyggnadspotentialen är relativt begränsad men att det finns utvecklingsmöjligheter framförallt i anslutning till och mellan de utpekade tyngdpunkterna Ekeby, Tuna och Sandviken
Den fördjupade översiktsplanen gör också bedömningen att ny bebyggelse är lämplig att placera i anslutning till den nya planerade vägen till Sandviken. Utställningsförslaget kompletteras med en plankarta där utbyggnadsförslag och viktiga strategiska funktioner visas tillsammans med viktiga restriktioner.
100 ade översiktsplanen eftersträvades en naturlig inplacering av väg och bebyggelse i landskapet och att så lite jordbruksmark som möjligt tas i anspråk.
101 Trafikverket påpekar att karta "Riksintressen" på sid 81 också borde redovisa Centrumbanan (sträckan Södertälje centrum ­ Södertälje hamn), Södertälje hamn och även hamnspåret som leder ner till Södertälje hamn som är av riksintresse då det sammanbinder två andra funktioner av riksintresse, hamnen och Västra Stambanan
Även Ostlänkens korridor bör redovisas på kartan över riksintressen. Trafikverket framhåller att det är mycket viktigt att det säkerställs att ingen nytillkommen bebyggelse försvårar byggandet av den framtida Ostlänken och därför bör ett reservat för denna redovisas i översiktsplanen
Även "Restriktionskarta för Södertälje stad" på sid 62 bör revideras enligt ovan. Trafikverket betonar att det av översiktsplanen bör framgå vad riksintressen innebär för markanvändningen, byggnadsfritt avstånd med mera, intill vägarna
De skriver att utökat byggnadsfritt avstånd är 50 m från vägområdet för E4/E20 och 30 m från vägområdet för väg 57 och väg 225. För dessa vägar ställs naturligtvis också extra höga krav på god framkomlighet
Sjöfartsverket vill påpeka att farled 901 "Mälarfarleden" som tar vid efter "Södertäljefarleden" i Södertälje sluss, är riksintresseklassad enligt Trafikverkets beslut. Telge Återvinning efterfrågar en redogörelse för hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena
I utställningsförslaget får riksintressena ett eget kapitel och bilagan "Riksintressen" från samrådsversionen faller därmed bort. Kapitlet föreslås innehålla en beskrivning av alla riksintressen i kommunen (listan på riksintressen från samrådsförslaget har kompletterats med de riksintressen Länsstyrelsen tar upp i sitt yttrande) och till den beskrivande texten läggs riktlinjer som tydligt visar hur kommunen avser att tillgodose riksintressena
Det framgår i både text och riktlinjer att i ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan tillståndspliktig verksamhet och att riksintresset alltid väger tyngre än ett eventuellt motstående lokalt allmänintresse. Kart
materialet har bearbetats för att öka klarheten. Vad gäller byggnadsfria avstånd och skyddsavstånd till olika kommunikationer inkluderas det i utställningsförslaget under kapitel "Risker, säkerhet och hälsa".
102 Telge Återvinning skriver att Tveta Återvinningsanläggning bör läggas till i listan med förorenade markområden på sid 88. De vill också se ett tydligt ställningsstagande om att bostäder inte ska byggas i närheten av farliga och störande verksamheter och vägar
De skriver att Boverkets riktlinjer för skyddsavstånd ("Bättre plats för arbete") ska tillämpas strikt för all nybyggnation. De vill också att översiktsplanen ska ta upp att vid anläggande av bostäder eller verksamheter intill transportleder av farligt gods ska erforderligt skyddsavstånd innehållas
De anser att översiktsplanen borde redovisa vilka leder (väg, järnväg, farled) som i framtiden ska få nyttjas till transport av farligt gods. När dessa är identifierade kan bostäder planeras utifrån detta
Tveta Återvinningsanläggning inkluderas i listan med förorenade markområden. I utställningsförslaget föreslås ett nytt kapitel "Risker, hälsa och säkerhet" som tar upp riskhantering, inkluderat riskhänsyn och skyddsavstånd
Hänvisning föreslås till Boverkets "Bättre plats för arbete" enligt Telge Återvinnings synpunkt. Utställningsförslaget kompletteras med en tydligare redovisning i text och karta över leder för farligt gods
Telge Återvinning påpekar att det är otydligt hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer. Kapitel "Risker, hälsa och säkerhet" i utställningsförslaget inkluderar en tydligare redovisning av hur kommunen avser att arbeta för att följa gällande miljökvalitetsnormer
Riktlinjer liknande de nedan föreslås: "Vid de gator där miljökvalitetsnormerna överskrids ska alla förändringar som kan på verka halten av luftföroreningar utföras så att de bidrar till att luftkvaliteten
förbättras." "Länsstyrelsen i Stockholms läns policy Hantering av trafikbuller i anslutning till bostadsbebyggelse i Stockholms län tillämpas, vilket innebär att avsteg från regeringens riktvärden för buller endast kan accepteras i kollektivtrafiknära lägen och i tätorter." "De miljökvalitetsnormer Havs- och vattenmyndigheten har fastställt för vattenförekoms
ter i Södertälje ska uppnås i utsatt tid." Näsets villaägareförening anser att det är viktigt att bullerplank sätts upp på längs motorvägen genom Södertälje på den södra delen eftersom Södertälje enligt översiktsplanen förväntas växa söderut. 103
ag att trafikera Mälaren och om större fartyg verkligen en vinst för miljön i detta känsliga område. Flera statliga utredningar har pekat på att Mälarens avtappning ska ske genom slussarna i Stockholm
Ombyggnaden av slussen vid Gamla stan i Stockholm kommer att dimensioneras för att klara all avtappning av Mälaren. De samhällsekonomiska analyserna som gjorts för investeringen i Södertälje sluss visar på att investeringen är lönsam. Översiktsplanen bör inte redovisa detaljerade åtgärder för hur Södertälje kanal ska skyddas vid en ombyggnad,
- - - 104 kommunen har planeringsansvaret för nya bostadsområden och därmed det primära ansvaret för att ljudnivåerna blir acceptabla, även i de fall bostäder byggs nära befintliga vägar och järnvägar
Det är alltid ekonomiskt fördelaktigt att förebygga ett problem, än att rätta till det i efterhand. I regeringens proposition 1996/97:53, anges riktvärden för trafikbuller. Regeringens mening är att riktvärdena ska ge en tydlig vägledning för bebyggelseutvecklingen
Nybebyggelse av bostäder som utsätts för ljudnivåer över 55 dB/A bör endast tillåtas i undantagsfall. Utställningsplanen kompletteras med utförligare information om buller- och luftföroreningsproblem och tydliggör att regeringens riktvärden för buller kan
105 tsplanen berättar att en övergripande riskanalys med bebyggelse i närheten av kanalen gjorts och brandförsvarsförbundet undrar om denna riskanalys är implementerad i sin helhet i översiktsplanen. Ut deras synvinkel finns här en kraftig intressekonflikt som måste klargöras innan fortsatt arbete med planen fortskrider
I utställningsförslaget kommer en tydligare hänvisning till länsstyrelsens rekommendationer för riskhantering i detaljplaneprocessen. Skyddsavstånd till vägar och järnvägar kommer att redovisas enligt Trafikverkets synpunkter. Södertörns brandförsvarsförbund efterfrågar en redogörelse för hur risken med ras och skred inarbetats i översiktsplanen.
106 stegutrymning med räddningstjänstens stegutrustning i möjligaste mån undviks. Möjlighet bör anordnas så att fastighetens trapphus alltid kan användas för utrymning av de boende utan att extern hjälpresurs finns på plats
Vid alla förtätningar av stads och boendemiljöer samt vid nybyggnad/ombyggnad måste hänsyn tas till möjlighet för räddningstjänsten att erhålla brandvatten för brandsläckning vid en eventuell brand.
- - 107 Vid alla förtätningar av stads och boendemiljöer samt vid nybyggnad/ombyggnad måste hänsyn tas till framtida möjligheter eller krav på sprinklerinstallationer beträffande vattenledningssystemets vattenkapacitet
I kapitel "Risker, hälsa och säkerhet" inkluderas en underrubrik om brandsäkerhet där texten utformas utifrån Södertörns brandförsvarsförbunds synpunkter. Texten hänvisar även till Södertörns brandförsvarsförbunds handlingsprogram för åren 2011-2014 enligt lagen om skydd mot olyckor.
- Planen med Södertälje hamn är att utöka kapaciteten avsevärt, dessutom är hamnen klassad som riksintresse. Utökad kapacitet i hamnen medför en ökad brandbelastning varför krav måste ställas på en ständigt närvarande brandskyddsorganisation/fasta släcksystem med erforderlig kapacitet att kunna släcka alla uppkomna bränder i ett tidigt skede
Dagens resurs med SMC dvs. storskalig släckutrustning kan inte ersätta ovan nämnda skyddslösning. Synpunkt noterad. Detta bör diskuteras i ett annat forum.
Miljönämnden konstaterar att rubriken "Förorenade markområden" bör bytas till "Förorenade områden". Området Hall i listan på förorenade markområden kan tas bort ur förteckningen eftersom det har efterbehandlats
Hall tas bort från listan med förorenade områden. De föreslår att den befintliga texten om förorenad mark i översiktsplanen på sid 88 bör ersättas med följande text: "Befolkningen i Södertälje ökar, vilket medför ett ökat behov av såväl bostäder som arbetsplatser
Med ansatsen att förtäta redan utbyggda områden kommer intresset för att exploatera förorenade områden att bli större. All exploatering måste vara hållbar och bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden måste därför göras i såväl ett kort som långt tidsperspektiv
Kommunen måste även verka för att efterbehandlingsåtgärder vidtas i alla mark- och vattenområden som är så förorenade att de medför oacceptabla risker för hälsa, miljö eller naturresurser. Miljöbalkens bestämmelser gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som är så förorenade att det finns risk för människors hälsa och miljö
I egenskap av fastighetsägare och verksamhetsutövare har kommunen i vissa fall även ett direkt ansvar för att åtgärda förorenad mark. I Södertälje kommun finns omkring 400 misstänkt förorenade områden
Information om förorenade områden finns i den sk EBH-databasen som länsstyrelsen ansvarar för och uppdaterar med hjälp av miljönämnden. Miljönämnden ansvarar för att tillhandahålla och tolka information från EBH-databasen i samband med t ex exploateringsärenden.
108 220kV kraftledningar upprätthålls. I utställningsförslaget tydliggörs att Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer vid samhällsplanering och byggande ska följas. Nödvändiga skyddsavstånd till befintliga kraftledningsnät och hänsyn till framtida utbyggnadsbehov ska uppmärksammas tidigt i processen. Utställningsförslaget
109 Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kultur- och fritidsnämnden markerar att i Miljökonsekvensbeskrivningen benämns "Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun" felaktigt för dess tidigare namn "Kulturmiljöprogram" men den återfinns inte under kap 6.6.3 "Konsekvenser" och trots ett politiskt antagande ges ingen koppling till handläggningsordningen
Istället omnämns de hänsyn till riksintressen som redan krävs enligt Miljöbalken 3 kap, en övergripande mening ur Södertälje kommuns skiss till arkitekturstrategi lydande "God arkitektur förhåller sig till sin omgivning och den historia som finns uttryckt där" vilket är bra men inte kan anses tillräckligt
Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar mer på landsbygdens kulturmiljöfrågor än tätorternas/stadens vilket den också bör behandla. Miljökonsekvensbeskrivningen revideras så att det alltid står "Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun". I och med att kulturmiljöfrågan får större 110
111 Anonym Gangsterställe. Översiktsplanen strävar efter att skapa en bebyggelsestruktur som gynnar social sammanhållning, vilket borde minska kriminalitet. Anonym Fler väl synliga askkoppar i centrum ­ gärna i en bra färg "Småbussar" till alla bostadsområden! Inte bara fyra som nu
Det finns handikappade som inte kan åka buss. Svårt att lyfta rullatorer av och på. Översiktsplanen betonar vikten av bra kollektivtrafik och hur viktigt det är för rättvisan. Antalet askkoppar och deras färg påverkar den dock inte
Anonym Bättre underhåll av hundrastgården i Badparken. Hur, var är övriga hundrastgårdar? Översiktsplanen förespråkar kvalitativa offentliga rum, där ingår även hundrastgårdar. Däremot går den inte ner på underhållsnivå
Anonym Cykelväg mellan Järna och Södertälje? Frågan om cykling är av stor vikt och kommer att ytterligare tydliggöras i det kommande utställningsförslaget. Inom ramen för EU strukturfondsprojektet SATSA pågår ett framtagande av förslag till regionalt cykelnät
I det arbetsmaterial som redovisats finns ett förslag om regionalt stråk mellan Södertälje och Järna. Exakt hur detta stråk ska delas respektive finansieras är dock inte beslutat. Anonym Små områden som Geneta, Ronna, Hovsjö blir mindre attraktiva pga segregationen och att allting annat försvinner så som närbutiker och bank, post service
Det blir självklart mindre attraktivt. Översiktsplanens strategier strävar efter att skapa förutsättningar för bättre service i stadsdelarna och tar även upp vikten av fysisk tillgänglighet och ett varierat bostadsbestånd för att öka integrationen.
112 113 Varför går det inte att köpa ­ biogas på ett vettigt sätt ­ slut krångel dessutom för dyrt! Tar ni verkligen detta med klimatet på allvar! Kommunen tar klimatfråga på stort allvar. Denna fråga delas av många aktörer och när det gäller köp av biogas kan kommunen enbart framföra synpunkter
Anne Kawecki Minska trafiken på Slussgatan eller dra ner hastigheten till 30km/h. Bevara Kusensbacke som den är nu för all framtid. Ingen bebyggelse! Bygg inte hus vid stranden från Centralstation mot gästhamnen
Gör strandpromenad/park. (Ta bort basstationer för mobiltrafik mm som sitter på husväggar och andra olämpliga platser t ex nära skolor, sjukhus, daghem mm.) Kommunfullmäktige antog i juni 2010 "Programmet för Södertälje stadskärna 2009-2029" där framtida utbyggnad i stadskärnan behandlas
All ny bebyggelse i stadskärnan ska följa programmets intentioner. Britt Skog Jag skulle önska fler 55+ lägenheter i centrala staden! I utställningsförslaget förstärks åtagandena kring bostadsförsörjning
Planen tydliggör vikten av att kommunen arbetar aktivt för att öka bostadsbyggandet och för att säkerställa en variation i bostadsutbudet och en god kvalitet. För att underlätta för kommunen att aktivt och kontinuerligt driva bostadsfrågan föreslås i utställningsförslaget att en handlingsplan för ökat bostadsbyggande i
114 Scania och Astra), nämligen blandningen av nationaliteter från världens alla hörn. Jag anser att man bör låta det "internationella" ta en större plats i gatubilden, i stadens centrum. Jag har tre förslag: 115
t resa till Södertälje får en "flair" av orienten. (Lunahuset skulle säkerligen kunna utgöra en utmärkt lokal för detta ändamål) Översiktsplanen lyfter fram strategier för stadens utveckling. Avsikten med dessa är att skapa bättre förutsättningar för en levande stadsmiljö och främja innovativa och kreativa idéer om hur staden på en mer detaljerad nivå ska utvecklas
Sambandet mellan bebyggelsestruktur och social sammanhållning betonas särskilt. Så förhoppningsvis kommer det att underlätta genomförandet av dina förslag. Claes Görhammar yttrande 1 Varför prioriteras inte kommunikation medelst data till Mölnbo
Varför är det ingen som tänkt på att skolan i Mölnbo inte har kontakt med Södertälje dataledes? Varför ska barnen i Mölnboskolan missgynnas? Varför kan inte Mölnbo få vara med i fiberoptikens tidevarv? Diskriminering tycker jag!!
116 att bli lite mer konkret i just vårt fall, så är det ju tex av intresse att veta vad kommunen avser med friluftsområdet Eklundsnäs/Tveta tex och campingens samt badplatsens framtida roll.
117 lbana bredvid bilbanan precis som så fyndigt gjorts vid den nya fina (och jättebra) rondellen på väg in till Järna. Det kanske skulle göra ett möjligt projekt billigare. Frågan om cykling är av stor vikt och kommer att ytterligare tydliggöras i det kommande utställningsförslaget. Inom ramen för EU strukturfondsprojektet
118 v city som gjordes i slut på 60-talet var ett extremt stort misstag. Därför ska de gamla kvarteren / fina äldre hus som fortfarande finns kvar absolut inte röras! Varför måste så många tjänstemän envisas med att packa husen tätare & tätare
vem vill bo så tätt . usch =( . Där jag bor är det samma problem, det blir bara värre & värre, avstängda gator ( ingen som frågat oss som bor där om vi störs av bilarna, busarna som härjar om kring på verkas inte så det kommer inte förändras det minsta
Träden blir nersågade fast dom inte är sjuka bara för nån "gubbe" fått för sig det ( som säkert inte ens bor i närheten). Alltså jag vill bara flytta här ifrån, längre in i Sörmland. men det är inte så lätt när man inte har den ekonomiska förutsättning att köpa ett hus utan att hamna i en avkrok.
119 planering enligt nollalternativet (fig 2 miljökonsekvensbeskrivning) genomförs 120 strand" måste arbetas om då det har en alldeles för stor påverkan på Södertäljes enda friluftsområde. Tveta friluftsområde är redan idag ett centrum för många motions- och friluftsaktiviteter såsom svampplockning, vandring, skidåkning, orientering, skridskoåkning mm
Området kommer att bli ännu viktigare i en framtid där Södertälje väser söderut. En av orsakerna till förtätningsstrategin är just att kunna skydda tätortsnära natur. Om vissa delar av denna förvandlas till naturreservat är det bra men inget som översiktsplanen kan råda över
Innan bebyggelse sker i Tveta och Tveta Strand måste förutsättningarna prövas noga i ett program eller en fördjupning av översiktsplanen.
121 finns en enda cykelbana som går från ena sidan Södertälje centrum till den andra. Många gång- och cykelbanor är dessutom mycket illa underhållna. Dagens trafiksituation i centrum överensstämmer mycket dåligt jämfört med kommunens Målbilder i cykelplanen och översiktsplanen! Översiktsplanen är kommunens långsiktiga inriktning och syftar till att förändra den situation som idag finns med en, jämfört med andra relevanta kommuner, hög andel biltrafik
Den cykelplan som finns sedan 2007 har varit ett bra verktyg för att successivt utveckla och förbättra cykelvägnätet med de ekonomiska medel som avsätts varje år. Kommunen kommer högt i de rankningar som sker mellan kommuner avseende drift- och underhåll av cykelbanor.
122 123 trålning från bl a trådlösa nätverk. Handikapporganisationen Elöverkänsligas förening i södra Storstockholm gjorde ett försök att träffas där men fick gå därifrån pga för hög strålning. I fördjupad översiktsplan för Järna föreslås bybildningar med lantlig karaktär inom gång- och cykelavstånd till stationen
En sådan bybildning skulle kunna vara ett lågstrålande område för el- och strålningskänsliga personer. Det skulle även kunna vara en del av en lågstrålande zon.
124 vår närmsta granne och en rik lärmiljö för våra barn. I vårt uppdrag ingår att ge barn möjligheter att 125 en för till exempel stadsbyggnadsnämnden. Kerstin Carnhagen Berger Rent allmänt tycker jag att cykelbanor ­ stråk genom centrala stan är usla
Varför målar/markerar man inte bättre. En cykelbana kan sluta tvärt utan förtsättning. Bygg cykelbana utefter hela Karlsundsgatan-backen mycket trafikfarligt att cykla där bussar går. Ny byggnation bostäder: Bygg på Kusens backe trekanten mellan Falkvägen-Grödingevägen, blir ett bra centralt läge med utsikt och västersol
Dessutom upplyses då den mörka delen utmed Falkvägen så man kan gå upp till Folkparksområdet på ett trevligt och säkert sätt. För övrigt bör man kunna förtäta i Bårstabergens västra del ner mot Holmfastvägen. VAledningar, el och buss finns.
126 127 tälje ska gå i spetsen måste hanteras i ett annat sammanhang. Ludwig Lundqvist Belysning till Södertälje skatepark. Tak till Södertälje så att den är åkbar medans det regnar. Det är inte en fråga i första hand för översiktsplanen. Men vi listar alla förslag.
128 påverka på detaljnivå. 129 130 131 Sam N Sabti Södertälje, I love it so much. I wish the best wishes. Tack! Sandra Larsson Det är väl ganska bra. Det vore ännu bättre med en biograf, om möjligt. Jag tycker det är rätt så viktigt med en bra översiktsplan
Översiktsplanen förespråkar utveckling för ett levande stadsliv. Förhoppningsvis ingår det en biograf i det. Siri Kusack Kollektivtrafik och cykelmöjligheter är jätteviktigt. Översiktsplanens ambitioner är att stärka gång-, cykel, och kollektivtrafik till förmån för mindre biltrafik.
132 bland annat: "Kommungränser är administrativa enheter som är giltiga i vissa sammanhang. 133 det är ett bättre sätt att styra boendet. Utställningsförslaget kommer att både i text- och kartform bättre hantera det mellankommunala samarbetet
Det innebär bland annat att det viktiga gemensamma arbetet mellan Södertälje och Nykvarn avseende utvecklingen av Almnäs/Mörby kommer att tydliggöras. Utställningsförslaget utvecklar resonemanget kring ambitionen att det ska vara möjligt att bo och arbeta i småskaliga etableringar utanför tyngdpunkterna
Varje byggnadsprojekt bedöms utifrån sina förutsättningar men översiktsplanen föreslås vara fortsatt tydlig med att ny bebyggelse i första hand ska lokaliseras i anslutning till tyngdpunkterna. Willem Bra Tack!
134 ntressen, som är helt oansvariga i den värld vi lever i och förstör liv och miljö för tusentals människor. Det finns ett förslag till en så kallad fördjupad översiktsplane för Järna. Det är egentligen en fördjupning av den idag gällande översiktsplanen från 2004
Järnaplanen har varit ute på samråd och kommer att ställas ut igen efter sedvanliga revideringar hösten 2012. Den nya översiktsplanen kommer att stödja Järnaplanen i den mån den vinner laga kraft. Den är demokratiskt hanterad och den mest aktuella översiktliga synen på tätorten
Alla medborgare har givits möjlighet att lämna sina synpunkter. Åsa Frimodig Det är en fin tanke, men hur kommer den bli till stad? Jag ser gärna att vi satsar mer på cykel och kollektivtrafik. Men det innebär att man måste undersöka och tänka efter varför man inte använder dessa idag
Hur många av dem som jobbar i stadshuset använder bil i sina resor varje dag? Som studerande på KTH Arkitektur har jag länge undrat över bilköerna på Grödingevägen. Både från Astra och pendeltåget. Kommer
135 utveckla cykelstråken genom kommunens översiktsplan. Södertälje kommun bedriver tillsammans med SL, Nobina, Scania ett utvecklingsarbete med att se över kollektivtrafiknätet i Södertälje kommun. Förslaget som utarbetats kommer att införas den 9/12 2012
Detta kommer att innebära att tätortstrafiken får ett tydligare och bättre linjenät. Kommunen deltar även aktivt i det arbete som SL bedriver med att se över stomnätet i hela Stockholmsregionen. Kommunen bedriver ett utvecklingsarbete för att få till en finansiering av hela området kring järnvägsstationen.
136 Ett antal förslag som inte direkt har koppling till översiktsplanen har kommit in från allmänheten. Dessa sammanfattas nedan: Se över centrum mer. Aktivera ungdomar i olika projekt. Det behövs fler platser för samtal, t ex för att samtala efter en film eller teater
Även förslag på att kabel-TV kan användas för debatt och samtal. Belysning och tak till Södertälje skatepark. Fler miljöstationer, då skulle fler miljösortera. "Småbussar" till alla bostadsområden för att underlätta för handikappade
Fler väl synliga askkoppar i centrum ­ gärna i en bra färg. Bättre underhåll av hundrastgården i Badparken. Nöjespark liknande Gröna Lund ­ ett ställe med roliga saker att göra för både vuxna och barn
Minska trafiken på Slussgatan eller dra ner hastigheten till 30km/h. Små "trähus" nedanför Kusensbacke för småföretagare som kan sälja konst/hantverk etc. Området vid promenadvägen vid vattnet skulle kunna utnyttjas till småhusen, det skulle kunna vara pålar eller liknande med brygga upp och ner till stugorna från promenadvägen
"Medina" eller "bazaar" av orientaliskt snitt i Södertälje centrum. Byt ut "röret" med järnvägshjul på som står mitt i centrum mot något finare. Alla borde få rätt att få gratis SL-kort från skolan även de som bor nära sin skola
Mer aktiviteter för ungdomar och barn i Södertälje. Snön på vägarna borde tas bort oftare under vintern. Alla hål i vägarna borde lagas. Körkort på schema i skolan. Hemlagad mat i skolan. Kommunen borde lägga mer pengar på skolan
Lekaktiviteter för barn 2-6år. Infarten vid Ekeby Gård på den nya planerade vägen är felaktigt placerad, den borde flyttas fram ungefär 300m för att bli rakare och minska avgaser och buller. Hus för 55+ i centrala staden. Att kommunen går före när det gäller att bygga för att begränsa strålning mm. Det handlar om lokalisering men även byggteknik. Material, hur man armerar, kapsling mm.
- 137 Deltagare: Göran Cars, Carl-Johan Engström, Styrgrupp för översiktsplanen och delar av ledningsgruppen för översiktsplanen Vem riktar vi planen till? Har samrådet givit närkontakt med de viktigaste aktörerna
Vem vill man påverka, vem vill man ha med. Samrådsredogörelsen måste fånga upp det. Vad är strategisk? Målinriktad förberedelse som syftar till handling. Måste inte ligga långt fram i tiden. Vi påverkar redan nu
Vi måste vara tydliga med omvärldsbilden och vilka frågor man väljer att fokusera på. Man behöver anpassa frågor till vad andra säger och tycker, vara lyhörd. Om vissa delar av rummet i en kommun blir extra viktigt måste man ta hand om det så att alla har samma bild för ögonen
Det gäller inte minst markägare. Alla måste vara med. Vad innebär regionförstoringen? Ett utvidgat samband mellan den lokala och regionala nivån. Arbetsmarknaden vidgas och man pendlar längre. Pendlingen är beroende av den fysiska tillgängligheten
Förstoringen är olika fördelad, den finns bara på vissa punkter/platser i regionen. Man måste därför ta hand om dessa platser för att möta behovet hos människor. Platser med hög tillgänglighet är viktigast
Det kan gälla stadsdelar eller mindre än så, områden kring spårbunden trafik. I Uppsala är vissa punkter så heta att de får Stockholmspriser, det gäller stationsområdet med en radie på 3-400 m. och vid universitetsområdet bakom slottet
Medvetenhet om att dess områden måste kunna öka sin kapacitet finns i kommunen. Kan man göra det, ger det en mer hållbar utveckling. Med närhet till kollektivtrafik bygger man in en valfrihet som inte funnits tidigare
Vi har ett strukturellt tvång idag, vi väljer frivilligt det vi måste, dvs. oftast bilen. Omställningen av näringslivet gör att vissa orter ökar mycket, medan andra minskar (i stort är det så att orter över 100 000 ökar och de med färre invånare minskar)
Omställningen av näringslivet från storproduktion till tjänsteproduktion ger mer immateriell produktion och andra konsumtionsmönster. Det är ett paradigmskifte. Sverige har legat
efter i förståelse av vad det är som händer. I Sverige trodde man att det skulle åstadkomma att man kunde jobba varifrån man ville, dvs. en decentralisering av arbetskraften. Utvecklingen pekat i motsatt riktning
Den materiella produktionen har effektiviserats men IT har gjort väldigt tydligt att utvecklingsarbete kräver kontakt mellan människor. Valfriheten ökar om man bor centralt. Det är de unga familjerna där båda jobbar som flyttar till centrala lägen
Om vi inte kan möjliggöra ett gott liv i urbana miljöer så kan vi inte utveckla hållbarheten. Det speglas i vår översiktsplan. Arbetet med översiktlig planering är ett viktigt
138 nt historia. Säga "Det här är vårt perspektiv". Om varumärket Södertälje. Först när man är överens om nulägesbilden och vart vi vill är det möjligt att formulera. Varumärke måste finnas i det som växer fram
Det måste finnas stöd på övergripande politisk nivå. Andra viktiga aktörer måste stödja omvärldsbilden för att man ska kunna förverkliga samspel mellan parter mot ett gemensamt mål. Hur hålls dokumentet vid liv. Inför budget måste man diskutera var man ska lägger krutet. Alla investeringar måste ställas mot ÖP. Vilka utvecklingsfrågor har vi sagt vi ska driva. Man
139 140


Till träffstycke